Kwota zmniejszająca podatek

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwota zmniejszająca podatek
Polecane artykuły

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, o którą podatnik może pomniejszyć wyliczony podatek dochodowy należny Urzędowi skarbowemu, uzależniony od uzyskanego w danym roku dochodu i obowiązującej w danym roku podatkowym kwoty wolnej od podatku dochodowego.

Możliwość i zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek określa art.27 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[1].

Zmiana postaci kwoty zmniejszającej podatek po roku 2016

Do 2016 roku kwota wolna od podatku wynosiła 3091,00 zł, a kwota będąca zwrotem podatku była stała i wynosiła 556,02 zł. Na mocy Ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw[2] z dniem 1 lipca 2017 zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zmieniając wartość kwoty zmniejszającej podatek i częściowo uzależniając ją od ustalonych kwot dochodu uzyskiwanych przez podatników. Od tego czasu kwotę zmniejszającą podatek oblicza się według progresywnej skali podatkowej[3].

Zmiana przepisów była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego [4], zgodnie z którym przepis określający poziom minimum podatkowego: w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok zainicjowany był wnioskiem ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zasugerował potrzebę weryfikacji założenia, według którego podatnik przekraczający kwotę wolną od opodatkowania , może zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe i ponieść ciężar publiczny w postaci uiszczenia podatku. Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadniając swój wniosek, odwołał się do określonej w art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej[5] zasady podatkowej, twierdząc że obowiązek podatkowy powinien odnosić się do zdolności ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych przez obywateli, a stała kwota zmniejszająca podatek nie spełnia tego warunku[6].

Obecna postać kwoty zmniejszającej podatek(2020)

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne[7] wprowadziła art. 27 ust. 1c i 1d, zobowiązujące ministra finansów m.in. do corocznej weryfikacji kwoty zmniejszającej podatek[8].

Obecnie (2020) skala progresywna do obliczania kwoty zmniejszającej podatek prezentuje się następująco[9]:

 • 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł,
 • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350
 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Flis M. (2019), s. 15
 4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015, sygn. akt K 21/14
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
 6. Wasilewski J., Werner A., Kimla K., Kostrzewa A. (2018), s.191
 7. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2017 poz. 2175
 8. Flis M. (2019), s. 16
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350

Bibliografia

Autor: Szymon Gregorczyk