WIBOR

Z Encyklopedia Zarządzania
WIBOR
Polecane artykuły


WIBOR® - (Warsaw Interbank Offered Rate) - to średnia stopa procentowa w stosunku rocznym, po jakiej banki komercyjne w Polsce są gotowe udzielić pożyczki innym bankom w złotych na ustalony okres (czyli wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym).

WIBOR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Geneza

Instytucją, która podjęła pierwsze próby stworzenia stawek referencyjnych dla rynku lokat międzybankowych, był nieistniejący już Polski Bank Rozwoju SA. Od 1993 roku poziom stawki WIBOR ustalany jest jako średnia arytmetyczna stóp kwotowanych przez banki będące dilerami rynku pieniężnego, czyli które zostały dopuszczone do zawierania transakcji z NBP.

Poziom stawki WIBOR® ustalany jest każdego dnia roboczego o godzinie 11, na fixing, podrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych, w przypadku gdy zgłoszono nie mniej niż 8 stawek. Gdy zgłoszono mniej, odrzuca się jedna najwyższą i jedną najniższą wartość. Początkowo rynek był organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - ACI Polska, obecne nosi nazwę Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska. Proces wyznaczania WIBOR® jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID® i WIBOR®.[1]

Regulamin fixingu stawek WIBOR® nakazuje, aby w ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki zawierały między sobą transakcje według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.

Rodzaje depozytów międzybankowych

Depozyty międzybankowe z punktu widzenia długości okresu, na jaki zostały zawarte dzielą się na krótko- i długoterminowe. Do pierwszej grupy zalicza się depozyty trwające od jednego dnia do jednego miesiąca. Jednakże wśród depozytów jednodniowych można jeszcze wyróżnić:

  • "overnight""(O/N) rozpoczynajacy się w dniu zawarcia transakcji i zapadający w następnym dniu roboczym
  • "tomorrow next" (T/N) rozpoczynający się w pierwszym dniu roboczym po zawarciu transakcji i zapadający w dniu następnym
  • "spot next" (S/N) rozpoczynający się w drugi dzień roboczy po dniu zawarcia transakcji i zapadający w następnym dniu roboczym.
  • 2W - kredyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji.
  • 1M - kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji.
  • 3M - kredyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji.
  • 6M - kredyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji.
  • 9M - kredyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji.
  • 1Y - kredyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji.

Do grupy depozytów długoterminowych zaliczy się te, które trwają powyżej jednego miesiąca do jednego roku. Zaczynają się one zwyczajowo tak, jak depozyt spot next. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły, kiedy dochodzi do zawarcia tak zwanego depozytu łamanego, a więc na inny (określony w umowie) niż podany wyżej termin. Możliwe jest także rozpoczęcie depozytu od dnia następnego roboczego po dniu zawarcia transakcji, a więc inaczej niż przy depozycie spot next.(J.Czekaj, Warszawa 2008, str. 79)

W latach 2005-2013 wartość WIBOR 3M wynosił od ok. 3,9 - 6,9 [%].[2]

Patrz także:

Bibliografia

Przypisy

Autor: Michał Frąckowiak, Grzegorz Bandura