Dokumentacja personalna

Z Encyklopedia Zarządzania

Na pracodawcy ciąży obowiązek założenia i prowadzenia akt osobowych pracownika oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, odrębnie dla każdego pracownika. Akta osobowe (składają się z części A, B, C):

 • część A - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika:
  • umowa o pracę,
  • zakres obowiązków,
  • dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
  • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami obowiązującymi na terenie zakładu,
  • zaświadczenie o ukończeniu obowiązującego szkolenia BHP,
  • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu,
  • oświadczenie dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę,
  • dokumenty związane z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzenia kary,
  • dokumenty dotyczące udzielenia urlopu wychowawczego, bezpłatnego,
  • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 • część C: to dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniuumowy o pracę, świadectwo pracy - kopia)

Wszystkie dokumenty zawarte w aktach osobowych powinny być ponumerowane, ułożone w porządku alfabetycznym oraz powinny zawierać kompletny wykaz wszystkich znajdujących w poszczególnych częściach dokumentów. Dodatkowe dokumenty to:

 • Karta ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w niedziele i Święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w dodatkowe dni wolne od pracy, jak również dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nie usprawiedliwione nieobecności w pracy,
 • Imienna lista wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
 • Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację).

Dotychczasowy pracodawca ma obowiązek przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy następnemu pracodawcy tego pracownika.

W dokumentacji powinny się też znaleźć (o ile zostały opracowane):

Przechowywanie i dostęp do dokumentacji personalnej

Procedura przechowywania dokumentacji personalnej

Procedura przechowywania dokumentacji personalnej jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. W ramach tej procedury należy określić odpowiednie standardy i warunki przechowywania akt osobowych pracowników. Jest to niezwykle istotne ze względu na poufność i bezpieczeństwo danych pracowników.

Należy omówić konieczność zabezpieczenia dokumentów przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem. To oznacza, że dokumentacja personalna powinna być przechowywana w miejscach, które są odpowiednio zabezpieczone i chronione. Należy też podać wskazówki dotyczące przechowywania dokumentacji w odpowiednich warunkach, takich jak temperatura, wilgotność, ochrona przed ogniem itp.

Opis procedur archiwizacji dokumentacji personalnej po ustaniu stosunku pracy jest również istotny. Dzięki temu organizacja będzie miała możliwość przechowywania dokumentów w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wymienienie najlepszych praktyk dotyczących przechowywania dokumentów w formie papierowej i elektronicznej pozwoli na skuteczne zarządzanie dokumentacją personalną.

Dostęp do dokumentacji personalnej

Kolejnym ważnym aspektem jest określenie, które osoby mają dostęp do akt osobowych pracowników i jakie są zasady udzielania takiego dostępu. Procedury kontroli dostępu, takie jak identyfikacja, autoryzacja i rejestracja dostępu do dokumentacji personalnej, powinny być dokładnie omówione. Wskazówki dotyczące udzielania dostępu do dokumentów zgodnie z uprawnieniami pracowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych są niezbędne. Opis procedur udostępniania dokumentacji w przypadku kontroli organów państwowych lub na żądanie pracownika również powinien być uwzględniony.

Ważne jest także zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli i monitorowania dostępu do dokumentacji personalnej. Dzięki temu można skutecznie zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi i zabezpieczyć dane pracowników.

Archiwizacja dokumentacji personalnej

Zasady archiwizacji dokumentacji personalnej po ustaniu stosunku pracy są niezwykle istotne. Wskazówki dotyczące przechowywania dokumentów przez określony czas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinny być uwzględnione w procedurze. Opis procedur usuwania dokumentacji personalnej, która nie jest już wymagana prawnie lub nie jest już aktualna, jest również istotny. Wymienienie najlepszych praktyk dotyczących archiwizacji dokumentów, takich jak stosowanie odpowiednich metodyk kategoryzacji i indeksacji, pomoże w skutecznym zarządzaniu dokumentacją personalną.

Odpowiednie mechanizmy kontroli i monitorowania procesu archiwizacji dokumentów są niezbędne, aby zapewnić, że dokumenty są przechowywane i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji personalnej jest priorytetem każdej organizacji. Należy wyjaśnić zasady ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Opis środków bezpieczeństwa, które należy podjąć w celu ochrony danych osobowych pracowników, takich jak kontrole dostępu, szyfrowanie danych, tworzenie kopii zapasowych itp., jest niezwykle istotny.

W dzisiejszych czasach coraz więcej dokumentów przechowywanych jest w formie elektronicznej. Omówienie możliwości przechowywania dokumentacji personalnej w formie elektronicznej jest ważnym elementem zarządzania dokumentacją personalną. Wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego systemu zarządzania dokumentacją personalną i zabezpieczeń informatycznych powinny być uwzględnione.

Opis procedur związanych z tworzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych jest niezwykle ważny. Konieczne jest wyjaśnienie konieczności regularnego tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji dokumentów elektronicznych. Zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli i monitorowania związanych z przechowywaniem dokumentów elektronicznych jest niezbędne, aby zapewnić poufność i integralność danych.

Ochrona danych osobowych w dokumentacji personalnej

Dokumentacja personalna zawiera wiele danych osobowych pracowników. W ramach tego podrozdziału należy wyjaśnić, jakie dane osobowe są zawarte w dokumentacji personalnej i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania. Należy również omówić zasady dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych osobowych w kontekście dokumentacji personalnej.

