Klauzula arbitrażowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Klauzula arbitrażowa
Polecane artykuły


Klauzula arbitrażowa jest to zapis do umowy cywilno**prawnej lub osobna umowa o poddanie sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego, dotyczącego praw majątkowych, z wyjątkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy. Klauzulę arbitrażową możemy umieścić w zawieranej umowie cywilnoprawnej, fakturze, rachunku a nawet w statucie spółki, spółdzielni i stowarzyszenia, może mieć ona również formę aneksu do umowy. Klauzula taka powinna wyglądać w sposób następujący** "wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego sądu".

W zapisie na sąd polubowny należy dokładnie oznaczyć przedmiot sporu albo stosunek prawny, z którego spór wynikł lub może wyniknąć. Klauzula arbitrażowa będzie miała moc prawną także wtedy, gdy zamieścimy ją w wymienianym z drugą stroną stosunku piśmie lub oświadczeniu składanym za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. fax, Internet, nagranie rozmowy telefonicznej), jedynym wymogiem jest to, aby treść takiego oświadczenia została utrwalona. Zapis może również zawierać wskazanie arbitrów i przewodniczącego (superarbitra) lub liczbę arbitrów i sposób powołania ich oraz superarbitra.

Arbitrem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Arbitrem nie może być sędzia państwowy. Wyznaczenie arbitrów leży w kompetencjach stron zainteresowanych lub osoby trzeciej wyznaczonej w zapisie. Szczegółowy tryb powoływania i odwoływania arbitrów reguluje kodeks cywilny. Tryb postępowania przed sądem polubownym powinien być określony przed rozpoczęciem się postępowania. Jeżeli strony tego nie uczyniły sąd stosuje taki tryb, jaki uznaje za stosowny. Sąd polubowny nie jest związany przepisami postępowania cywilnego. Wyrok sadu zapada bezwględna większością głosów, chyba, że zapis wymaga jednomyślności. Od wyroku sądu polubownego nie przysługuje odwołanie.

Spora część spraw w Polsce kierowana jest do Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie.

W 2005 roku w Polsce powstał Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji. Jest to nowoczesna instytucja o randze międzynarodowej i regionalnej, służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów majątkowych i korporacyjnych. Dla przedsiębiorców oznacza uzyskiwanie szybkich orzeczeń rozstrzygających spory oraz obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL, konwencji nowojorskiej z 1958 r. i konwencji europejskiej z 1961 r.

Bibliografia

  • Kodeks Cywilny
  • Kuciński J., Trzciński Z., Prawo gospodarcze. Podręcznik da studentów ekonomii i zarządzania, Warszawa 2002

Autor: Liwiusz Misiaszek