Bezrobocie frykcyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 08:52, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Bezrobocie frykcyjne
Polecane artykuły


Bezrobocie frykcyjne jest to krótkookresowe bezrobocie spowodowane naturalnym procesem dopasowania się do siebie popytu na pracę i podaży pracy (B. Czarny, 2006, s. 234-235). To rodzaj bezrobocia, które dotyka między innymi absolwentów w okresie pomiędzy ukończeniem szkoły, a znalezieniem pierwszego miejsca pracy lub jest związane ze zmianą obecnego zatrudnienia. Chodzi o z natury rzczeczy krótkookresowe bezrobocie spowodowane nieustannym ruchem (mobilnością) pracowników, zmieniających miejsce zamieszkania, miejsce pracy, przechodzących przez kolejne fazy cyklu życia (na przykład kończących naukę i podejmujących pracę, powracających na rynek pracy po chorobie i rehabilitacji). Przez bezrobocie frykcyjne (przejściowe) rozumie się nieredukowalne minimum bezrobocia w dynamicznej gospodarce, powstałe w związku z powolnością przystosowań struktury podaży i popytu na siłę roboczą na niedoskonale funkcjonującym rynku pracy (U. Batorska, 2005).

Dotyczy ono również osób wykonujących prace sezonowe (budownictwo, turystyka), które poza sezonem pozostają bezrobotne ze względu na charakterystykę swojego zatrudnienia. Tworzą je również powracające na rynek pracy kobiety po urodzeniu dziecka. Do tej kategorii bezrobocia zalicza się również osoby niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie, które w związku z tym wymagają specjalnych stanowisk pracy, a których jest wciąż za mało. Jest to rodzaj bezrobocia charakterystyczny dla każdego społeczeństwa i nie można go wyeliminować. (D. Begg, 1997, s. 232)

Znaczna część wysokiego bezrobocia młodzieży jest frykcyjna. Młodzi ludzie bardzo często przez długi czas szukają dla siebie odpowiedniej pracy, która spełniałaby ich ambicje. Muszą się zorientować w swoich preferencjach i możliwościach. Niejednokrotnie zaczynają pracę, po czym ją porzucają lub są zwalniani i dopiero po wielu latach znajdują taką pracę zarobkową, która ich satysfakcjonuje. Kiedy w miarę upływu czasu zdobywają doświadczenie i kwalifikacje, stają się bardziej atrakcyjni dla pracodawców. Jednocześnie właśnie wtedy bardziej potrzebują stałego zatrudnienia, bo już założyli rodzinę i zależy im na stałych dochodach.

Poziom bezrobocia, który wynika z bezrobocia frykcyjnego jest tym niższy, im sprawniej działa rynek pracy, a osoby poszukujące pracy mają szerszy dostęp do informacji. Istotne znaczenie dla kształtowania tego typu bezrobocia mają następujące czynniki (J. Godłów- Legiędź, 2010, s. 121-123):

 • tempo powstania i likwidacji miejsc pracy,
 • liczba osób wchodząca na rynek pracy i odchodzących z rynku pracy,
 • liczba osób zmieniających miejsca pracy,
 • powszechność informacji o wolnych miejscach pracy i osobach poszukujących pracy,
 • jakość usług pośrednictwa pracy czy intensywność poszukiwania,

Bezrobocie frykcyjne jest zjawiskiem nieuniknionym, ponieważ na rynku pracy nieustannie zachodzi przemieszczenie się siły roboczej (pracowników): w układach przestrzennych (między regionami gospodarczymi), w układach rzeczowych (między sektorami, działami, gałęziami i przedsiębiorstwami), w układach pionowych (wynikają one ze struktury kolejnych stanowisk pracy i to one wyznaczają drogę awansu, degradacji i stabilizacji zawodowej pracowników) oraz w ukłądach poziomych (dokonywane są w nich przesunięcia np. między poszczególnymi zawodami) (Z. M. Fallanbuchl, 1995, s. 122).

Bibliografia

 • Begg D. (1997), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Czarny B.(2006), Wstęp do ekonomi 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 234- 235
 • Fallanbuchl Z. M. (1995), Wstęp do analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 122
 • Godłów- Legiędź J.(2010), Współczesna ekonomia, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 121-123
 • Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, przekład A. Wojtyna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
 • Janukowicz, P. (2010). Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL. Polityka Społeczna, (1), 18-20.
 • Mansfield E.(1997), Podstawy Makroekonomii. Zasady, przykłady, zadania, przekład G. Dąbkowski, AW "PLACET", Warszawa 2002
 • Samuelson Nordhaus (1996), Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sloman J.(2001), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Autor: Aneta Liszka, Kinga Wgrzyn