LIBID

Z Encyklopedia Zarządzania

LIBID (ang. London Interbank Bid Rate) - jest stopa oprocentowania lokat na rynku międzybankowym w Londynie. Jest to stopa procentowa, którą banki są skłonne zapłacić za depozyty z eurowalutą i inne niezabezpieczone fundusze innych banków na londyńskim rynku międzybankowym. Depozyty eurowalutowe odnoszą się do pieniądza w postaci depozytów bankowych w walucie spoza kraju emitującego tę walutę. Mogą być dowolnej waluty w dowolnym kraju. Najczęściej stosowaną walutą zdeponowaną w eurowalutach jest dolar amerykański. Dodatkowo stopa LIBID jest zdeterminowana popytem i podażą nadwyżek lub niedoborów gotówki przez banki komercyjne.

Rynek ten zalicza się do najłatwiejszych sposobów pozyskiwania środków przez banki. Zawiera się na nim transakcje w dużych okrągłych kwotach na okres od jednego dnia do jednego roku. Przeważają transakcje z jednodniowym i jednotygodniowym okresem zapadalności. Wynika to z faktu ze są one najbardziej płynnymi aktywami po gotówce. Lokaty jednodniowe są bezkonkurencyjne pod względem płynności (J. Czekaj).

TL;DR

LIBID to stopa procentowa na londyńskim rynku międzybankowym, po której banki są skłonne pożyczać swoje środki innym bankom. Jest obliczana na podstawie średniej stóp procentowych banków w Wielkiej Brytanii. LIBID różni się od LIBOR, który jest stopą pożyczkową. Oba wskaźniki są kluczowe dla krótkoterminowych stóp procentowych na rynku finansowym. Istnieje również LIMEAN, czyli średnia między LIBOR a LIBID, która jest wykorzystywana jako odniesienie do średniej stopy rynkowej. Depozyty międzybankowe mogą być krótko - i długoterminowe, różnią się również podziałem na kategorie w zależności od terminu zapadalności.

Obliczanie

Z technicznego punktu widzenia stopa LIBID jest średnia arytmetyczna stóp procentowych, po jakich najważniejsze banki Wielkiej Brytanii są skłonne pożyczać swoje środki innym bankom.

Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz kredytów typu "roll-over".

Wysokość stopy procentowej LIBID zmienia się w sposób ciągły w zależności od warunków ekonomicznych. Jednomiesięczną stopą LIBOR jest oprocentowanie depozytów jednomiesięcznych w danym momencie oferowane przez bank innemu bankowi, trzymiesięczną stopą LIBID jest oprocentowanie depozytów trzymiesięcznych etc (Gwizdała J.).

LIBID a LIBOR

LIBOR Oznacza londyńską stawkę oferowaną przez InterBank. LIBOR jest stopą procentową, po której banki mogą pożyczać pieniądze od innych banków na londyńskim rynku międzybankowym przez określony czas w określonej walucie. Stawka referencyjna jest obliczana dla siedmiu terminów zapadalności dla pięciu walut: franka szwajcarskiego, euro, funta szterlinga, dolara amerykańskiego i jena japońskiego.

Ogólnie rzecz ujmując LIBID jest po prostu bardziej znaną wersją londyńskiej oferty międzybankowej - LIBOR. Ogólnie rzecz biorąc Libor jest stopą "zapytaj", w której bank jest skłonny pożyczać depozyty eurowalutowe innemu bankowi, natomiast Libid jest "stawką", przy której banki są skłonne pożyczyć. Różnica między nimi jest różnicą między ceną kupna i sprzedaży dla tych transakcji.

LIBOR i LIBID są obliczane i publikowane codziennie. LIBOR jest ustalany i publikowany codziennie o 6:45 rano czasu EST przez ICE Benchmark Administration (IBA). Oba te wskaźniki są uważane za najważniejsze globalne stopy referencyjne dla krótkoterminowych stóp procentowych różnych globalnych instrumentów finansowych. LIBOR jest również kluczowym czynnikiem na rynku eurodolara i jest podstawą produktów detalicznych, takich jak kredyty hipoteczne i kredyty studenckie.

LIMEAN

Londyńska międzybankowa stopa procentowa (LIMEAN) to obliczana średnia między LIBOR a LIBID i może być wykorzystana do określenia spreadu pomiędzy dwoma stawkami. LIMEAN jest również wykorzystywany przez instytucje pożyczające i pożyczające pieniądze na rynku międzybankowym i jest wiarygodnym odniesieniem do średniej stopy rynkowej na rynku międzybankowym.

Rodzaje depozytów międzybankowych

Depozyty międzybankowe z punktu widzenia długości okresu, na jaki zostały zawarte dzielą się na krótko - i długoterminowe. Do pierwszej grupy zalicza się depozyty trwąjace od jednego dnia do jednego miesiąca.

Jednakże wśród depozytów jednodniowych można jeszcze wyróżnić:

  • "overnight""(O/N) rozpoczynający się w dniu zawarcia transakcji i zapadający w następnym dniu roboczym
  • "tomorrow next" (T/N) rozpoczynający się w pierwszym dniu roboczym po zawarciu transakcji i zapadający w dniu następnym
  • "spot next" (S/N) rozpoczynający się w drugi dzień roboczy po dniu zawarcia transakcji i zapadający w następnym dniu roboczym.

Do grupy depozytów długoterminowych zaliczy się te, które trwają powyżej jednego miesiąca do jednego roku. Zaczynają się one zwyczajowo tak, jak depozyt spot next. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły, kiedy dochodzi do zawarcia tak zwanego depozytu łamanego, a więc na inny (określony w umowie) niż podany wyżej termin. Możliwe jest także rozpoczęcie depozytu od dnia następnego roboczego po dniu zawarcia transakcji, a więc inaczej niż przy depozycie spot next (J. Czekaj, s. 79).

Patrz także:


LIBIDartykuły polecane
Transakcja SWAPSwap walutowyDepozyt terminowyWIBOR®LIBORFixingRepoStopa procentowaOkres zapadalności

Bibliografia

  • Czekaj J. (red). (2008), Rynki Instrumenty i Instytucje Finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Gwizdała J. (2003), Pochodne instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka stopy procentowej w bankach komercyjnych, Gdańsk
  • Marszałek J., Sekuła P. (2015), Rynek finansowy - instrumenty i mechanizm funkcjonowania, [w:] Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Łódź


Autor: Michał Frąckowiak, Monika Tarapacka