Metoda Myers-Briggs

Z Encyklopedia Zarządzania

TL;DR

Artykuł opisuje powstanie i zastosowanie metody Myers-Briggs w analizie typów osobowości. Metoda ta opiera się na teorii Carla Junga i składa się z 16 typów osobowości. Poznanie swojego typu osobowości może pomóc w zrozumieniu relacji międzyludzkich, zarządzaniu personelem i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Metoda ma również zastosowanie w planowaniu kariery i rozwoju osobistym.

Początki

Amerykańscy psycholodzy pod kierunkiem Katharine Cook Briggs (1875-1968) oraz jej córki Isabel Briggs Myers (1897-1980) przez ponad 50 lat zastanawiali się co ma wpływ na sposób odbierania tych samych komunikatów przez różnych ludzi. Podstawą ich badań była teoria szwajcarskiego psychoanalityka i psychiatry Carla G. Junga (1875-1961), który współpracował wraz z Zygmuntem Freudem nad wizją ludzkiej psychologii (MBTI Basics, 2018) W efekcie badań opracowali tablicę 16 typów osobowości tzw. MBTI (the Myers-Briggs Type Indicator). Dziś jest to jeden z najbardziej znanych instrumentów umożliwiających poznanie i zrozumienie różnic osobowości.

Katharine Cook Briggs zainspirowana dziećmi stworzyła wraz z córką test, aby służył jako klucz do dobrego samopoczucia i szczęścia najmłodszych. Ostatecznie, po 20 latach, w pełni opracowany test miał na celu ocenę rodzaju osobowości, która pomoże osiągnąć sukces w życiu. W 1926 roku opublikowały artykuł o typach osobowości w magazynie "The New Republic". (Timeline of MBTI history, 2018)

W teorii Carla G. Junga rozróżnia się dwa typy postawy psychicznej: ekstrawertyczna i introwertyczna. Ekstrawersja oznacza tendencję do kierowania energii w stronę obiektów zewnętrznych (do otoczenia - ludzi, zdarzeń, rzeczy), a introwersja kierowanie jej do swojego wewnętrznego świata (przeżycia wewnętrzne, idee, koncepcje, pomysły).

Oprócz postawy psychicznej Jung wyróżnia również cztery podstawowe funkcje psychiczne:

Te cztery funkcje występują w postaci dwóch par przeciwieństw. Dwie z nich są racjonalne - uczucie i myślenie zaś dwie irracjonalne - percepcja (spostrzeganie zmysłowe) i intuicja (spostrzeganie pozazmysłowe).

Jeżeli jedna z tych funkcji dominuje w świadomości (np. Myślenie) wówczas przeciwna do niej będzie miała charakter stłumiony (Uczucia) i będzie przejawiać się w podświadomości.

Oprócz funkcji podstawowej wg Junga ludzie mają dodatkowo funkcję dodatkową. Będzie nią jedna z dwóch funkcji z drugiej pary. Np. jeżeli główną funkcją jest Myślenie wówczas funkcją dodatkową może być jedna z pary Percepcja - Intuicja. Typ funkcjonalny jednostki można opisać za pomocą podstawowych i dodatkowych funkcji np. Percepcyjne Myślenie.

Pełny opis osobowości uzyskujemy łącząc typ psychologiczny osoby z funkcjami podstawową i dodatkową.

Osobowości

W teście MBTI wyróżnia się 4 wymiary osobowości:

  • Pod względem koncentracji uwagi

Introwertycy (Introvert) i ekstrawertycy (Extravert) w inny sposób koncentrują swoją uwagę. To co interesuje ekstrawertyka to świat zewnętrzny i zachodzące w nim procesy i zmiany. Chcą brać czynny udział w tych wydarzeniach i doświadczeniach. Zależy im na wzajemnej interakcji z ludźmi, stąd też czerpią energię do życia. Preferowany przez nich styl komunikowania to bezpośrednia rozmowa. Uczą się najlepiej poprzez wykonywanie różnych czynności, podejmowanie prób. Najpierw mówią, potem słuchają. Chcą być zawsze w centrum uwagi. Co ważne interesuje ich głównie chwila obecna, a nie to co przyniesie przyszłość. Są niezwykle ekspresyjni. Koncentracja na własnym świecie wewnętrznym idei i doświadczeń to domena introwertyków. Ich energia życiowa wypływa z głębi ich wnętrza, własnych przemyśleń, odczuć i refleksji. Preferowany przez nich styl komunikowania to pisanie i czytanie. Cenią swoją prywatność. Zanim podejmą działania lub wypowiedzą się dokładnie rozważą daną kwestię. Są skoncentrowani i to co ich interesuje to przyszłość, a nie dzień dzisiejszy. Są wizjonerami.

