Scrum master

Z Encyklopedia Zarządzania
Scrum master
Polecane artykuły


Scrum Master to specjalista, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie procesu Scrum i pomaga zespołowi skutecznie dostarczać produkt oraz dochodzić do porozumienia. Jest on liderem zespołu, ale nie jest liderem w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, nie ma formalnej władzy nad zespołem. Scrum Master pomaga osobom spoza zespołu Scrum zrozumieć, które z ich interakcji z zespołem Scrumowym są pomocne, a które nie. Scrum Master pomaga zmienić te interakcje, aby zmaksymalizować wartość stworzoną przez zespół Scrumowy [1].

Główne obowiązki Scrum Mastera

Poniżej krótko wymieniono dziesięć głównych obowiązków, na których skupia się codziennie Scrum Master:

1) Wykonanie procesu Scrum. Scrum Master zna i rozumie Scrum, uczy o nim zespół, a także wszystkich wokół. Pomaga zespołowi prawidłowo korzystać ze schematu Scrum i korzystać z pomysłów na empiryczny rozwój produktu. Przekazuje informację zwrotną.

2) Przeprowadzenie Daily Scrum Meeting. Сelem takiego spotkania jest dostosowanie i zrozumienie pracy zespołu, poznanie bieżących problemów i zaproponowanie rozwiązań. Scrum Master zadaje pytania, np.: „Co robiłeś wczoraj? Co zamierzasz dzisiaj robić? Jakie napotkałeś problemy?”. Wszystkie odpowiedzi musi zapisać. Scrum Master dba o to, żeby nie było dyskusji (ale nie tłumi ich, a tworzy oddzielne dyskusje po Daily Scrum Meeting).

3) Przeprowadzenie retrospektywy sprintu. Retrospektywa sprintu jest jednym z najważniejszych spotkań w zespole Scrum. Scrum Master uczestniczy w spotkaniu jako równy członek zespołu odpowiedzialny za proces Scrum. Scrum Master upewnia się, że spotkanie odbędzie się, a uczestnicy rozumieją jego cel oraz uczy, aby nie przekraczać czasu przeznaczonego na spotkanie.

Scrum krok po kroku (Sławomir Wawak)

4) Budowanie relacji. Skutecznej pracy w zespole sprzyja przyjazna atmosfera. Scrum Master dba o relacje między wszystkimi członkami zespołu i łatwo nawiązuje kontakty. Z nim można wypić kawę na przerwie, porozmawiać jak z przyjacielem.

5) Rozwiązywanie konfliktów. Każdy z nas żyje w swojej rzeczywistości, więc to naturalne, że nasze myśli są różne. Różnice tworzą sprzeczności. A nierozwiązane sprzeczności z czasem prowadzą do konfliktów. Ważnym zadaniem Scrum Mastera jest pomoc drużynie, aby utrzymać się na poziomie konstruktywnych nieporozumień. Pomoc polega na przerwaniu spotkania lub zorganizowaniu takiego, by rozpocząć komunikację i zbudować ogólny obraz obecnego projektu.

6) Uczenie się na wszystkich poziomach. Celem organizacji i Scrum Mastera jest stworzenie nie tylko szczęśliwego zespołu, świetnego produktu i zrównoważonych procesów, ale także czegoś więcej – organizacji uczącej się. A to oznacza, że Scrum Master musi współpracować ze wszystkimi w firmie oraz wyjść poza zakres swego zespołu, produktu i pokoju.

7) Budowanie bezpiecznego środowiska. Ludzie mogą pracować tylko wtedy, kiedy czują się bezpiecznie. Dlatego Scrum Master chroni zespół przed Product Ownerem, interesariuszami, czy przed sobą samym. On tłumaczy, dlaczego tak się dzieje i uczy zespół, żeby chronił się sam.

