Broker

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Broker
Polecane artykuły


Broker jest to osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Broker świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie umowy zawartej między nim a z ubezpieczającym. Umowy brokerskie nie są uregulowane w kodeksie cywilnym, ale przepisy dotyczące tych umów znajdują się w ustawach szczególnych (w kodeksie morskim, ustawa o niepublicznym obrocie papierami wartościowymi i w ustawie o działalności ubezpieczeniowej). Zgodnie z art. 37n ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej broker przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązany jest działać z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu, obowiązuje go przy tym tajemnica zawodowa. W technice pracy poszczególnego brokera można wyodrębnić etapy, które on podejmuje aby wypełnić misję brokerską:

 • analiza potrzeb ubezpieczającego- dokonanie obiektywnej oceny i ustalenie programu ubezpieczeniowego klienta,
 • zawieranie umowy ubezpieczenia,
 • obsługa klienta po zawarciu umowy,
 • wykonywanie umowy.

Za swoje usługi brokerzy pobierają prowizję brokerską (kurtaż), której wysokość zależy od wartości przeprowadzanej transakcji. W Polsce wielu brokerów ubezpieczeniowych wywodzi się spośród byłych agentów ubezpieczeniowych, dlatego przyjął się zwyczaj zawierania pomiędzy brokerami a zakładami ubezpieczeniowym porozumień kurtażowych w formie zbliżonej do tabel prowizyjnych obowiązujących agentów.

Rodzaje brokerów na postawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

 1. ze względu na rodzaj podejmowanych działań:
 • broker ubezpieczeniowy- zawierający i wykonujący umowy ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczących przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego,
 • broker reasekuracyjny- zawierający i wykonujący umowy reasekuracyjne w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczących przy zawieraniu umów resekuracyjnych na rzecz ubezpieczonego,
 1. ze względu na zakres ich kompetencji:
 • Broker- pełnomocnik- ma kompetencje do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniodawcy,
 • Broker pośrednik- ma tylko kompetencje do dokonywania czynności faktycznych na rzecz zleceniodawcy,
 1. ze względu na powiązanie z zleceniodawcą:
 • broker stały - umowa agencyjna lub umowa na warunkach zlecenia (bez wynagrodzenia),
 • broker ad hoc- umowa zlecenie lub umowa na warunkach zlecenia.

1. ze względu na rodzaj podejmowanych działań: 2. ze względu na zakres ich kompetencji: 3. ze względu na powiązanie z zleceniodawcą:

Wymagania zawodowe

Aby zostać brokerem ubezpieczeń, osoba taka musi wcześniej spełnić określone warunki. Wymagania te są następujące:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • Nie była karana wyrokiem pełnomocnym w przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu oraz w przestępstwach skarbowych.
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • Osoba taka musi przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych. (G. Borys 2010, s. 236)

Specjaliści z branży ubezpieczeniowej uważali, że w dużej mierze teoretyczny egzamin na brokera nie spełnia funkcji, gdyż większej ilości osób udawało się z niewielkim doświadczeniem praktycznym zaliczyć pozytywnie ten egzamin. Dzięki zmianom w prawie ubezpieczeniowym, testy na brokera ubezpieczeniowego także ewoluowały. Drastycznie spadła zdawalność, co w konsekwencji warunkowało podniesieniem się prestiżu i profesjonalizmu ludzi zajmujących się wykonywaniem zawodu brokera. (G. Borys 2010, s. 237)

Obowiązki brokera

Obowiązki brokera zawarte są w ustawie z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Osoba taka zobowiązana jest do przestrzegania takich obowiązków jak:

 • Poinformowanie poszukującego ochrony ubezpieczeniowej o firmie, pod którą wykonuje działalność brokerską, adresie siedziby, rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, do którego jest wpisany, i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru, okazywać zakładowi ubezpieczeń i poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności i na każde żądanie, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej;
 • Przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja;
 • Zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą
 • Poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności, o posiadanych akcjach albo udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną, o akcjach albo udziałach brokera ubezpieczeniowego posiadanych przez zakład ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników,
 • Wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.
 • Osoby fizyczne wykonujące czynności brokerskie są obowiązane okazywać dokument upoważniający do działania w imieniu brokera ubezpieczeniowego. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1154, art. 26)

Ograniczenia nałożone na brokera

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym w art. 24 jasno przedstawia, że broker ubezpieczeniowy nie może:

 • Wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;
 • Pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,
 • Być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;
 • Posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1154, art. 24)

Bibliografia

Autor: Dagmara Kryszpin, Dawid Maniak

{{msg:law}]