Karta oceny pracownika

Z Encyklopedia Zarządzania
Karta oceny pracownika
Polecane artykuły

Karta oceny pracownika to „ podstawowe narzędzie każdego systemu oceny okresowej pracowników - od jego zawartości i prawidłowej konstrukcji zależy bowiem jakość informacji, które uzyskamy w procesie oceny. Od kompleksowości tego narzędzia zależy również możliwość wykorzystania uzyskanych wyników do różnych celów związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji” (A. Jarosławska 2010, s.1). Jest ona wykorzystywana do oceny pracowników i służy dla zbierania informacji o umiejętnościach, zachowaniach, kompetencjach i wynikach pracy pracowników (A. Pocztowski 2007, s.237). Wybór metody lub zestawu metod ewaluacyjnych, które są zaproponowane w koncepcji systemu ocen okresowych w określonym przedsiębiorstwie jest szczegółową związany z budową głównych narzędzi przeprowadzenia ocen, jakimi są karty oceny pracowników. Forma i treść karty zależą od kryteriów, metod, celów i zasad ustawionych podczas projektowania systemu oceniania. Karta może być mniej lub bardziej obszerna i może zawierać wzajemnie powiązane części (Z. Ciekanowski 2012, s.31) Dobrze zbudowana karta oceny pracownika daje możliwość zebrania informacji, które mogą być przydatne w procesie planowania przedsięwzięć skupionych na rozwoju pracowników, wyznaczania możliwych ścieżek karier pracowników, czy też prawidłowego wyboru kadry na kluczowe roli w przedsiębiorstwie (A. Jarosławska 2010, s.1). Karta oceny pracownika zawiera także różnego rodzaju pytania oraz podpowiedzi, które mogą służyć do sformułowania ogólnej oceny pracy pracowników. Karta oceny może składać się z kilku różnych skal z różnorodnymi metodami punktacji i zawierać różne części, takie jak na przykład część zadaniowa i część planowania rozwoju (R. Korach 2016, s. 141-152). W procesie konstruowania karty oceny pracownika trzeba kierować się zasadą, aby była ona nie trudna w obsłudze, żeby pracownicy nie mieli problemu z jej wypełnieniem (M. Dąbrowicz 2008, s.159)

Konstrukcja Karty oceny pracownika

Karta oceny pracowników składa się głownie z list kontrolnych i skal kwalifikacyjnych. Zawiera ona jedną lub kilka części, a mianowicie są to takie części jak (B. Pawłowska 2018, s.98-99):

 1. Część która jest wypełniona przez dział personalny. W tej części są zawarte dane personalne o pracownikach przedsiębiorstwa. Są to między innymi takie dane jak imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zajmowane stanowisko, posiadane certyfikaty;
 2. Część która jest wypełniana przez samego pracownika. Zawiera ona samoocenę swojej pracy przez pracownika, postawę pracownika wobec firmy i planowany rozwój swojej kariery zawodowej;
 3. Część wypełniana przez bezpośredniego przełożonego osoby, która jest oceniana. W tej części są oceniane wyniki pracy w ujęciu ilościowym i jakościowym, także jest w niej zawarty opis zachowania i cech osobowościowych ocenianego pracownika;
 4. Część wypełniana przez współpracowników;
 5. Część wypełniana przez klientów i kontrahentów

Zalety i wady Karty oceny pracownika

Zalety (B. Pawłowska 2018, s.101):

 • Karta oceny pracownika jest obiektywna;
 • Karta oceny pracownika jest różnokierunkowa;
 • W Karcie oceny pracownika zawarty jest aspekt rozwojowy;

Wady (B. Pawłowska 2018, s.101):

 • Karta oceny pracownika może być skonstruowana w bardzo skomplikowanej formie;
 • Karta oceny pracownika może być nieadekwatna do danego przedsiębiorstwa;
 • Opracowanie karty może być dość czasochłonne;
 • Może ona być traktowana jako biurokratyzm;

Funkcje Karty oceny pracownika

Karta oceny pracownika następujące funkcji:

 • Funkcja rozwojowa - pokazuje pracownikowi jego możliwości rozwojowe na zajmowanym stanowisku w danej organizacji;
 • Funkcja motywacyjna - ocena może zmotywować pracowników do ulepszenia ich pracy i udoskonalenia sposobów wykonania różnych zadań
 • Funkcja decyzyjna - pozwala zarządowi podjąć rożne decyzje, dotyczące pracowników, na przykład decyzje związane z awansowaniem lub ze zwolniniem pracowników;
 • Służy do oceny przydatności pracownika do wykonania konkretnych obowiązków;

Bibliografia

 • Ciekanowski Z. (2012)., Proces oceniania pracowników w nowoczesnej organizacji, „Bezpieczeństwo i technika pożarnicza”, nr.13, s.31
 • Dąbrowicz M. (2008)., Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteka, Poznań, s. 159
 • Jarosławska A. (2010)., Arkusz oceny okresowej, „Personel i zarządzanie”, nr.1, s.1
 • Korach R. (2016)., Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, Onepress, Gliwice, s.141-152
 • Pawłowska B. (2018)., Skuteczny kierownik sektora publicznego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, s.98-100
 • Pocztowski A. (2007)., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 237
 • Pyrek R.(2004)., System ocen pracowników ‒ cele, procedura i instrumentarium, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr.6

Autor: Yuliia Ivanitska