Cesja leasingu

Cesja leasingu
Polecane artykuły


Cesja leasingu- możliwość dokonywania zmiany wierzyciela (cesja wierzytelności) zarówno na osobę fizyczną, jak też podmiot gospodarczy dotycząca umowy leasingu. U podstaw cesji leży zasada, iż sytuacja prawna dłużnika wierzytelności nie ulegnie pogorszeniu. W takiej sytuacji wierzytelność przechodzi na nabywcę wraz z wszystkimi zarzutami przysługującymi dłużnikowi względem zbywcy, nawet jeżeli w momencie zawarcia umowy nie spełniły się jeszcze w pełni przesłanki, od których uzależniona jest możliwość skorzystania z nich. [1]

Cesja leasingu najczęściej ma miejsce np. w trakcie korzystania z leasingu samochodu. W sytuacji kiedy korzystający chce lub musi przerwać taką umowę przed przewidzianym jej zakończeniem. W takim przypadku zawierana jest umowa leasingu dzięki której na miejsce dotychczasowego leasingobiorcy wchodzi nowa osoba trzecia. Z punktu widzenia podatkowego (podatek dochodowy oraz podatek VAT) niestety takie umowy budzą wiele wątpliwości. [2]

Zmiany w ustawie

  • Do 2012 roku Organy podatkowe nie uznawały iż nowy korzystający wstępując w dotychczasową umowę może ją kontynuować pod względem podatkowym( co oznacza, że raty leasingowe są kosztem korzystającego a w momencie przewidzianego pierwotnie momentu zakończenia leasingu następuje np. nabycie przedmiotu leasingu przez nowego korzystającego)."Zdaniem organów podatkowych z faktu, że suma opłat, określona w umowie leasingu, liczona od momentu wstąpienia nowej osoby do umowy po stronie korzystającego, jest niższa od wartości początkowej środka trwałego wynika, że nie jest spełniony jeden z warunków uznania takiej umowy za leasing. Wówczas musiałaby ona zostać uznana za najem, nowy korzystający musiałby zaprowadzić ewidencję np. przebiegu pojazdu i rozliczać koszty do limitu „kilometrówki”."[3]
  • Od 2013 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zaszła zmiana. Jak mówi Art. 17a pkt 2 ustawy CIT oraz Art. 23a pkt 2 ustawy PIT, który mówi o tym, że w przypadku zmiany strony bądź stron umowy podstawowy okres umowy, czyli czas na jaki została zawarta umowa z wyłączeniem czasu o który może zostać przedłużona bądź skrócona, uznaje się za zachowany o ile inne postanowienia umowy nie uległy zmianie. [4][5]

Jeżeli w ramach cesji zmienia się wyłącznie strona umowy to powyższe przepisy uznaje się za regulacje dopuszczające cesję umowy leasingu bez negatywnych skutków dla jej stron. Ponadto nowy podmiot wstępujący w umowę leasingu ma prawo do rozliczania go na tych samych zasadach co pierwotny leasingobiorca: opłaty leasingowe wlicza w koszty.

Odstępne

W przypadku kiedy pozostałe do końca raty przejmowanej umowy leasingowej są niższe niż wartość rynkowa np. samochodu bądź innego środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu, może dojść do porozumienia gdzie dotychczasowy leasingobiorca może ustalić z nowym leasingobiorcą kwotę, którą ten drugi zapłaci w zamian za przekazanie praw do umowy. Taka opłata potocznie to "odstępne" czyli odpłatne zbycie praw majątkowych. Wysokość odstępnego jest zatem „wyrównaniem” do wartości rynkowej.

W takiej sytuacji zbywca ma obowiązek wystawienia faktury VAT. Z uwagi na to iż zbycie praw majątkowych jest przychodem to sprzedający musi zapłacić podatek VAT w wysokości 23% od ceny odstępnego.

Jeżeli umowa została przekazana w zgodzie z regulacjami, nowy leasingobiorca może zaliczać w koszty kolejne raty leasingu. Ponadto może odliczyć cały VAT od faktury za odstępne. [6]


Przypisy

  1. G. Ignatowicz 2013, s 167
  2. M.Makowski, 2016
  3. M.Makowski, 2016
  4. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1992, s. 145
  5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 1991, s. 139
  6. M. Makowski, 2016


Bibliografia

Autor: Natalia Nowak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.