Dokumentacja personalna

Dokumentacja personalna
Polecane artykuły


Na pracodawcy ciąży obowiązek założenia i prowadzenia akt osobowych pracownika oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, odrębnie dla każdego pracownika. Akta osobowe (składają się z części A, B, C):

 • część A - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika:
  • umowa o pracę,
  • zakres obowiązków,
  • dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
  • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami obowiązującymi na terenie zakładu,
  • zaświadczenie o ukończeniu obowiązującego szkolenia BHP,
  • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu,
  • oświadczenie dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę,
  • dokumenty związane z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzenia kary,
  • dokumenty dotyczące udzielenia urlopu wychowawczego, bezpłatnego,
  • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 • część C: to dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniuumowy o pracę, świadectwo pracy - kopia)

Wszystkie dokumenty zawarte w aktach osobowych powinny być ponumerowane, ułożone w porządku alfabetycznym oraz powinny zawierać kompletny wykaz wszystkich znajdujących w poszczególnych częściach dokumentów. Dodatkowe dokumenty to:

 • Karta ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w niedziele i Święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w dodatkowe dni wolne od pracy, jak również dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nie usprawiedliwione nieobecności w pracy,
 • Imienna lista wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
 • Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację).

Dotychczasowy pracodawca ma obowiązek przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy następnemu pracodawcy tego pracownika.

W dokumentacji powinny się też znaleźć (o ile zostały opracowane):

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.)
 • Praca zbiorowa pod redakcją W. Golnau Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004, str 185-187

Autor: Agnieszka Kapusta