Kapitał zapasowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Kapitał zapasowy – to element kapitału własnego; prowadzi do poprawienia wartości kapitału podstawowego. Prezentuje się w nim operacje, które powinny być wykonane na kapitale podstawowym, ale nie zostały w nim dokonane, dlatego aby nie zmieniać jego pierwotnego stanu [1].

Formy organizacyjno-prawne

W zależności od formy prawnej jednostki kapitał zapasowy przyjmuje następujące nazwy [2]:

 1. Kapitał zapasowy - w spółkach kapitałowych: w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółkach akcyjnych. Formułowany jest on na zasadach kodeksu spółek handlowych.
 2. Kapitał zasobowy – we wszystkich spółdzielniach, zgodnie z Prawem Spółdzielczym. Zwiększa się on o odpisy z zysku oraz wpłaty wpisowego, natomiast przeznacza się na pokrycie straty na działalności gospodarczej.
 3. Fundusz przedsiębiorstwa – w zakładach państwowych, na podstawie Ustawy o finansach przedsiębiorstw państwowych. Może dojść do jego pomnożenia poprzez zysk pozostający w dyspozycji przedsiębiorstwa a także przez środki otrzymane z innych źródeł.
 4. Fundusz zakładu – w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, według Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zostaje zwiększony poprzez przekazanie jednostce innych niż nieruchomości środków trwałych i pozostałych składników majątkowych. Fundusz ten przekazuje się głównie na pokrycie straty.

Kapitał zapasowy a kodeks spółek handlowych

W spółce akcyjnej kapitał zapasowy jest tworzony przymusowo zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych:

 • jest on tworzony na poczet pokrycia straty finansowej, przekazuje się do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, aż kapitał ten nie osiągnie wartości co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego,
 • należy przelewać do niego nadwyżki z tytuły emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów wydania akcji,
 • do kapitału zapasowego przelewa się także dopłaty, które regulują akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom,
 • statut spółki może planować tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

O użyciu kapitału rezerwowego i zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jest on przeznaczany głównie na [3]:

 • pokrycie straty bilansowej netto
 • dywidendę
 • umorzenie akcji własnych
 • podwyższenie kapitału podstawowego

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, że udział zostanie objęty powyżej wartości nominalnej, to nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

W spółkach osobowych nie ma obowiązku tworzenia kapitału zapasowego.

Zbycie, umorzenie akcji własnych

Artykuł 36a. Ustawy o rachunkowości mówi o wyjątkowych zmianach kapitału zapasowego, jakimi są zbycie lub umorzenie akcji (udziałów) własnych. Związane jest to z skupowaniem ich na rynku. W razie różnej ceny nabycia i zbycia oraz umorzenia akcji własnych powstałą w tym przypadku różnicę należy bezpośrednio odnieść na kapitał zapasowy. Rezultatem zbycia akcji może być pojawienie się starty z lat ubiegłych, wtedy gdy kapitał zapasowy nie pokrywa ujemnych różnic między ceną nabycia a ceną sprzedaży akcji własnych.

W rachunkowości umorzenie udziałów jest transakcją wprost powiązaną z właścicielami kapitału. W konsekwencji umorzenie udziałów powoduje wypłatę określonej kwoty wynagrodzenia z tytułu utraty przez niego praw członkowskich wspólnika [4] .

Bibliografia

 • Wędzki D., "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego”, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006
 • Dziuba-Burczyk A., "Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów”, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2003
 • "Rachunkowość finansowa i podatkowa” pod red. naukową T.Cebrowskej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Walińska E., "Ustawa o rachunkowości. Komentarz”, wydanie 3, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Przypisy

 1. Wędzki D., "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego”, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 101
 2. Dziuba-Burczyk A., "Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów”, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2003, s. 85
 3. "Rachunkowość finansowa i podatkowa” pod red. naukową T.Cebrowskej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 420-422
 4. Walińska E., "Ustawa o rachunkowości. Komentarz”, wydanie 3, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 452

Autor: Patrycja Brombosz

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.