Subemisja usługowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Subemisja usługowa polega na tym, iż podmiot lub podmioty tworzące konsorcjum emisyjne nabywają emitowane papiery wartościowe na masę własną, podejmując ryzyko ekonomiczne związane z emisją, a następnie proponują ich nabycie w publicznej ofercie zgodnie z warunkami zawartymi w prospekcie emisyjnym. Emitent w takim układzie otrzymuje należny mu kapitał z tytułu emisji, liczony jako iloczyn ceny emisyjnej akcji i ich liczby, pomniejszony o należną subemitentowi prowizję.

W takiej metodzie oferowania papierów wartościowych rola subemitenta jest aktywna, ponieważ proponowanie akcji po cenie istotnie odbiegającej od ceny, jaka zostanie określona na rynku wtórnym, naraża go na utratę profesjonalizmu. Zbyt niska cena emisyjna, że emisja zostanie szybko sprzedana, a na wzroście ceny na rynku wtórnym zarobią inwestorzy, którzy nabyli akcje od subemitenta, i że wpływa środków pieniężnych do emitenta jest niższy od możliwego do osiągnięcia. Rynek byłby skłonny zaakceptować wyższą cenę emisyjną. Zbyt wysoka cena daje wprawdzie wyższe wpływy z emisji do emitenta, ale oznacza straty dla subemitenta oraz inwestorów. Nie sprzedaną część emisji w ofercie pierwotnej subemitent uplasuje ze stratą na rynku wtórnym. Inwestorzy, którzy nabędą akcje w emisji pierwotnej często przez długi czas, zysku z tytułu wzrostu cen na rynku wtórnym, ponieważ cena na tym rynku utrzymywać się będzie poniżej ceny emisyjnej.

W praktyce taka sytuacja oznacza również pośrednią stratę emitenta, ponieważ inwestorzy nie będą zainteresowani inwestycją w akcje spółki, które przyniosły wcześniej straty. W pewnym sensie obarczą za te straty również emitenta.

Dlatego też prawidłowo ustalona cena emisyjna przez subemitenta usługowego nie powinna różnić się od ceny debiutu na rynku wtórnym więcej niż o 20 %.

Korzyści dla subemitenta

Subemisja usługowa może przyczynić się do pozyskania nowych klientów dla subemitenta poprzez zwiększenie widoczności firmy na rynku. Dzięki debiutowi na rynku wtórnym subemitent zyskuje większą rozpoznawalność i atrakcyjność dla potencjalnych klientów, co prowadzi do rozwoju bazy klientów i wzrostu sprzedaży.

Subemisja usługowa może przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności marki subemitenta poprzez generowanie większego zainteresowania inwestorów i mediów. Debiet na rynku wtórnym pozwala na budowanie wizerunku marki jako solidnej i wiarygodnej, co przyciąga uwagę klientów oraz potencjalnych inwestorów.

Subemisja usługowa dostarcza subemitentowi dodatkowy kapitał własny, który może zostać wykorzystany do finansowania rozwoju firmy. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na inwestycje, rozwój nowych produktów lub technologii, ekspansję na nowe rynki, budowę wizerunku marki oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Subemitent może zyskać na prowizjach od przeprowadzonej subemisji oraz od transakcji na rynku wtórnym. Prowizje te stanowią dodatkowe źródło dochodu dla subemitenta i mogą przyczynić się do zwiększenia zysków firmy.

Subemisja usługowa może pomóc subemitentowi w poszerzeniu oferty usług i zdywersyfikowaniu działalności. Otrzymane środki mogą być wykorzystane do rozwoju nowych segmentów rynku, wprowadzenia nowych produktów lub usług, lub ekspansji na inne rynki, co przyczynia się do wzrostu i stabilności firmy.

Wpływ subemisji usługowej na inwestorów

Subemisja usługowa umożliwia inwestorom nabycie akcji po niższej cenie niż na rynku wtórnym. Dzięki temu inwestorzy mogą zyskać na potencjalnej wartości wzrostowej akcji, która może być generowana po debiucie na rynku wtórnym.

Subemisja usługowa może prowadzić do strat dla inwestorów, jeśli ceny akcji spadną po debiucie na rynku wtórnym. Inwestorzy powinni być świadomi, że rynek wtórny może być podatny na fluktuacje cenowe, które mogą wpływać na wartość ich inwestycji.

Inwestorzy biorący udział w subemisji usługowej mają możliwość osiągnięcia korzyści w postaci potencjalnych zysków związanych z wzrostem wartości akcji. Jednakże, istnieje również ryzyko straty inwestycji, zwłaszcza jeśli subemitent nie spełni oczekiwań rynku.

Inwestorzy powinni dokładnie analizować ryzyko związane z subemisją usługową przed podjęciem decyzji o zakupie akcji. Ważne jest zrozumienie potencjalnych czynników ryzyka, takich jak zmienność cen akcji na rynku wtórnym, a także analiza perspektyw wzrostu i sytuacji finansowej subemitenta.

Subemisja usługowa może wpływać na perspektywy wzrostu dla inwestorów, uwzględniając potencjalne zyski i ryzyko strat. Inwestorzy powinni ocenić perspektywy rozwoju subemitenta, jego strategię biznesową, konkurencyjność na rynku oraz perspektywy sektora, w którym działa subemitent.

Czynniki wpływające na sukces subemisji usługowej

Ustalenie atrakcyjnej ceny emisyjnej jest kluczowe dla sukcesu subemisji usługowej. Cena powinna uwzględniać wartość emitowanych papierów wartościowych, a także przyciągać zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Działania promocyjne i marketingowe odgrywają ważną rolę w sukcesie subemisji usługowej. Skuteczna promocja powinna uwzględniać komunikację z potencjalnymi inwestorami, budowanie wizerunku marki subemitenta oraz wykorzystanie odpowiednich kanałów komunikacji.

Zapewnienie odpowiednich warunków prawnych i regulacyjnych jest istotne dla uczciwego i transparentnego przeprowadzenia subemisji usługowej. Subemitent musi spełniać wymagania prawne i regulacyjne, co daje inwestorom pewność i zaufanie do procesu subemisji.

Przeprowadzenie analizy rynku i oceny popytu jest niezbędne do optymalnego ustalenia warunków subemisji usługowej. Poznanie preferencji inwestorów, popytu na emitowane papiery wartościowe oraz analiza konkurencyjności rynku są kluczowe dla sukcesu subemisji.

Współpraca z instytucjami finansowymi może przyczynić się do sukcesu subemisji usługowej poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia i doradztwa. Doświadczeni specjaliści mogą pomóc subemitentowi w przygotowaniu i przeprowadzeniu subemisji, a także w budowaniu relacji z inwestorami.


Subemisja usługowaartykuły polecane
InwestorInstrument pochodnyRynek pierwotnyLBOSpekulacjaKrótka sprzedażHedge FundAkcje groszoweCDO

Bibliografia

  • Socha J. (1998), Rynek, Giełda, Inwestycje, Wydawnictwo Olympus, Warszawa


Autor: Łukasz Kuźniar