Ostrzeżenie ustne

(Przekierowano z Ostrzeżenie)
Ostrzeżenie ustne
Polecane artykuły


Ostrzeżenie ustne jest pierwszą z faz procedury dyscyplinowania pracowników. Polega ono na luźnej, ustnej rozmowie z pracownikiem, rozmowie dyscyplinującej bądź tez uwagi w obecności współpracowników.

Kolejnymi krokami w procedurze dyscyplinarnej w kolejności są:

 • pisemne sposoby dyscyplinowania
 • kary finansowe
 • natychmiastowe, dyscyplinarne zwolnienie.

Głównymi przesłankami do otrzymania ostrzeżenia są:

 • Naruszenie regulaminu pracy
 • Notoryczne spóźnienie się lub opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia
 • Spożycie alkoholu w miejscu pracy bądź stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości
 • Niewłaściwe odnoszenie się do przełożonych lub kolegów
 • Zakłócenie spokoju w miejscu pracy
 • Niedbałość o dobro zakładu pracy
 • Niewykonywanie poleceń przełożonych

Ostrzeżenie ustne powinno być przekazane pracownikowi przez bezpośredniego kierownika, któremu podlega. Kierownik, przy wyborze kary, powinien rozważyć następujące aspekty:

 • rodzaj naruszenia obowiązków
 • stopień winy pracownika
 • dotychczasowy stosunek pracownika do pracy

Ostrzeżenie ustne daje pracownikowi możliwość poprawy swojego zachowania bez większych konsekwencji. Niezastosowanie się do ostrzeżenia powoduje nakładanie kolejnych kar. Konsekwencja może być zwolnienie dyscyplinarne.

Bibliografia

 • Szałkowski A., Podstawy zarządzania personelem, AE Kraków 2006, s. 112-115
 • Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Prawo pracy - podręcznik dla studentów prawa, ZAKAMYCZE 2003, s. 325-331
 • Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.