Biocenoza

Z Encyklopedia Zarządzania
Biocenoza
Polecane artykuły

Biocenoza jest to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (roślinnych - fitocenoza, zwierzęcych - zoocenoza, mikroorganizmów - biotop) należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi. Razem tworzą całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie dynamicznej równowagi (homeostazy).

Biocenoza + Biotop = Ekosystem

Modyfikacje biotopu (na przykład sukcesja- proces zmian ekosystemu na danym terenie) powodują powstanie nowych nisz ekologicznych, a tym samym stwarzają warunki życia dla nowych organizmów, będących częścią biocenozy.

Zmniejszanie się liczby gatunków w ekosystemie, czyli inaczej mówiąc spadek różnorodności biologicznej, prowadzi do nieodwracalnych zmian, a nawet do zniszczenia biocenozy. Najłatwiej zaobserwować to na przykładzie mutualizmu - wymarcie jednego gatunku skazuje również drugi na zagładę. Na przykład nasiona storczyków wykiełkują tylko w obecności określonego gatunku grzyba. Jego wymarcie spowodowałoby, że storczyki również by wyginęły.

Rodzaje

 • Biocenoza naturalna
  • las
  • sawanna
  • góry
  • jezioro
  • staw
 • Biocenoza sztuczna (stworzona przez człowieka)
  • park
  • ogród
  • pole uprawne
  • oczko wodne
  • staw rybny

Rola w gospodarce

Aby uwzględnić biocenozę w gospodarce i zarządzaniu przedsiębiorstwem, należy przede wszystkim zrozumieć, jak działanie przedsiębiorstwa wpływa na środowisko naturalne i jakie są potrzeby i ograniczenia ekosystemów, w których działa przedsiębiorstwo. Następnie, przedsiębiorstwo powinno opracować i wdrożyć strategie, które pozwolą na zrównoważone funkcjonowanie z otoczeniem naturalnym, takie jak redukcja emisji, ochrona bioróżnorodności czy też wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ważne jest również, aby przedsiębiorstwo regularnie monitorowało i raportowało swoje działania dotyczące środowiska, a także aby uwzględniało opinie i sugestie interesariuszy zewnętrznych.

Naruszenie biocenozy przez człowieka lub przedsiębiorstwo może prowadzić do szeregu negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi. Oto kilka przykładów:

 • Degradacja i utrata bioróżnorodności: Naruszenie biocenozy, takie jak wycinka lasów, urbanizacja, intensyfikacja rolnictwa czy polowanie, może prowadzić do utraty różnorodności gatunków i zagrożenia ich wyginięciem.
 • Zanieczyszczenie środowiska: Działalność przemysłowa, rolnicza czy też transport może powodować emisję zanieczyszczeń, takich jak dioksyny, metale ciężkie czy też gazy cieplarniane, co negatywnie wpływa na zdrowie roślin, zwierząt i ludzi.
 • Zmiana obiegu wody w przyrodzie: Naruszenie biocenozy, takie jak zanieczyszczenie wód, wycinka drzew czy też nadmierne korzystanie z wody, może prowadzić do zmian w cyklu hydrologicznym i utraty dostępności wody (także dla zakładów przemysłowych).
 • Negatywny wpływ na zdrowie ludzi: Naruszenie biocenozy może prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób, a także do zanieczyszczenia powietrza i wody, co ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

Bibliografia

 • G. Kutyłowska, Kompendium wiedzy o ekologii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2006
 • T. Umiński, Ekologia, środowisko, przyroda, WSiP, Warszawa, 1998
 • B. Sągin, M. Sęktas, Puls życia, Nowa Era, 2008

Autor: Anna Knapik