8) Usuwanie przeszkód. W trakcie pracy zwykle pojawiają się przeszkody i nie zawsze zespół może sobie z nimi poradzić (np.: otrzymanie licencji na oprogramowanie czy niezbędnych urządzeń). Scrum Master dba o zespół i robi wszystko, aby usunąć problemy oraz różne nieprawidłowości, aby zespół skoncentrował się na pracy.

9) Ciągłe przypominanie. Scrum Master zwraca uwagę na problemy, ale niestety ludzie rzadko naprawiają je z ochotą. Jednak Scrum Master wytrwale przypomina o ważnych rzeczach i z uporem pokazuje problemy oraz pomaga znaleźć rozwiązanie.

10) Praca z Produkt Ownerem. Scrum Master może pomagać Produkt Ownerowi tworzyć Backlog, zbudować relację, a także poprawić jego komunikację z zespołem, interesariuszami i użytkownikami, zrozumieć jego rolę, pokazać narzędzia przydatne w jego pracy [2] .

Umiejętności i kompetencje zawodowe Scrum Mastera

Scrum Master nie musi posiadać głębokiej wiedzy o technologiach, ale ważne jest zrozumienie procesu opracowywania i dostarczania produktu, aby móc dostrzec wąskie gardła w procesach. W związku z tym istnieje potrzeba zdobycia doświadczenia w branży – na przykład na stanowiskach kierownika projektu, kontroli jakości, analityka biznesowego. Oprócz zrozumienia procesów opracowywania i dostarczania, bardzo ważne jest, aby rozumieć zasady dynamiki zespołów, źródła motywacji ludzi, konfliktologię – w rzeczywistości stać się trenerem dla całego zespołu i jego uczestników. Oznacza to wznoszenie się na wyższy poziom – od terminów, kamieni milowych, planów i raportów do długoterminowych celów, jak budowanie stabilnych, wydajnych zespołów oraz kultury ciągłych eksperymentów i ulepszeń.

Niezbędne cechy osobiste:

 • umiejętność pracy z ludźmi, pomocność, organizacja pracy zespołów;
 • być facylitatorem, czyli być w stanie zorganizować grupę w taki sposób, aby osiągała ona swoje cele;
 • umiejętność planowania i skutecznej analizy informacji;
 • dążenie do ciągłego samodoskonalenia i samorozwoju;
 • odporność na stres.

Poza tymi umiejętnościami trzeba również posiadać odpowiednie podejście do ludzi, rozumieć komu dać więcej wolności, a kto potrzebuje mikrozarządzania. Należy mieć dużą tolerancję i cierpliwość, dobre zdolności organizacyjne, umiejętność przeprowadzenia efektywnej komunikacji oraz jej nauczania.

Ważne jest zrozumienie prawdziwych celów biznesowych projektu, praktyk inżynierskich; umiejętność słuchania ludzi; jasno rozumieć granice odpowiedzialności pomiędzy różnymi uczestnikami procesu; wiedzieć, jak można osiągnąć cel różnymi metodami, biorąc pod uwagę sytuację w projekcie; być liderem; być w stanie skutecznie komunikować się z klientami/zespołami/kierownictwem; kompetentnie zarządzać swoją energią i czasem; rozumieć i pracować motywując zespół; ciągłe doskonalić się w metodologiach Agile w celu wyboru optymalnego podejścia [3].

Przypisy

 1. Deemer P., Benefield G., Larmanand C., Vodde B. (2010), The Scrum primer, Google Scholar
 2. James M. (2010), Scrum reference cards, Seattle Scrum Company
 3. Kompetencje Scrum Mastera (2017), Scrum coaching

Bibliografia

 • Leffingwell D. (2011), Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise, Addison-Wesley, Hardcover
 • Schwaber K., Beedle M. (2002), Agile software development with scrum, Prentice-Hall, Upper Saddle River
 • Ziółkowski A. (2012), Adaptacyjny agentowy model zarządzania projektami informatycznymi, Google Scholar


Autor: Kateryna Ivaskova