Agencja ubezpieczeniowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:36, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Agencja ubezpieczeniowa
Polecane artykuły

Agencja ubezpieczeniowa jest sposobem lub miejscem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji ubezpieczeń przez osoby do tego uprawnione na rzecz jednego zakładu ubezpieczeniowego (agencja wyłączna) lub wielu zakładów ubezpieczeń (multiagencja). Dotyczy to ubezpieczeń z działu pierwszego czyli ubezpieczeń na życie i/lub z działu drugiego tj. ubezpieczeń majątkowych i pozostałych ubezpieczeń osobowych. Czynności agencyjne mogą być wykonywane tylko przez osobę fizyczną (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 2017, Art. 3-4) (E. Kowalewski 2006, s. 26-28) (Słownik języka polskiego PWN, U, Ubezpieczenie).

Działalność agencji

Działalność agencji polega na pośredniej sprzedaży ubezpieczeń, pośredniczeniu pomiędzy ubezpieczającym (klientem) a zakładem ubezpieczeń w zawieraniu umowy ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń zawiera umowę z agencją ubezpieczeniową, na mocy której zakład udziela agencji ubezpieczeniowej pełnomocnictwa, które powinno być w formie pisemnej. Inaczej może zostać odrzucone (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 2017, Art. 3-4) (E. Kowalewski 2006, s.418-420).

Jak założyć agencję ubezpieczeniową w Polsce

Aby założyć agencję ubezpieczeniową należy spełnić określone warunki (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 2017, Art. 3 ust. 1 pkt 14, Art. 17-20):

 • zdać egzamin. Jako pośrednik trzeba zdać egzamin w każdym towarzystwie, którego produkty chce się sprzedawać
 • założyć działalność gospodarczą. Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wymagało dokumentów potwierdzających założenie działalności.
 • podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeniowym. Aby to zrobić należy zgłosić się do lokalnego przedstawicielstwa firmy, pozytywnie przejść przez kwalifikacje i ustalić na jakich warunkach będzie odbywać się współpraca. Przed podpisaniem umowy zakład ubezpieczeń zażąda również dokumentów takich jak zaświadczenie o niekaralności czy świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 • otrzymać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Taki wniosek składa zakład ubezpieczeń. Gdy agent podpisze umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń ten zgłosi go do KNF. Dodatkowo wpis do rejestru wymaga potwierdzenia zawarcia umowy o polisie od odpowiedzialności cywilnej i pełnomocnictwa od zakładu. Jeśli składając wniosek, nie jesteś osobą fizyczną, należy mieć kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • współpraca z wieloma towarzystwami wymaga posiadania polisy OC multiagenta.

Agenci nie mają obowiązku należenia do organizacji zawodowych

Warunki wpisania do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Aby zostać wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych należy (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 2017, Art. 19 ust. 1-2):

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • nie posiadać prawomocnego wyroku za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości wiarygodności dokumentów, ochronie informacji, rzetelności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotami pieniędzmi, obrotem papierami wartościowymi, mieniu, oraz za przestępstwa skarbowe.
 • zagwarantować, że będzie się wykonywać pracę w sposób rzetelny.
 • ukończyć minimum szkołę średnią lub średnią branżową.
 • zdać egzamin prowadzony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracyjny.

W przypadku gdy wspólnikami spółek są osoby prawne. Przynajmniej połowa ich członków zarządu musi posiadać uprawnienia i wpis do rejestru agentów w Komisji Nadzoru Finansowego.

Formy prowadzenia działalności agencji ubezpieczeniowej

Działalność agencji ubezpieczeniowej można zarejestrować jako jednoosobową działalność gospodarczą a także jako jedną ze spółek prawa handlowego takich jak (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 2017, Art. 19):

 • spółkę jawną
 • spółkę komandytową
 • spółkę akcyjną
 • spółkę komandytowo-akcyjną
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres odpowiedzialności agencji ubezpieczeniowej

Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego, lub agencję ubezpieczeniową odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego dany agent działał. Niemniej każdy agent ubezpieczeniowy musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W niektórych przypadkach należy zawrzeć także umowę gwarancji ubezpieczeniowej. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 2017, Art.20) (Rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej 2018, § 1-3).

Sumy gwarancyjne ubezpieczeń OC dla agencji ubezpieczeniowej

Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC dla agencji ubezpieczeniowej (dla pojedynczego agenta ubezpieczeniowego) wynoszą w okresie maksymalnie 12 miesięcy (Rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej 2018, § 4):

 • Równowartość 1 250 618 euro w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia OC
 • Równowartość 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Numery PKD

Zakładając lub prowadząc agencję ubezpieczeniową jako agent ubezpieczeniowy należy użyć numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności takich jak (Wyszukiwarka kodów PKD, 66.21.Z, 66.22.Z, 66.29.Z):

 • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.
 • 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
 • 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Maciej Polak