Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (wywiad)

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (wywiad)
Polecane artykuły

ZESTAW PYTAŃ DO WYWIADU DOTYCZĄCEGO BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY

  1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z pracy w firmie?
  • tak
  • nie
  1. Jakie pozytywne czynniki wpływają na poziom zadowolenia z pracy w firmie?
  2. Jakie negatywne czynniki wpływają na poziom zadowolenia z pracy w firmie?
  3. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie warunków pracy w firmie?
  4. Inne uwagi dotyczące pracy w firmie:

Autor: Urszula Kozłowska, Małgorzata Kwiatkowska