Proces regionalizacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Regionalizacja - jest to długofalowy proces integrowania krajów i gospodarek określonego regionu (kontynentalnego) dzięki intensyfikowaniu oraz pogłębianiu powiązań ekonomicznych (a także społecznych, kulturalnych i politycznych)co prowadzi do tworzenia się silnie współzależnego systemu w danym regionie.

Współczesny proces regionalizacji toczy się jednocześnie na trzech poziomach, które są tworzone przez stopniowe integrowanie krajów i ich gospodarek:

 • poziom 1 - w danym regionie kontynentalnym, w jego ramach
 • poziom 2 - między regionami (czasem z innych kontynentów)przez zacieśnianie relacji różnych ugrupowań czy tez przyłączanie krajów spoza lub z innych ugrupowań
 • poziom 3 - ponad regionami (i kontynentami) jako części składowe formującej się gospodarki globalnej

Regionalizacja stanowi proces narastających przepływów i współzależności (głównie ekonomicznych) w skali regionalnej.Proces ten, toczący się w realnej sferze, jest ściśle powiązany z koncepcja lub projektem funkcjonowania regionu, co określono jako regionalizm. Regionalizm jest terminem odnoszącym się tylko do ideologii, koncepcji lub projektu (wysuniętego przez państwo lub kilka państw).Jest więc pojęciem węższym i jako takie stanowi komponent pojęcia szerszego, jakim jest regionalizacja (realny proces, polityka oraz realizowany projekt

Korzyści wynikające z procesu regionalizacji

 • Zwiększenie inwestycji zagranicznych i tworzenie nowych miejsc pracy
 • Poprawa infrastruktury i dostępności usług publicznych
 • Rozwój sektorów strategicznych i innowacyjnych w regionie
 • Wzrost eksportu i wymiany handlowej między krajami regionu
 • Wspólne negocjacje umów handlowych i integracyjnych
 • Wzrost zdolności regionu do przyciągania inwestycji i talentów
 • Integracja łańcuchów dostaw i koordynacja produkcji
 • Wspólne inwestycje w badania i rozwój
 • Wymiana know-how i najlepszych praktyk między krajami regionu
 • Stworzenie korzystnego środowiska dla biznesu i przedsiębiorczości
 • Wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów zagranicznych
 • Współpraca w zakresie szkoleń i rozwoju zawodowego

Wyzwania związane z procesem regionalizacji

 • Spory terytorialne i graniczne
 • Różnice kulturowe, językowe i religijne
 • Konkurencja o zasoby naturalne i strategiczne
 • Różnice w systemach prawnych i regulacjach handlowych
 • Konieczność wspólnego podejmowania decyzji i koordynacji politycznej
 • Wypracowanie wspólnych standardów i procedur
 • Negocjacje i kompromisy między państwami
 • Ustanowienie instytucji i mechanizmów współpracy regionalnej
 • Wypracowanie wspólnej wizji rozwoju i strategii regionalnej
 • Różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego między krajami regionu
 • Konieczność tworzenia mechanizmów wyrównawczych i programów rozwoju regionalnego
 • Zagrożenie migracją i odpływem zasobów z regionu słabiej rozwiniętego


Proces regionalizacjiartykuły polecane
Gospodarka narodowaUnia celnaRozwój gospodarczyNierówności społeczneRozwój regionalnyGospodarka mieszanaPolityka turystycznaMiędzynarodowy podział pracyKorporacja międzynarodowa

Bibliografia

 • Fawcett L. (2004), Exploring Regional Domains, International Affairs, No 3
 • Zorska A. (2008), Korporacje Transnarodowe, PWE, Warszawa


Autor: Bartłomiej Miejski