Ważne jest również podkreślenie konieczności minimalizacji ilości przetwarzanych danych osobowych oraz aktualizacji i usuwania nieaktualnych danych. Opis procedur związanych z przekazywaniem danych osobowych zawartych w dokumentacji personalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych jest również istotny.

Odpowiednie mechanizmy kontroli i monitorowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych są niezbędne, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych pracowników.

Środki bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

Ważne jest również omówienie środków bezpieczeństwa, które należy podjąć w celu ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji personalnej. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, hasła, kontrole dostępu itp. Wskazówki dotyczące zabezpieczenia dokumentów przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą lub utratą są niezwykle istotne.

Pracownicy mają określone prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych zawartych w dokumentacji personalnej. Należy wyjaśnić te prawa, takie jak prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Procedury realizacji tych praw powinny być również omówione.

Pracownicy powinni być informowani o swoich prawach i obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w dokumentacji personalnej. Wskazówki dotyczące informowania pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych, w tym celu przetwarzania i odbiorcach danych, są ważne dla zapewnienia przejrzystości i zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Odpowiednie mechanizmy kontroli i monitorowania zgodności z prawami pracowników w zakresie ochrony danych osobowych są niezbędne, aby zapewnić skuteczne zarządzanie dokumentacją personalną.

Przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji personalnej może być wyłączone lub ograniczone w niektórych sytuacjach na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Należy wyjaśnić te sytuacje i omówić procedury związane z wyłączeniami lub ograniczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych pracowników.

Odpowiednie mechanizmy kontroli i monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi wyłączeń i ograniczeń przetwarzania danych osobowych są niezbędne, aby zapewnić skuteczne zarządzanie dokumentacją personalną.

Znaczenie i wykorzystanie dokumentacji personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Dokumentacja personalna odgrywa ważną rolę w procesie rekrutacji. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji personalnej kandydatów jest istotne dla weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia. Spójność i kompletność dokumentacji personalnej są kluczowe dla skutecznego procesu rekrutacji.

Wykorzystanie dokumentacji personalnej pozwala uniknąć potencjalnych problemów związanych z zatrudnieniem nieodpowiednich kandydatów. Przykłady sytuacji, w których dokumentacja personalna jest pomocna w procesie rekrutacji, takie jak weryfikacja referencji, osiągnięć zawodowych, powinny być przedstawione.

Dokumentacja personalna może być również wykorzystana w procesie oceny pracowniczej. Analiza osiągniętych wyników i postępów w pracy na podstawie dokumentacji personalnej jest ważna. Regularna aktualizacja dokumentacji personalnej jest istotna dla zapewnienia spójności i kompletności danych, które będą podstawą do oceny pracownika.

Dokumentacja personalna może pomóc w identyfikowaniu mocnych stron i obszarów rozwoju pracowników. Przykłady wskaźników i dokumentów wykorzystywanych w procesie oceny pracowniczej, takich jak plany rozwoju, raporty z realizacji celów, oceny kompetencji, powinny być przedstawione.

Dokumentacja personalna może być również wykorzystana w procesie identyfikowania potrzeb szkoleniowych pracowników. Rola dokumentacji personalnej w planowaniu i monitorowaniu procesu szkoleń i rozwoju pracowników powinna być omówiona. Przechowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jest ważne.

Pracownicy powinni być informowani o swojej historii szkoleń i osiągnięciach zawodowych zapisanych w dokumentacji personalnej. Odpowiednie mechanizmy kontroli i monitorowania zgodności z wykorzystaniem dokumentacji personalnej w procesie szkoleń i rozwoju pracowników są niezbędne.

Wykorzystanie dokumentacji personalnej w zarządzaniu wynagrodzeniami i nagrodami

Dokumentacja personalna odgrywa również istotną rolę w zarządzaniu wynagrodzeniami i nagrodami. Ustalanie wynagrodzeń i przyznawanie nagród oparte są na dokumentacji personalnej. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń i nagród pracowników jest ważne.

Dokumentacja personalna może pomóc w monitorowaniu i ocenie wynagrodzeń pracowników. Przykłady dokumentów wykorzystywanych w procesie ustalania wynagrodzeń i przyznawania nagród, takie jak umowy, protokoły, raporty, powinny być przedstawione.

Dokumentacja personalna jest również istotna w procesie zakończenia stosunku pracy. Rola dokumentacji personalnej w procesie ustania zatrudnienia pracownika powinna być omówiona. Przechowywanie dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia, takich jak wypowiedzenia umowy o pracę, zaświadczenia o zakończeniu pracy, jest ważne.

Dokumentacja personalna może pomóc w zabezpieczeniu interesów pracodawcy i pracownika w przypadku sporów lub roszczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy. Przykłady dokumentów wykorzystywanych w procesie zakończenia stosunku pracy, takie jak protokoły przekazania obowiązków, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu


Dokumentacja personalnaartykuły polecane
Akta osoboweRegulamin wynagradzaniaBadania lekarskieObowiązki pracodawcyPracownikŚwiadectwo pracyPosiłki regeneracyjneBadania profilaktyczneChoroba pracownika

Bibliografia

 • Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Dz.U.1996, nr 62, poz.286


Autor: Agnieszka Kapusta

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.