WIBID

Z Encyklopedia Zarządzania

WIBID® (z ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - odgórnie ustalona wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Wysokość stopy WIBID® to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podanych przez banki, które działają na terenie Polski i są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID® i WIBOR®. Uprzednio odrzuca się jednak skrajne wielkości - najwyższą i najniższą. (Słownik NBP) WIBID® stanowi podstawę używaną do wyznaczania oprocentowania dla niektórych lokat, które przyjmowane są przez banki krajowe. Stanowi on również popularny punkt odniesienia dla funduszy inwestycyjnych inwestujących na krajowym rynku pieniężnym.

WIBID® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

TL;DR

WIBID to ustalone oprocentowanie lokat na polskim rynku międzybankowym. Jest wyznaczany na podstawie stawek oprocentowania przekazywanych przez banki uczestniczące w procesie fixingu. WIBID stanowi podstawę dla oprocentowania niektórych lokat i jest popularnym punktem odniesienia dla funduszy inwestycyjnych. Administrator ustala stawkę WIBID na podstawie zgłoszonych przez banki stawek oprocentowania. Uczestnicy fixingu muszą spełniać określone kryteria, aby móc uczestniczyć w procesie. Proces ustalania stawek jest precyzyjnie regulowany, a kontrolę nad nim sprawuje Rada.

Jak ustalane jest WIBID®

Administrator (GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie) ustala wysokość Stawki Referencyjnej WIBID® w oparciu o zatwierdzone Kwotowania WIBID (w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych) przekazane mu w ramach Fixingu WIBID® (nazwa procesu, w czasie którego banki podają stawki oprocentowania w ujęciu rocznym, po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego). Uczestnikami procesu Fixingu mogą być tylko podmioty posiadające status Uczestnika Fixingu, który nadawany jest przez Administratora.

W dniu fixingu, do godziny 11 rano (w sytuacjach nadzwyczajnych do godziny 15), każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania Administratorowi stawek oprocentowania (rocznych), po jakich jest w stanie przyjąć pieniądze od innych banków.

WIBID® jest wyznaczany dla lokat międzybankowych o następujących terminach zapadalności (Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt 6.1):

 • ON (ang. overnight) - kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień),
 • TN (ang. tomorrow/next) - kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień),
 • SW (ang. spot week) - kredyt na tydzień, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na tydzień),
 • 2 tygodnie (2W) - kredyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 2 tygodnie),
 • 1 miesiąc (1M) - kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 miesiąc),
 • 3 miesiące (3M) - kredyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 3 miesiące),
 • 6 miesięcy (6M) - kredyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 6 miesięcy),
 • 9 miesięcy (9M) - kredyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 9 miesięcy),
 • 1 rok (1Y) - kredyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 rok).

Stawka WIBID podana przez Uczestników Fixingu ma charakter transakcyjny. W ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki (uczestnicy Fixingu) zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia. Uczestnicy uprawnieni są do zawarcia żądania maksymalnie dwóch transakcji z tym samym uczestnikiem w przeciągu wyżej wspomnianych 15 minut.

Jeżeli liczba uczestników Fixingu w danym dniu spadnie poniżej sześciu, Administrator zawiesza ustalanie stawek referencyjnych na zasadach określanych przez Regulamin Stawek Referencyjnych WIBID® i WIBOR® z dnia 28 kwietnia 2017.

Proces ustalania stawek WIBID® jest precyzyjnie regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID® i WIBOR® z dnia 30 listopada 2017r. Od dnia 30 czerwca 2017 nowym administratorem stawek WIBID® i WIBOR® jest GPW Benchmark SA. Kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu fixingu stawek referencyjnych WIBID® przez jego uczestników i organizatora oraz prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych, zgodnie z Regulaminem Fixingu stawek referencyjnych z dnia 28 kwietnia 2017, pełni Rada, składająca się z ośmiu członków.

Uczestnicy Fixingu WIBID®

Aby zyskać status Uczestnika Fixingu instytucja finansowa powinna spełniać poniższe kryteria (Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt. 2.1): mieć status:

 • banku krajowego posiadającego minimum 1% udziałów w aktywach sektora banków krajowych (przy czym Administrator weryfikuje udział w aktywach sektora na podstawie informacji udostępnionych przez Właściwy Organ), lub
 • banku zrzeszającego banki spółdzielcze, lub
 • oddziału instytucji kredytowej działającej w Polsce, lub
 • oddziału banku zagranicznego działającego w Polsce oraz
 • nie został w stosunku do niej wyznaczony zarząd komisaryczny, ani nie został wdrożony w niej plan naprawy w rozumieniu Prawa Bankowego oraz wobec której Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie podjął decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji lub umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych.

Dodatkowo Administrator bierze pod uwagę pozostałe elementy, które pozwalają na stworzenie reprezentatywnego panelu uczestników flixingu Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt 2.2). Należą do nich:

 • aktywność na polskim rynku międzybankowym,
 • poziom współczynnika Tier 1 oraz współczynnika wypłacalności w odniesieniu do banków krajowych i instytucji kredytowych oraz banków zagranicznych, których oddziały utworzone są na terytorium RP (na podstawie danych od Właściwego Organu), z uwzględnieniem rekomendacji Właściwego Organu, o ile Administrator taką uzyska.


WIBIDartykuły polecane
EURIBORWIBORFixingEmisja obligacjiKomercyjny weksel inwestycyjno-terminowyRepoZasada jednolitej licencjiRezerwa obowiązkowaStopa depozytowa

Bibliografia


Autor: Sylwia Więcek