Notacja AoA

Z Encyklopedia Zarządzania

Notacja Activity on the Arrow (AoA), znana także jako Activity Diagramming Method (ADM) czy model strzałkowy. Została po raz pierwszy zastosowana w pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku w programie rakietowym Polaris. wraz z postęp technik sieciowych oraz rozwojem komputerów wyszła z użycia i jest rzadko wykorzystywana. W tym modelu sieciowym każda strzałka oznacza działanie (gdzie początek strzałki oznacza początek działania, a grot strzałki koniec zadania). Węzły natomiast reprezentują zdarzenia w projekcie i służą do obliczania czasów najwcześniejszego rozpoczęcia zadania i rezerwy czasowej na wykonanie zadania.

Czynność pozorna

W sieci AoA występują tzw. czynności pozorne, czyli takie które odwzorowywują porządek topologiczny pomiędzy rzeczywistymi czynnościami. Czynności pozorne nie zużywają czasu ani zasobów, a zwyczajowo oznaczane są liniami przerywanymi.

Zadanie Poprzednik
A -
B -
C A, B
D B, C
Rys. 1 Czynność pozorna w notacji AoA

W powyższym przykładzie pomiędzy zdarzeniami 2 i 3 występuje czynność pozorna, która umożliwia rozpoczęcie zadania C dopiero w chwili, gdy zadania A i B zostaną zakończone.

Węzeł w diagramie AoA

Rys. 2 Węzeł w notacji AoA

Węzeł w notacji AoA zazwyczaj podzielony jest na cztery pola, gdzie w polu:

  • A - wpisujemy numer zdarzenia
  • B - najwcześniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia - Tw
  • C - najpóźniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenie - Tp
  • D - różnice pomiędzy najpóźniejszym momentem a najwcześniejszym momentem wystąpienia zdarzenia (luzem zdarzenia)

Obliczanie najwcześniejszego możliwego momentu wystąpienia zdarzenia

Rys. 3 Najwcześniejszy czas wystąpienia zdarzenia w notacji AoA
Zdarzenie (i) Tw (i) Zadanie (z) t (z) Tw (i) + t (z) Maksimum
1 5 A 3 8 -
2 7 B 3 10 10
3 9 - 0 9 -

gdzie Tw (i) - najwcześniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia "i", a t (z) - czas trwania zadania "z".

Obliczanie najpóźniejszego możliwego momentu wystąpienia zdarzenia

Rys. 4 Najpóźniejszy czas wystąpienia zdarzenia w notacji AoA
Zdarzenie (i) Tp (i) Zadanie (z) t (z) Tp (i) - t (z) Minimum
2 9 A 3 6 -
3 11 B 3 8 -
4 7 - 0 7 7

gdzie Tp (i) - najpóźniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia "i", a t (z) - czas trwania zadania "z".

Zalety notacji AoA w zarządzaniu projektami

Graficzne przedstawienie zależności pozwala na szybkie zrozumienie struktury projektu i wizualne identyfikowanie zadań, które są ze sobą powiązane. Dzięki temu, zarządzanie projektem staje się bardziej intuicyjne i efektywne.

Notacja AoA umożliwia identyfikację krytycznych ścieżek w projekcie, czyli sekwencji zadań, których opóźnienie może spowodować opóźnienie całego projektu. Dzięki temu, zarządzający projektem mogą skupić swoją uwagę na kluczowych zadaniach i podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia terminowego ukończenia projektu.

Identyfikacja kluczowych zadań jest również ułatwiona dzięki notacji AoA. Na diagramie można wyraźnie zobaczyć, które zadania są bezpośrednio powiązane z innymi zadaniami i które mają największy wpływ na cały projekt. To umożliwia skoncentrowanie się na tych zadaniach i przyspieszenie ich realizacji.

Notacja AoA umożliwia łatwe obliczanie najwcześniejszych (ES - Earliest Start) i najpóźniejszych (LS - Latest Start) momentów wystąpienia zdarzeń w projekcie. Dzięki temu, można skutecznie planować kolejność wykonywania zadań i kontrolować postęp projektu.

Obliczanie najwcześniejszych i najpóźniejszych momentów wystąpienia zdarzeń jest kluczowe dla określenia minimalnego czasu trwania projektu oraz identyfikacji zadań, które mają największą elastyczność czasową. To pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i terminową realizację projektu.

Notacja AoA jest narzędziem, które umożliwia efektywne planowanie i monitorowanie postępu projektu. Dzięki graficznemu przedstawieniu zależności i identyfikacji kluczowych zadań, zarządzający projektami mają lepszą kontrolę nad harmonogramem i mogą szybko reagować na ewentualne opóźnienia.

Dodatkowo, notacja AoA umożliwia łatwe wprowadzanie zmian do struktury projektu i aktualizowanie diagramu. To ułatwia zarządzanie zmianami w projekcie i zapewnia lepszą synchronizację działań wszystkich zaangażowanych osób.

Notacja AoA znalazła zastosowanie w wielu branżach, takich jak budownictwo, informatyka, przemysł lotniczy czy telekomunikacja. Przykłady sukcesów zastosowania notacji AoA można znaleźć w projektach budowy dróg, wdrażaniu systemów informatycznych czy produkcji samolotów.

Zalety notacji AoA, takie jak graficzne przedstawienie zależności, skupienie na kluczowych zadań czy łatwe obliczanie momentów wystąpienia zdarzeń, przyczyniają się do sukcesu projektów w różnych branżach. Dzięki notacji AoA, zarządzanie projektami staje się bardziej efektywne i przewidywalne.


Notacja AoAartykuły polecane
Notacja AoNMPMCPMWykresy sieciowePlanowanie ścieżki krytycznejAlokacja pamięciPERTEstymacja czasu trwania zadańMetoda łańcucha krytycznego

Bibliografia


Autor: Michał Gurgacz