Handel międzygałęziowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Handel międzygałęziowy
Polecane artykuły


Handel międzygałęziowy polega na wymianie dóbr, pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, pomiędzy krajami, w których wytwarzanie poszczególnych dóbr jest bardziej opłacalne (kraj osiąga przewagę komparatywną w produkcji danego dobra - czyli koszt alternatywny produkcji tego dobra w przeliczeniu na inne, jest niższy niż w innych krajach).

Aby uwidocznić istotę handlu międzygałęziowego, posłużymy się przykładem:

W USA bardzo trudno otrzymać świeże róże w lutym, ponieważ kwiaty te muszą rosnąć w specjalnych szklarniach, wiąże się to z ogromnymi kosztami energii, zainwestowanego kapitału oraz innych zasobów rzadkich. Zasoby te, można by było wykorzystać do produkcji innych dóbr, a więc aby produkować róże zimą, Amerykanie są zmuszeni do zmniejszenia produkcji innych dóbr np. komputerów. Korzystnym rozwiązaniem byłoby podjęcie handlu z np. Ameryką Południową, gdzie o tej porze roku jest lato, więc produkcja róż jest mniej uciążliwa, a produkcja komputerów jest tam mniejsza, w związku z mniej wydajnymi (niż w Stanach Zjednoczonych) pracownikami. Przy zastosowaniu handlu międzygałęziowego oba kraje odniosą korzyści.

Stany zaprzestaną hodowli róż zimą i uwolnione czynniki wytwórcze przeznaczą na produkcję komputerów, natomiast Ameryka Południowa zmniejszy produkcje w przemyśle komputerowym, kierując dodatkowe zasoby do hodowli róż. Następnie kraje te dokonują wymiany - Ameryka Południowa "otrzymuje" od USA komputery, a Stany Zjednoczone "otrzymują" od Ameryki Południowej potrzebne ilości róż - osiągając tym samym obustronne korzyści. W naszym przykładzie Ameryka Południowa osiąga przewagę komparatywną w produkcji róż, natomiast USA w produkcji komputerów. Dlatego też, kraje powinny się specjalizować w produkcji dóbr z tych określonych gałęzi, a następnie wymieniać. Jeśli chodzi o charakter globalny takiego stanu rzeczy: wytwarzanych jest dokładnie tyle samo róż co wcześniej, jednak dzięki zastosowaniu opisywanego zjawiska, produkcja komputerów wzrasta.

Handel międzygałęziowy pozwala na zwiększenie światowej produkcji, zwiększając również poziom życia mieszkańców. Handel jest korzystny dla krajów, jeżeli każdy z nich produkuje dobro, w produkcji którego osiąga przewagę komparatywną.

Bibliografia

  • Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008
  • Krugman, Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Autor: Malwina Michalec