Przyrost wyceny

Z Encyklopedia Zarządzania

Przyrost z wyceny odnosi się do ujętych w bilansie niezrealizowanych zysków z aktywów trwałych, gdy wartość z wyceny tych aktywów przekracza ich wcześniejszą wartość księgową. W przypadku aktywów normalnie wycenianych w bilansie po koszcie historycznym, taki przyrost ujmowany jest w kapitale rezerwowym, a następnie - jeżeli zostanie zrealizowany w drodze sprzedaży - przenoszony jest do zysku z lat ubiegłych (przy pominięciu rachunku zysków i strat, ponieważ zysk nie został "wypracowany"). W przypadku aktywów trwałych, które wykazywane są normalnie według wartości godziwej (jak np. nieruchomości inwestycyjne), przyrosty z wyceny będą ujmowane jako zyski w rachunku wyników, ponieważ są integralną częścią bieżącej działalności. Przyrost z wyceny nie działa wyłącznie w jedną stronę (skutkuje tylko wzrostem wartości).

Aby odzwierciedlić wyższą wartość księgową aktywów, należy zwiększyć koszty amortyzacji w przyszłości. Ponadto, w przypadku zmniejszeń wartości z wyceny, zmniejszenie w obu sytuacjach "uderza" bezpośrednio w rachunek wyników (może nie jest to spójne, lecz zgodne z zasadą ostrożnej wyceny). Przyrosty z wyceny stanowią część ewolucyjnego ruchu w kierunku rachunkowości opartej na wartościach godziwych. Ponieważ formalne wyceny są kosztowne, w praktyce zwykle ograniczają się one do nieruchomości na rynkach charakteryzujących się albo wysoką inflacją, lub też rosnącymi cenami nieruchomości. Nieruchomości posiadają też tę zaletę, że przyrostu przyszłych kosztów, (ponieważ nie amortyzuje się). Międzynarodowe standardy rachunkowości generalnie (z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych) nie pozwalają na ujmowanie zysków z wyceny w rachunku zysków i strat, nawet gdy zostaną one zrealizowane w wyniku sprzedaży.

Logika polega na tym, iż takie tworzenie wartości nie ma nic wspólnego z konkurencyjnymi wynikami przedsiębiorstwa. Tym niemniej, użytkownicy sprawozdań finansowych powinni wiedzieć, że przedsiębiorstwo posiada aktywa o wartości znacznie przekraczającej ich pierwotny koszt. W sytuacjach ekstremalnych, firma może mieć większą wartość w przypadku likwidacji niż przy kontynuacji działalności. Rosnąca wartość aktywów cieszy również wierzycieli, którzy najczęściej skupiają swoją uwagę na testach z bilansu w zakresie wypłacalności.

Przyrost z wyceny a analiza finansowa

Przyrost z wyceny może mieć istotny wpływ na wiele głównych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa. Przede wszystkim, może wpływać na wartość aktywów trwałych, co z kolei może wpłynąć na wskaźniki takie jak rentowność majątku, rentowność sprzedaży czy rentowność kapitału własnego. Przyrost z wyceny może również wpływać na wskaźniki płynności finansowej, takie jak wskaźnik bieżącej płynności czy szybkiej płynności.

Przyrost z wyceny może mieć wpływ na ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zmianę wartości aktywów trwałych, które są uwzględniane przy obliczaniu wskaźników płynności. Jeśli wartość aktywów trwałych wzrośnie, to wskaźniki płynności, takie jak wskaźnik bieżącej płynności czy szybkiej płynności, mogą się poprawić. Z drugiej strony, jeśli wartość aktywów trwałych spadnie, to wskaźniki płynności mogą się pogorszyć.

Przyrost z wyceny może wpływać na ocenę rentowności przedsiębiorstwa poprzez zmianę wartości aktywów trwałych, które są uwzględniane przy obliczaniu wskaźników rentowności. Jeśli wartość aktywów trwałych wzrośnie, to wskaźniki rentowności, takie jak rentowność majątku, rentowność sprzedaży czy rentowność kapitału własnego, mogą się poprawić. Natomiast, jeśli wartość aktywów trwałych spadnie, to wskaźniki rentowności mogą się pogorszyć.

