Usługa transportowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Usługa transportowa - występuje w momencie, w którym doszło do jej konsumpcji przez klientów. Usługa ta, uznawana jest za zakończoną, kiedy zostaje wykonana. Zatem wszelkie sposoby udoskonalenia jej poziomu po zakończeniu są niemożliwe. Ponadto użytkownik nie ma takiej opcji, aby dokonać oceny usługi transportowej przed jej zrealizowaniem. Nie można także zweryfikować poziomu świadczonej usługi zanim będzie ona doręczona użytkownikowi. Poziom (jakość) świadczonej usługi transportowej jest bardzo istotny a zwłaszcza za pierwszym razem, gdyż pojęcie jakości pojawia się dopiero po zakończeniu usługi (A. Świderski, s. 731-738)

TL;DR

Artykuł omawia istotę usług transportowych i ich jakość. Transport jest ważną gałęzią gospodarki, która umożliwia przemieszczanie ludzi i towarów. Jakość usług transportowych jest istotna, ale trudna do oceny przed ich wykonaniem. Popyt na usługi transportowe jest mało elastyczny cenowo. Transport pełni różne funkcje w gospodarce, takie jak integracyjne, konsumpcyjne i produkcyjne.

Kwestia, jakości usług transportowych

Postęp społeczno-gospodarczy spowodował chęć przemieszczania zarówno ludzi jak i towarów. Wpłynęło to na zapotrzebowanie na usługi transportowe, które odgrywają istotną rolę w życiu społecznym oraz gospodarce. Kwestia ich, jakości jest znacząca, biorąc pod rozwagę następujące argumenty:

 • Wzrastający popyt na usługi turystyczne (transportowe) i rekreację
 • Rosnąca konkurencja pomiędzy firmami transportowymi
 • Stale poprawiający się poziom usług transportowych i sprawność środków transportu
 • Zwiększająca się potrzeba przemieszczania
 • Dekoniunktura w niektórych gałęziach gospodarki
 • Doszkalanie i podnoszenie kwalifikacji przez zatrudnionych
 • Większe oczekiwania względem usług transportowych przez użytkowników (pasażerów)
 • Intensywne tempo rozwoju systemów kierownictwa infrastrukturą transportową np. siecią energetyczną, drogami i liniami kolejowym, sygnalizacją, skrzyżowaniami, portami lotniczymi, rzekami, jeziorami, kanałami i wiele innych
 • Wzrost natężenia obiegu towarów (A. Świderski, s. 731-738)

Analiza usług transportowych

Przez pojęcie transport należy rozumieć działalność, która nastawiona jest na pokonywanie pewnych odległości. Uszczegóławiając, działalność ta cechuje się oferowaniem usług za opłatą, przejawiających się w przemieszczaniu ludzi i towarów a także oferowaniem usług uzupełniających, które się z nimi wiążą. Transport, postrzegany jest, jako proces produkcyjny, którego wyrobem jest usługa transportowa. Jej wykonanie jest możliwe, tylko przy obecności obowiązkowych elementów takich jak infrastruktura, środki transportu a także reguły, według których usługi transportowe mogą być wykonywane. Te części składowe, które umożliwiają zrealizowanie usługi transportowej składają się na system transportowy.

Działalność transportowa została przyjęta jako działalność czynnościowo-usługowa. Jej wyrobem jest usługa transportowa, która nie występuje w formie rzeczowej. Determinuje ona szczególną właściwość usług transportowych, jaką jest spójność rozmiaru produkcji oraz jej użytkowania, miejsca i czasu. Z tego wynika, iż usług transportowych nie da się wytworzyć na wyrost. Następną charakterystyczną właściwością transportu jest jego przedmiot (bagaż). Jest on przewożony na pewne odległości przez specjalistyczne firmy transportowe.Inną cechą transportu, powiązaną bezpośrednio z przemieszczaniem jest przestrzenność (pokonywanie odległości, zmiana miejsca towarów, bagażów). Ponadto usługi transportowe cechują się wysokimi nakładami kapitałowymi, gdyż firmy transportowe muszą zadbać o odpowiednio przystosowane i sprawne środki transportu.Kolejną cechą jest niewielka elastyczność cenowa popytu.(E. Przybylska, s. 239-251)

Usługi transportowe - popyt

Niewielką elastyczność cenową popytu na usługi transportowe należy rozumieć w następujący sposób: jeśli firmy transportowe zwiększą ceny oferowanych usług, popyt ostatecznie nie zmniejszy się, gdyż produkty przygotowane do sprzedaży muszą zostać odstawione na wyznaczone miejsce (E. Przybylska, s. 239-251) Zapotrzebowanie na usługi transportowe, możemy opiniować pod względem zużycia energii, gdyż oba pojęcia mają ze sobą wiele wspólnego. Mianowicie, im bardziej transport jest wykorzystywany w gospodarce tym większy staje się pobór energii. Istotne staje się redukowanie wykorzystania energii zarówno z perspektywy polityki ekologicznej jak i transportowej. Polityka ekologiczna kraju przyczynia się do minimalizowania zużycia energii w transporcie (B. Bartniczak, s. 11-20)

Funkcja transportu

Transport pełni ważną funkcję w procesach gospodarowania. Jest istotną gałęzią gospodarki, gdyż żadna inna działalność nie jest w stanie go zastąpić. Wynika to z pełnionych przez transport czynności, wśród których można wyróżnić:

 • Integracyjne (jednoczenie się ludności i kraju za sprawą usług transportowych)
 • Konsumpcyjne (oferowanie usług transportowych, po to, aby sprostać wzrastającym potrzebom przewozowym)
 • Produkcyjne (należy rozumieć przez to spełnianie rodzących się potrzeb produkcyjnych poprzez realizowanie usług transportowych). (T. Wierzejski, M. Kędzior-Laskowska)


Usługa transportowaartykuły polecane
Usługa logistycznaLogistyka międzynarodowaCzynniki produkcji w gospodarce turystycznejUsługaTransportAgrobiznesLogistykaZasady funkcjonowania rynku usługLogistyka transportu

Bibliografia

 • Bartniczak B. (2013), Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, Studia Ekonomiczne Nr 143
 • Przybylska E. (2011), Analiza usługu transportowej w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Nr 56
 • Świderski A. (2012), Problematyka jakości usług transportowych, Logistyka 4
 • Wierzejski T., Kędzior-Laskowska M. (2014), Transport i spedycja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

Autor: Anna Zaczkiewicz