Społeczne budownictwo czynszowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Społeczne budownictwo czynszowe
Polecane artykuły


Społeczne mieszkania czynszowe mają swój początek Polsce w 1996r. Funkcjonują w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego. Towarzystwa to samodzielne posiadające osobowość prawną podmioty gospodarcze które mogą działać w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych lub spółdzielni osób prawnych i prowadzić działalność obszarach określonych w statucie Towarzystwa lub umowie spółki. Działalność ta polegać ma głównie na budowaniu lub nabywaniu domów z mieszkaniami na wynajem i ich eksploatacji na zasadzie umowy najmu. Najważniejszą cechą TBS-ów jest sposób ich funkcjonowania jako organizacji non profit. Towarzystwa mogą uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej związanej z budownictwem mieszkaniowym, ale dochody nie podlegają rozdysponowaniu pomiędzy jego właścicieli. Muszą zostać na cele statutowe, czyli budowę i eksploatacje mieszkań na wynajem.

Finansowanie

Ekonomiczną podstawą TBS stały się preferencyjne kredyty KFM utworzonego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota kredytu pokrywała do 70% inwestycji. Pozostałe 30 % wnoszą partycypańci (gmina, osoby prywatne) którzy uzyskują prawo wskazania osoby która ma zawrzeć umowę najmu z TBS.

Kryterium dochodowe zawarcia umowy najmu

Społeczne mieszkania czynszowe w Polsce są przeznaczone dla ludzi o ściśle określonej sytuacji materialnej. O zawarcie umowy najmu ubiegać się mogą osoby których dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, powiększone o:

  • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
  • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym

o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Patrz także:

Bibliografia

  • Ewa Bończak-Kucharczyk, Barbara Rola-Ludwiczek TBS buduje mieszkania Bank Gospodarstwa Krajowego, 1998. s. 3-22
  • Jan Korniłowicz, Tomasz Żelawski Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005 Instytut Rozwoju Miast 2007 s. 65-69
  • Gospodarka Mieszkaniowa GUS 2005


Autor: Konrad Mleczko