Strategiczne Zarządzanie Projektem

Strategiczne Zarządzanie Projektem
Polecane artykuły


Metodyka PRINCE2® uwzględnia w równym stopniu interesy trzech stron występujących w projektach: biznesu, dostawcy i użytkownika. Metodyka wyszczególnia główne zadania w projekcie wskazując, których nie wolno pominąć i których nie można łączyć. Inna jest bowiem rola szefa projektu, którego zadaniem jest organizacja projektu i sterowanie jego realizacją, a inna audytora, którego zadaniem jest kontrola nad jakością wyników projektu.. Metodyka nie zezwala na oddziaływanie sponsora. Rola inwestora powinna wyznaczyć swojego przedstawiciela w komitecie sterującym. Jego rolą jest podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących projektu. Są to decyzje o zatwierdzeniu założeń projektu i zgodzie na rozpoczęcie realizacji kolejnych etapów. W komitecie sterującym na równi są traktowani: inwestor, finalni użytkownicy produktów projektu oraz dostawcy usług lub produktów, którzy są odpowiedzialni za projekt. Rozdzielenie ról szefa projektu i przewodniczącego komitetu sterującego pozwala oddzielić bieżące zarządzanie projektem od związanych z nim decyzji strategicznych.

W metodyce możemy także wyróżnić proces zwany "Strategiczne decyzje projektu", na który składa się 5 podetapów:

  • decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu,
  • decyzja o realizacji projektu,
  • decyzja o wprowadzeniu w życie planu kolejnego etapu lub planu awaryjnego,
  • doraźne decyzje strategiczne,
  • zatwierdzenie zamknięcia projektu.

Procesy Prince2

Strategiczne zarządzanie projektem jest procesem nadrzędnym, który określa obowiązki komitetu sterującego. Zapewnia on, że członkowie komitetu sterującego ponoszą ostateczną odpowiedzialność za uzasadnienie biznesowe i są gotowi pomóc kierownikowi projektu oraz naczelnemu kierownictwu, gdy jest to konieczne. Zaś uzasadnienie biznesowe jest to ekonomiczne uzasadnienie podjęcia projektu.Uzasadnienie biznesowe tworzy powiązania ze strategiami firmy i jest ciągle uaktualniane w trakcie całego okresu życia projektu.

Bibliografia

Autor: Marcin Lipianin