Silos

Z Encyklopedia Zarządzania

Silos to pojęcie oznaczające zachowanie organizacyjne, które objawia się przez funkcjonowanie jakiejś części organizacji (osoby, grupy osób, zespołu lub działu) w oderwaniu od pozostałych jej części (Cilliers, Greyvenstein, 2012, s. 2)

Silosy w organizacjach powstają wtedy, gdy poszczególne osoby, grupy, zespoły lub działy nie chcą dzielić się swoja wiedzą oraz posiadanymi informacjami z innymi osobami funkcjonującymi w obrębie tej samej organizacji. Objawia się to niskim poziomem komunikacji lub jego brakiem, a także nieujawnianiem lub zatajaniem informacji przed innymi (Mohapeloa, 2017, s. 1009).

Silosy w organizacji istnieją wyłącznie na płaszczyźnie mentalnej (Mohapeloa, 2017, s. 1010). Nie są one fizycznie obecne w organizacjach, ale istnieją w umysłach pracowników jako niewidzialna bariera (Cilliers, Greyvenstein, 2012, s. 3).

Istnienie silosów w obrębie organizacji powoduje (Cilliers, Greyvenstein, 2012, s. 3):

 • Dysfunkcję i fragmentację organizacji
 • Poczucie segregacji, odłączenia i izolacji od firmy i innych jej członków, zespołów i działów
 • Bezsilność, strach przed udziałem w spotkaniach z innymi osobami, zespołami czy działami w obrębie firmy
 • Brak zaufania, szacunku oraz współpracy pomiędzy pracownikami
 • Występowanie podziału my kontra oni

TL;DR

Silosy w organizacjach to zachowanie polegające na funkcjonowaniu jednej części organizacji w izolacji od reszty. Powstają na skutek niewłaściwej komunikacji i zatajania informacji. Przyczyny to hierarchiczna struktura organizacyjna, osobowość liderów, brak szkoleń i polityki współpracy. Silosy mają negatywny wpływ na innowacje, klientów, zespoły i działy. Ograniczenie silosów możliwe jest poprzez nagradzanie współpracy, tworzenie kultury organizacyjnej opartej na współpracy i jasne określenie obszarów odpowiedzialności.

Przyczyny powstawania silosów w organizacji

Powstawaniu silosów organizacyjnych sprzyja hierarchiczna struktura organizacyjna, w której największa władza organizacyjna oraz autorytet należą do pracowników znajdujących się w strukturze na najwyższych szczeblach; są to tak zwane silosy pionowe. Istnieją także silosy poziome, związane z występowaniem w organizacji obszarów specjalizacji takich, jak zasoby ludzkie (HR), marketing, działalność operacyjna (Cilliers, Greyvenstein, 2012, s. 3). Silosy w organizacji pojawiają się także w obliczu ciągłych zmian organizacyjnych, w szczególności tych wywołanych zmianami kadrowymi (Mohapeloa, 2017, s. 1010).

Innymi przyczynami do powstawania silosów mogą być (Fenwick, Seville, Brunsdon, 2009, s. 5-6):

 • Postawa, osobowość lub styl kierowania liderów w organizacji
 • Obojętność na potrzeby innych działów
 • Priorytetyzacja potrzeb, sukcesów, celów konkretnych działów
 • Operowanie w różnych strefach czasowych i geograficznych
 • Funkcjonowanie w odizolowaniu od innych
 • Uzależnienie nagród finansowych od wyników poszczególnych jednostek
 • Polityka oraz procedury w firmie utrudniające współpracę
 • Kultura firmy promująca rywalizację ponad pracę zespołową
 • Brak szkoleń, rozwoju umiejętności interpersonalnych pracowników

Konsekwencje występowania silosów w organizacji

Cztery główne obszary na które wpływa mentalność silosowa w organizacji to innowacje, klienci, zespoły oraz działy. Szczególnie negatywny wpływ ma ona na tożsamość zespołu na różnych płaszczyznach takich, jak (Mohapeloa, 2017, s. 1010-1012):

 • Środowisko fizyczne i strukturę działu
 • Relacje wewnątrzgrupowe
 • Doświadczenia kierownictwa
 • Relacje międzygrupowe

Głównym problemem powiązanym z występowaniem silosów w organizacji jest fakt, że wpływają one negatywnie na funkcjonowanie firmy poprzez (Mohapeloa, 2017, s. 1010-1013):

Ograniczenie powstawania silosów

Proces ograniczenia powstawania silosów w organizacji może zostać ograniczony lub całkowicie wyeliminowany za pomocą (Fenwick, Seville, Brundson, 2009, s. 10):

 • Nagradzania zachowań opartych na współpracy
 • Zachęcania do innowacji, ulepszania procesów
 • Tworzenie kultury organizacji opartej na współpracy i wzajemnej komunikacji
 • Jasnego określenia obszarów odpowiedzialności

Inne metody oraz sposoby postępowania w przedsiębiorstwie które mogą sprzyjać ograniczeniu powstawania silosów to między innymi (Mohapeloa, 2017, s.1011):

 • Stworzenia kooperacyjnego środowiska pracy w którym pracownicy są współodpowiedzialni za osiąganie celów przedsiębiorstwa
 • Uzależnienie systemu wynagrodzeń od osiąganych celów funkcjonalnych całej firmy, a nie pojedynczych zespołów
 • Wzmocnienie zależności oraz współpracy pomiędzy różnymi działami w organizacji
 • Zachęcanie do traktowania błędów i porażek jako szansy do uczenia się
 • Ustalanie celów, których pomyślne wypełnienie odbywa się przy współpracy różnych działów
 • Promowanie elastyczności w obrębie zespołu, pomiędzy działami
 • Budowanie zaufania pomiędzy zespołami oraz działami
 • Przepływ informacji we wszystkich kierunkach struktury organizacyjnej: z góry na dół, z dołu do góry oraz na boki


Silosartykuły polecane
KoordynacjaWarunki pracy - społeczneStruktura sieciowaKultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakościąZespół samozarządzającyModel 7sTurkusowe zarządzanieGrupa roboczaEmpowerment

Bibliografia


Autor: Justyna Prus