Przyrost z wyceny może wpływać na ocenę zadłużenia przedsiębiorstwa poprzez zmianę wartości aktywów trwałych, które są uwzględniane przy obliczaniu wskaźników zadłużenia. Jeśli wartość aktywów trwałych wzrośnie, to wskaźniki zadłużenia, takie jak wskaźnik zadłużenia ogólnego czy wskaźnik zadłużenia długoterminowego, mogą się poprawić. Z kolei, jeśli wartość aktywów trwałych spadnie, to wskaźniki zadłużenia mogą się pogorszyć.

Interpretacja wyników analizy finansowej uwzględniającej przyrost z wyceny może być skomplikowana. Warto pamiętać, że przyrost z wyceny jest subiektywnym oszacowaniem wartości aktywów trwałych i może być obarczony pewnym stopniem niepewności. Dlatego też, wyniki analizy finansowej uwzględniającej przyrost z wyceny powinny być traktowane jako jedno z narzędzi oceny finansowej przedsiębiorstwa, a nie jako jedyny determinujący czynnik. Ważne jest również uwzględnienie innych czynników, takich jak sytuacja rynkowa czy perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa.

Przyrost z wyceny a decyzje inwestycyjne

Przyrost z wyceny może mieć istotny wpływ na ocenę opłacalności inwestycji. Jeśli wartość aktywów trwałych wzrośnie, to wartość kapitału przedsiębiorstwa również wzrośnie, co może wpłynąć na ocenę opłacalności inwestycji. Jeśli przyrost z wyceny jest wysoki, to inwestycja może wydawać się bardziej opłacalna, jednak trzeba pamiętać, że jest to tylko oszacowanie, które może być obarczone pewnym stopniem niepewności.

Przyrost z wyceny może mieć wpływ na ocenę ryzyka inwestycji, ponieważ zmiany w wartości aktywów trwałych mogą wpływać na stabilność finansową przedsiębiorstwa. Jeśli wartość aktywów trwałych wzrośnie, to przedsiębiorstwo może być uważane za bardziej stabilne i mniej ryzykowne. Z kolei, jeśli wartość aktywów trwałych spadnie, to przedsiębiorstwo może być uważane za mniej stabilne i bardziej ryzykowne.

Przyrost z wyceny może mieć wpływ na ocenę rentowności inwestycji poprzez zmianę wartości aktywów trwałych, które są uwzględniane przy obliczaniu wskaźników rentowności. Jeśli wartość aktywów trwałych wzrośnie, to wskaźniki rentowności inwestycji mogą się poprawić. Natomiast, jeśli wartość aktywów trwałych spadnie, to wskaźniki rentowności mogą się pogorszyć.

Przyjmując przyrost z wyceny jako jeden z czynników do oceny inwestycji, istotne jest uwzględnienie również innych czynników. Należy wziąć pod uwagę sytuację rynkową, perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, konkurencję oraz inne czynniki, które mogą wpływać na opłacalność inwestycji. Przyrost z wyceny stanowi tylko jedno z narzędzi oceny inwestycji i nie powinien być jedynym determinującym czynnikiem.

Przyrost z wyceny może mieć wpływ na ocenę wartości rynkowej przedsiębiorstwa, ponieważ wartość aktywów trwałych jest jednym z czynników, które są brane pod uwagę przy ocenie wartości przedsiębiorstwa. Jeśli wartość aktywów trwałych wzrośnie, to wartość rynkowa przedsiębiorstwa również może wzrosnąć. Z kolei, jeśli wartość aktywów trwałych spadnie, to wartość rynkowa przedsiębiorstwa może się obniżyć. Jednak warto pamiętać, że wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest wynikiem wielu czynników, nie tylko przyrostu z wyceny.


Przyrost wycenyartykuły polecane
Oszustwo księgoweStopa zwrotu z kapitału własnegoZasada ostrożnościSystem wczesnego ostrzegania stosowany przez Banque de FranceEBITDAZysk nettoAnaliza wskaźnikowaZysk operacyjnyUjemna wartość firmy

Bibliografia

  • Fil P., Michalczyk A. (2007), Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk
  • Walczak M. (2002), Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź


Autor: Małgorzata Rugiełło