Nikkei

Z Encyklopedia Zarządzania

Nikkei - jeden z najważniejszych indeksów giełdowych w Azji. Zawiera on akcje spółek, które są notowane na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego codzienną wyceną zajmuje się dziennik Nihon Keizai Shimbun. Nikkei zawiera 225 największych spółek z różnych sektorów gospodarki. Przypomina indeks Dow Jones, ponieważ jest również indeksem ważonym cenowo. Jeżeli spółka posiada większą cenę za akcję, tym większą wagę uzyska indeks przy określaniu wartości. W latach 1975-1985 nazywany był Nikkei Dow Jones Stock Average.

Klasyfikacja przedsiębiorstw do Nikkei

Co roku jesienią jest przegląd firm, które wchodzą w skład indeksu. Komisja podejmuje decyzje o zmianie składu firm każdego października. Jednak zamiana ta może nastąpić w każdym okresie, w momencie wypisu firmy z TSE (z ang. Tokyo Stock Exchange). Nastąpić może także Wymiana Nadzwyczajna, która spowodowana jest bankructwem bądź fuzją.

Sytuacja taka miała miejsce w 2013 roku, kiedy Tokyu Land Corporation oraz Mitsubishi Paper Mills zostały zastąpione poprzez Holding Nitto Denko i Tokyu Fudosan. Pierwsza z firm została usunięta z indeksu na skutek powstania nowej firmy holdingowej. Mitsubishi Paper Mill natomiast straciło swoja pozycję w indeksie Nikkei poprzez problemu z płynnością finansową.

Wzór indeksu Nikkei

gdzie:

  • to suma cen akcji,
  • to dzielnik Nikkei

Dzielnik Nikkei - dopasowuje się do działań korporacyjnych, np. fuzja, podział akcji czy dodanie nowej spółki do indeksu.

Ważenie sektorów Nikkei

Nikkei jest odzwierciedleniem japońskiej gospodarki i wartości rynku. Aby znaleźć się na liście spółek, firma musi być notowana na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i codziennie publikować wartości udziałów zwykłych. Poniżej znajduje się bilans sektora gospodarki:

  • 44% - Technologia (Przemysł farmaceutyczny, Maszyny elektryczne, Przemysł samochodowy, Sprzęty specjalistyczne, Przemysł łączności)
  • 20% - Dobra Konsumpcyjne (Rybołówstwo, Przemysł spożywczy, Sprzedaż detaliczna, Usługi)
  • 16% - Materiały (Górnictwo, Tekstylia i odzież, Przemysł celulozowo-papierniczy, Przemysł chemiczny, Przemysł naftowy, Przemysł gumowy, Szkło i ceramika, Przemysł stalowy, Przemysł metali nieżelaznych, Przedsiębiorstwa handlowe)
  • 12% - Kapitałowe dobra inwestycyjne (Przemysł budowlany, Maszyneria, Okrętownictwo, Przemysł produkcyjny, Nieruchomości)
  • 4% - Finanse (Bankowość, Ubezpieczenia, Papiery wartościowe, Inne usługi finansowe)
  • 4% - Transport i usługi (Przemysł kolejowy i autobusowy, Transport Lądowy, Transport morski, Transport lotniczy, Magazynowanie, Energia elektryczna, Gazownictwo)

Analiza wartości indeksu Nikkei 225 na przestrzeni lat 2009-2013

13-ego marca 2011 został odnotowany 1-% spadek, którego przyczyną było trzęsienie ziemi w północno-wschodniej części Japonii. Przez cały 2011 rok wartość indeksu malała, osiągając poziom 8160,01 w dniu 25 listopada, który okazał się najniższym od 10 marca 2009. W 2011 Nikkei spadło o 17% kończąc rok wartością 8455,33 - najniższym poziomie od 30 lat, kiedy wartość indeksu na koniec roku sięgnęła poziom 8016,70 w roku 1982. W roku 2013 natomiast indeks zaczął piąć się do góry. Wpływ na to miała zmiana polityki monetarnej i fiskalnej Japonii. Premier Shinzo Abe zachęcał kobiety do podejmowania pracy oraz zwiększył wydatki rządowe.