  • Pod względem sposobu zdobywania informacji

Można wyróżnić dwa typy: analityczny i intuicyjny. Ci pierwsi (Sensing) zdobywają informacje przede wszystkim zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem. Obserwują to co dzieje się wokół nich i są w stanie szybko rozpoznać nowe sytuacje. Koncentrują się na rzeczach realnych i aktualnych. Lubią szczegóły, konkretne dane poparte faktami. Poszukują informacji krok po kroku. Ufają własnemu doświadczeniu.

Osoby preferujące podejście intuicyjne (Intuition) chcą otrzymywać informacje w całości, koncentrując się na związkach i połączeniach między różnymi faktami. Chcą pokazywać rozwiązania modelowe, łatwo przychodzi im znajdowanie nowych możliwości i prezentacja innych sposobów rozwiązywania problemów. Koncentrują się na spojrzeniu ogólnym (tzw. big picture). Są teoretykami i myślą abstrakcyjnie. Ufają inspiracji, skaczą z tematu na temat.

Osoby podejmujące decyzje poprzez wnikliwą analizę (Thinking), patrzą na logiczne konsekwencje wyborów. Chcą oceniać sytuacje jak najbardziej obiektywnie, analizując przyczyny i skutki. Kierują się zasadą prawdy, stosują własne reguły gry. Ich mocną stroną jest dociekliwość, poszukiwanie co jest sednem problemu, by jak najszybciej go rozwiązać. Korzystają z zasad logiki.

Ci, którzy kierują się uczuciami (Feeling) przy podejmowaniu decyzji będą zastanawiać się co jest ważne dla nich i dla innych ludzi. Starają się wczuć w sytuacje innych osób i z nimi identyfikować. Podejmują decyzje na podstawie wartości ważnych dla ludzi. Ich celem jest harmonia i uznanie innych, poprzez zrozumienie, docenienie i wsparcie. Osoby te wzbudzają sympatię, akceptują innych, okazują innym swoje współczucie.

  • Pod względem orientacji na świat zewnętrzny

Osoby, które w ciągły sposób oceniają świat (Judging) z reguły prowadzą uporządkowany tryb życia. Podejmują decyzje, wprowadzają je w czyn, żyją dalej. Ich życie jest dobrze zorganizowane, a sprawy uporządkowane. Trzymają się planów i harmonogramów. Cieszy ich wykonanie ustalonych zadań. Są systematyczni i nie lubią niczego zostawiać na ostatnią chwilę.

W przeciwieństwie do nich, osoby, które ciągle obserwują życie i świat zewnętrzny (Perceiving) są spontaniczne, poszukują nowych doznań. Chcą zrozumieć świat raczej niż go kontrolować. Plany i harmonogramy ich przerażają, chcą być otwarci i podejmują decyzje w ostatniej chwili. Cenią sobie to, że potrafią dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Kierują się przypadkiem. Presja, że coś musi być zrobione w ostatniej chwili dodaje im energii.

Punktem wyjścia do określenia typu osobowości jest wypełnienie ankiety (około 100 pytań), czyli wybór między dwoma możliwymi odpowiedziami. Każda odpowiedź jest dobra. Odpowiedzi powinny być udzielone natychmiast, chodzi o pierwszą reakcję. Na tej podstawie uzyskuje się dane na temat preferencji danej osoby i określa się jaki dana osoba ma typ osobowości według MBTI. Znajomość rodzaju osobowości może pomóc w planowaniu kariery na wielu etapach życia: od wyboru kierunku w szkole, poprzez wybór pracy, do awansu w firmie. Wiele ludzi ma trudności z określeniem jakiego rodzaju praca jest dla nich najlepsza. Badania natomiast potwierdzają, że pracownicy są najskuteczniejsi, gdy ich cechy osobowości pasują do wymagań pracy (Personality and Careers, 2018)

Ocena osobowości opiera się na statystykach i prawdopodobieństwach. Dlatego nie możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy kandydat odniesie sukces wyłącznie w oparciu o wyniki oceny. Możemy jednak wnioskować kto jest bardziej prawdopodobny, by odnieść sukces. Wnioski te opierają się częściowo na wynikach badań trafności. Celem badań jest wykazanie dokładności oceny punktowej. Powszechną metodą oceny psychologicznej jest obliczanie współczynników korelacji między skalą ocen a miarami wydajności pracy (Personality Assessment in Personnel Selection, 2018)

