Wezwanie do zapłaty

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 16:47, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Wezwanie do zapłaty
Polecane artykuły


Wezwanie do zapłaty jest monitem, pismem lub wiadomością wysyłaną przez wierzyciela do dłużnika. Celem wezwania jest nakłonienie klienta do dokonania płatności. Jest to podstawowe działanie na etapie windykacji polubownej. Wezwanie do zapłaty jest również nieodzownym elementem dopisania dłużnika do bazy danych biura informacji gospodarczej lub skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W tym drugim przypadku należy udowodnić przed sądem, że wierzyciel podjął kroki polubownego rozstrzygnięcia sporu. Monit może być dostarczony osobiście lub wysłany listem poleconym. Nie ma sztywnych reguł, ile monitów można wysłać do dłużnika. Jednak w praktyce, rezultaty przynosi wysłanie do dłużnika 2-3 ponagleń. (K. Kreczmańska-Gigol 2015 s. 35)

Rodzaje monitów wysyłanych do dłużników

 • pisma informujące o stanie zadłużenia i sankcjach za nieuregulowane należności (przypomnienie lub ponaglenie, wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty,
 • wiadomości sms,
 • wiadomości e-mail.

Przypomnienie lub ponaglenie to pierwszy monit, który przypomina dłużnikowi, że upłynął już termin płatności, a na koncie nadal nie pojawiła się zapłata za towar bądź usługę. Forma tego pisma powinna być zachowana w miłym i przyjaznym tonie, jak również nie należy pisać w nim o żadnych sankcjach, gdyż klient w międzyczasie mógł dokonać zapłaty. Jeśli wierzyciel wysłał do klienta ponaglenie, a ten nadal nie dokonał płatności należy wysłać mu wezwanie do zapłaty, które będzie bardziej stanowcze. W piśmie tym można powołać się na przepisy kodeksu cywilnego, które potwierdzają że wierzyciel może żądać natychmiastowej spłaty długu. Przepis brzmi następująco "dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela” (art. 476 Kodeksu Cywilnego). Na koniec należy umieścić informacje o sankcjach, jakie wierzyciel zamierza wprowadzić, jeżeli dłużnik nie zapłaci np. o odsetkach za zwłokę bądź przekazaniu informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach do ogólnopolskiego rejestru dłużników. (M. Bekas 2013 s. 177)

Elementy wezwania do zapłaty

 • data i miejsce sporządzenia wezwania,
 • określenie wierzyciela – nazwa i adres firmy,
 • określenie dłużnika – nazwa firmy, adres siedziby lub w przypadku konsumenta – imię i nazwisko, adres,
 • tytuł, który będzie określał czy to jest ponaglenie, przypomnienie, wezwanie do zapłaty czy też ostateczne wezwanie do zapłaty,
 • dokładną kwotę zadłużenia,
 • termin, w którym dłużnik powinien zapłacić wymagalną należność,
 • informacji w jaki sposób dłużnik powinien dokonać płatności (w kasie lub na rachunek bankowy),
 • informacje o krokach jakie podejmie wierzyciel, jeśli dłużnik nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie,
 • podpis osoby wysyłającej pismo wraz z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem pełnionym w firmie i telefonem kontaktowym, ewentualnie adresem poczty elektronicznej. (M. Bekas, 2013 s. 179)

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Podejmowanie działań przez wierzyciela w ramach windykacji polubownej nie jest obowiązkiem wierzyciela. Wierzyciel może przejść bezpośrednio do windykacji przymusowej. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że wystąpienie na drogę sądową, która rozpoczyna się złożeniem pozwu przeciwko dłużnikowi, powinno zostać poprzedzone wysłaniem do dłużnika ostatecznego wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wierzyciela. Wysyłając przedsądowe wezwanie do zapłaty, wierzyciel powinien wstrzymać dostawę towaru lub wykonywanie usługi. Należy również pamiętać, żeby umieścić w nim następujące ostrzeżenie "W przypadku braku wpłaty na wyżej wymienione konto bankowe sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Wówczas kwota zostanie powiększona o koszty sądowe” (M. Bekas 2013 s. 178). Odpis takiego wezwania wraz z dowodem jego doręczenia dłużnikowi wierzyciel powinien dołączyć do pozwu jako dowód, że nie zaniechał kontaktów z dłużnikiem i dał mu szansę na polubowne załatwienie windykacji. Jeśli do pozwu nie zostaną dołączone takie dokumenty, to nie zależnie od wyniku sprawy, sąd może obciążyć wierzyciela kosztami procesu, z powodu zaniechania tych czynności i przyczynienia się do zbędnego wytoczenia sprawy. (Art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego)

Forma korespondencji

Wezwanie do zapłaty można wysłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej (e-mail), faksem bądź wiadomością sms. Wezwania do zapłaty wymagają odpowiedniej formy a w przypadku tradycyjnych papierowych listów wiążą się z dużym nakładem pracy oraz kosztami przesyłki, jednakże mają zalety, ponieważ przydają się do celów dowodowych. Ponaglenia wysyłane SMS-em lub pocztą elektroniczną są tanie, ale ich znaczenie dowodowe jest mniejsze. (K. Kreczmańska-Gigol 2015 s. 35-36)

Bibliografia

Autor: Magdalena Maślanka, Karolina Gołba

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.