Wpływ indeksu Nikkei na japońską gospodarkę

Indeks Nikkei, znany również jako Nikkei 225, jest jednym z najważniejszych wskaźników giełdowych w Japonii. Składa się z 225 największych japońskich spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z tego powodu, indeks Nikkei odzwierciedla kondycję japońskiej gospodarki, a także stan japońskiego rynku akcji.

Wartość indeksu Nikkei jest obliczana na podstawie kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w jego skład. Z tego powodu, zmiany w indeksie Nikkei odzwierciedlają zmiany wartości tych spółek. Wzrost indeksu Nikkei jest postrzegany jako pozytywny sygnał dla japońskiej gospodarki, ponieważ oznacza to, że wiodące japońskie spółki odnoszą sukcesy i zyskują na wartości.

Rosnący indeks Nikkei ma pozytywny wpływ na zaufanie inwestorów do japońskiego rynku akcji. Inwestorzy widzą rosnący indeks Nikkei jako sygnał, że japońska gospodarka jest w dobrej kondycji i rozwija się. To z kolei może zachęcić inwestorów do podejmowania decyzji inwestycyjnych na korzyść japońskich spółek.

Zaufanie inwestorów jest kluczowe dla rozwoju rynku akcji, ponieważ inwestorzy zagraniczni często korzystają z indeksu Nikkei jako wskaźnika kondycji japońskiego rynku akcji. Rosnący indeks Nikkei może zatem przyciągnąć zagraniczne kapitały do japońskiego rynku akcji, co może wspomóc rozwój japońskich spółek i gospodarki jako całości.

Rosnący indeks Nikkei może również wpływać na inwestycje zagraniczne w japońskie spółki. Inwestorzy zagraniczni często analizują indeks Nikkei jako wskaźnik potencjalnych inwestycji w japońskie spółki. Jeśli indeks Nikkei rośnie, inwestorzy zagraniczni mogą być bardziej skłonni do lokowania kapitału w japońskich spółkach, oczekując dalszego wzrostu wartości tych spółek.

Inwestycje zagraniczne mogą przyczynić się do rozwoju japońskich spółek, poprawiając ich dostęp do kapitału i technologii zagranicznej. W ten sposób, rosnący indeks Nikkei może wspomóc konkurencyjność japońskich spółek na rynku globalnym.

Zmiany w wartości indeksu Nikkei mogą mieć istotny wpływ na konsumpcję i perspektywy wzrostu gospodarczego. Kiedy indeks Nikkei rośnie, inwestorzy i konsumenci mogą czuć większe zaufanie do japońskiej gospodarki i jej perspektyw rozwoju. To z kolei może wpływać na decyzje konsumenckie i inwestycyjne, prowadząc do wzrostu konsumpcji i inwestycji w gospodarce.

Z drugiej strony, spadki w indeksie Nikkei mogą wprowadzić niepewność i obawy wśród inwestorów i konsumentów. To może prowadzić do zmniejszenia konsumpcji i inwestycji, co z kolei może wpływać na perspektywy wzrostu gospodarczego.

Czynniki wpływające na zmienność indeksu Nikkei

Wyniki finansowe spółek wchodzących w skład indeksu Nikkei są jednym z kluczowych czynników wpływających na jego wartość. Jeśli wyniki finansowe spółek są dobre, to wartość indeksu Nikkei może rosnąć. Z kolei, jeśli wyniki finansowe spółek są słabe, to wartość indeksu Nikkei może spadać.

Warto zauważyć, że niektóre spółki wchodzące w skład indeksu Nikkei mają większy wpływ na jego wartość niż inne. Na przykład, wyniki finansowe dużych japońskich firm, takich jak Toyota czy Sony, mogą mieć większy wpływ na wartość indeksu Nikkei niż wyniki mniejszych spółek.

Czynniki zewnętrzne, takie jak globalne trendy gospodarcze, również mogą wpływać na zmienność indeksu Nikkei. Jeśli globalna gospodarka rośnie, to może to prowadzić do wzrostu wartości indeksu Nikkei. Z kolei, jeśli globalna gospodarka zwalnia, to może to prowadzić do spadku wartości indeksu Nikkei.

Również polityka monetarna i fiskalna, zarówno w Japonii, jak i na świecie, mogą mieć wpływ na wartość indeksu Nikkei. Na przykład, zmiany w stóp procentowych czy programy luzowania ilościowego mogą wpływać na oczekiwania inwestorów i wartość indeksu Nikkei.