Zastosowania

Zapoznanie się z typami osobowości według MBTI może być pomocne w zrozumieniu relacji międzyludzkich, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu zespołów roboczych, zarządzaniu personelem i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Poznanie preferowanych sposobów komunikowania się poszczególnych osób jest niezwykle ważne przy przekazywaniu informacji negatywnych oraz w procesie tzw. feedbacku - przekazywania informacji zwrotnej pracownikom na temat ich pracy i osiągniętych efektów. Odgrywa też ważną rolę w kontaktach z mediami, zwłaszcza w komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Testy MBTI - umożliwiają one klasyfikację osób na określone typy zróżnicowane pod względem podejścia do świata, podejmowania decyzji, przetwarzania informacji i organizacji życia. W odniesieniu do różnych typów osób podejście terapeutyczne powinno uwzględniać ich specyficzne cechy.

Określone typy osobowości możemy przyporządkować do określonych zawodów. Co charakterystyczne niektóre zawody są wykonywane przez osoby o określonych typach osobowości. Tak więc osoby, których typ osobowości to ESFP to urodzeni członkowie zespołów, chcący wykonać powierzone im zadania jak najszybciej, przy minimalnym wysiłku i maksymalnej dawce zabawy. Urodzonymi strategami są osoby ISTJ, mają określoną wizję i wiedzą jak poprowadzić organizację do wzrostu. Kochają wyzwania. Dobrymi psychologami mogą być osoby INFJ, intuicyjnie rozumieją zachowania ludzkie. Dla ENFP życie to ciągła przygoda. Podejmują się różnych wyzwań, często są to ludzie kultury - artyści, aktorzy. Życie zgodnie z wewnętrznymi wartościami to przesłanka dla INFP".

Metoda Myers-Briggs pomaga również w życiu prywatnym. Kiedy człowiek zrozumie swoją osobowość, może łatwiej zobaczyć różnice między sobą a osobami najbliższymi, takimi jak: małżonkowie, przyjaciele lub dzieci. Zamiast oceniać zachowanie drugiej osoby, można zacząć dostrzegać w nim odzwierciedlenie osobowości a nie coś obraźliwego. Styl życia w rodzinie wymaga harmonijnego połączenia wszystkich jej członków a zrozumienie MBTI może być tego podstawą. Przykładowo rodzice zakładający, że dziecko, które nie spełnia zobowiązań, wykazuje zły charakter. Wystarczy analiza typu osobowości, która być może wykaże, że dziecko w inny sposób podchodzi do zarządzania czasem. Innym przykładem mogą być rodzice uważający swoje dziecko za antyspołeczne. Używając testu osobowości dowiedzą się czy nie jest to odrobima introwersji po dniu w szkole, który wymaga od dziecka dużo ekstrawersji (Psychological Type and Relationships, 2018)

Organizacje religijne jak i niezależni doradcy używają narzędzia MBTI do poradnictwa przedmałżeńskiego, dzięki czemu para może zidentyfikować obszary powodujące problem (Psychological Type and Relationships, 2018)

Wiedza i zrozumienie typu osobowości oceniane przez Myers-Briggs Type Indicator może być narzędziem do osobistego rozwoju, osiągnięcia równowagi, zrozumienia siebie i tworzenia możliwości. Równoważenie pracy i zabawy to kolejna ważna część naszego codziennego życia, a świadomość typu osobowości może pomóc w stworzeniu harmonii między życiem zawodowym a rozrywką. (Type in Personal Growth, 2018)

Najważniejszą zaletą metody jest to, że w odróżnieniu od innych rodzajów ocen, oceny osobowości wykazują niewielki lub nawet zerowy negatywny wpływ. Oznacza to, że w żaden sposób nie dyskryminują osób otrzymujących wyniki. Najważniejsze, aby znajomość typu osobowości nie była odpowiedzią na wszystkie pytania, ale narzędziem, które pomoże się rozwijać i osiągać życiowe cele. (Personality Assessment in Personnel Selection, 2018)


Metoda Myers-Briggsartykuły polecane
Programowanie neurolingwistycznePewność siebieAfirmacjaInnowatorMentorCounsellingMyślenie systemowePsychologia społecznaPrzywództwo sytuacyjne

Bibliografia


Autor: Bartosz Krawczyk, Martyna Robak