Model wyceny bilansowej oparty na wartości przeszacowanej

Z Encyklopedia Zarządzania
Model wyceny bilansowej oparty na wartości przeszacowanej
Polecane artykuły


Model wyceny bilansowej oparty na wartości przeszacowanej - pozycje rzeczowych składników trwałych, których można wiarygodnie ustalić wartość godziwą, należy wykazać w wartości przeszacowanej, stanowiącej jej wartość godziwą na dzień przeszacowania. Przeszacowania dokonuje się na tyle regularnie, aby wartość bilansowa istotnie nie różniła się od wartości ustalonej przy zastosowaniu wartości godziwej na dzień bilansowy.

Wartość godziwa

Wartość godziwa jest kwotą, która można uzyskać za dany składnik aktywów poprzez wymianę w warunkach transakcji rynkowych pomiędzy zainteresowanymi, niepowiązanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

Przykład

  • wartość godziwa gruntów i budynków - ustalana jest zazwyczaj w drodze oszacowania przez profesjonalnego rzeczoznawcę.
  • wartość godziwa maszyn i urządzeń - jest to wartość rynkowa lub w przypadku braku dowodów na jej wysokość, jednostka ustala wartość godziwą przy pomocy metody dochodowej lub metody kosztu odtworzenia.

Częstotliwośc przeszacowań jest uzależniona od częstotliwości zmian wartości godziwej przeszacowywanych składników aktywów trwałych, wynikających z istotnych różnic przeszacowywanych składników od wartości bilansowej. Corocznych przeszacowań należy dokonywać w przypadku znacznych i neregularnych zmian wartości godziwej. W przypadku mało istotnych zmian wartości godziwej przeszacowań dokonuje się co 3 lub 5 lat. Jeżeli chociaż jeden składnik rzeczeowych aktywów trwałych jest przeszacowywany, to również cała grupa, do której składnik należy musi zostać przeszacowana.

Bibliografia

  • P. Fil, A. Michalczyk, Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2007
  • E. Walińska, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

Autor: Agnieszka Bryja