Polityka monetarna i fiskalna odgrywają ważną rolę w kształtowaniu wartości indeksu Nikkei. Japoński rząd i Bank Japonii mają narzędzia polityki monetarnej i fiskalnej, które mogą wpływać na gospodarkę i wartość indeksu Nikkei.

Na przykład, Bank Japonii może obniżyć stopy procentowe, aby stymulować gospodarkę i zwiększyć inwestycje. To może wpływać na wartość indeksu Nikkei poprzez stymulowanie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zaufania inwestorów.

Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty zbrojne, zmiany polityczne czy katastrofy naturalne, mogą mieć istotny wpływ na zmienność indeksu Nikkei. Takie wydarzenia mogą wprowadzać niepewność na rynkach finansowych i prowadzić do spadków wartości indeksu Nikkei.

Na przykład, konflikt na Bliskim Wschodzie może wpływać na ceny ropy naftowej, co z kolei może mieć wpływ na japońską gospodarkę i wartość indeksu Nikkei. Katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi czy tsunami, również mogą wpływać na wartość indeksu Nikkei poprzez zakłócenie działalności gospodarczej.

Znaczenie indeksu Nikkei dla inwestorów zagranicznych

Inwestorzy zagraniczni często korzystają z indeksu Nikkei jako wskaźnika kondycji japońskiego rynku akcji. Wzrost wartości indeksu Nikkei jest postrzegany jako pozytywny sygnał dla japońskiego rynku akcji, co może zachęcać inwestorów zagranicznych do lokowania kapitału w japońskich spółkach.

Indeks Nikkei jest szeroko dostępny i regularnie aktualizowany, co czyni go ważnym narzędziem dla inwestorów zagranicznych w ocenie japońskiego rynku akcji. Inwestorzy zagraniczni analizują indeks Nikkei, aby zrozumieć ogólny kierunek rynku i ocenić perspektywy inwestycyjne w japońskie spółki.

Rosnący indeks Nikkei może przyciągać zagraniczne kapitały do japońskiego rynku akcji. Inwestorzy zagraniczni szukają możliwości inwestycyjnych na całym świecie i rosnący indeks Nikkei może wskazywać na potencjalne zyski na japońskim rynku akcji.

Inwestorzy zagraniczni mogą lokować kapitał w japońskich spółkach notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, aby skorzystać z potencjalnego wzrostu wartości tych spółek i osiągnąć zyski. To z kolei może wspomóc rozwój japońskich spółek i gospodarki jako całości.

Wzrost wartości indeksu Nikkei może wpływać na ceny akcji japońskich spółek i wartość portfeli inwestycyjnych zagranicznych inwestorów. Jeśli indeks Nikkei rośnie, to ceny akcji japońskich spółek mogą również rosnąć, co z kolei może prowadzić do wzrostu wartości portfeli inwestycyjnych zagranicznych inwestorów.

Inwestorzy zagraniczni, którzy mają inwestycje w japońskich spółkach, mogą zatem odnieść korzyści z rosnącego indeksu Nikkei. To z kolei może wpływać na ich decyzje inwestycyjne i perspektywy zysków. Jednak należy pamiętać, że inwestowanie na rynku akcji wiąże się z ryzykiem i wartość portfeli inwestycyjnych może się zmieniać w zależności od zmienności indeksu Nikkei.

Inwestycje zagraniczne mogą mieć istotny wpływ na rozwój japońskich spółek i ich konkurencyjność na rynku globalnym. Inwestorzy zagraniczni przynoszą ze sobą kapitał, technologię i know-how, które mogą wspomóc rozwój japońskich spółek.

Poprzez inwestycje zagraniczne, japońskie spółki mogą zyskać dostęp do nowych rynków, zdobyć nowych klientów i rozwijać nowe produkty i usługi. To z kolei może przyczynić się do ich konkurencyjności na rynku globalnym i poprawić wyniki finansowe.


Nikkeiartykuły polecane
Czarny poniedziałekCzarny wtorekLehman BrothersDow JonesBąbel spekulacyjnyFortune 500HossaRynek sztukiTeoria wróbla w garści

Bibliografia


Autor: Ewelina Niedojadło