Badanie patentowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Badanie patentowe
Polecane artykuły


Badania patentowe – polegają na poszukiwaniach oraz analizach dokonywanych przez specjalistów ds. patentowych i rzeczników patentowych. Badania te mają na celu między innymi zdobycie informacji dotyczących jakie rodzaje rozwiązań, na jakim terytorium, ubiegają się o objęcie ochroną patentową oraz jakie technologię i przez kogo objęte są ochroną. Dzięki badaniom patentowym możliwe jest odpowiednie zarządzanie własnością przemysłową w organizacji oraz dokonanie oceny potencjału komercjalizacyjnego przedsięwzięć biznesowych.

Cel badań patentowych i jego zakres

Cel badań patentowych i jego zakres wynikają bezpośrednio z charakteru pracy naukowo – badawczej. Nie mniej jednak przedmiotem badań patentowych mogą być wyłącznie rozwiązania o charakterze technicznym do których zalicza się między innymi:

 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne,
 • Modernizacje techniczne,
 • Nowe związki chemiczne, tworzywa, mieszaniny, mikroorganizmy
 • Metody kontrolne oraz badawcze,
 • Topografie układów scalonych.

Badania patentowe prowadzone są wyłącznie dla prac naukowo – badawczych, w rezultacie których powstają nowe rozwiązania o charakterze technicznym.

Do zadań Urzędu Patentowego wynikających z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej należy m.in. przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony. Badania patentowe pozwalają uzyskać najnowszą wiedza i stan techniki w zakresie funkcjonowania określonego przedsiębiorstwa.

Rodzaje badań patentowych

Można scharakteryzować następujące rodzaje badań patentowych:

 • badanie stanu techniki i kierunków jej rozwoju (pozwala na ochronę projektanta przed powtarzaniem rozwiązań już znanych),
 • badanie czystości patentowej (określa się stan przedmiotu, w którym nie koliduje on z obcymi prawami wyłącznymi),
 • badania zdolności patentowej (określa się stan prawny przedmiotu, który spełnia wymogi określone ustawodawstwem danego państwa z dziedziny wynalazczości),
 • badania podmiotowe (celem jest ustalenie polityki patentowej i licencyjnej firm konkurencyjnych),
 • badania ujawniające naruszenia (prowadzone w celu uzyskania odpowiedzi, czy własne prawa patentowe są naruszane),
 • badania zakresu ochrony patentowej (występuje gdy zachodzi potrzeba zastosowania chronionego prawem rozwiązania technicznego

będącego własnością innej osoby lub planuje się wprowadzenie do produkcji wyrobu będącego własnością innej osoby).

Etapy badań patentowych

W liniaturze przedmiotu zawarte są następujące etapy przeprowadzania badań patentowych:

1. Etap pierwszy:

 • zdefiniowanie celu badania,
 • sprecyzowanie zakresu przedmiotowego,
 • wybór metodyki poszukiwań,
 • klasyfikacja podmiotu badań (jeżeli wybrano metodykę przedmiotową),
 • jeżeli poszukiwania mają być prowadzone metodą podmiotową, należy ustalić firmy wiodące oraz czołowych wynalazców,
 • określić zakres czasowy oraz terytorialny badań patentowych.

2. Etap drugi:

Wyszukiwanie materiałów w literaturze patentowej (przegląd wykazów, baz danych lub zbiorów).

3. Etap trzeci:

 • Analiza wyszukanych i zakwalifikowanych do badania dokumentów źródłowych,
 • Formułowanie wniosków zgodnie z celem badania patentowego.

Bibliografia

Autor: Magdalena Sikorska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.