Badanie patentowe

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Badania patentowe)

Badania patentowe - polegają na poszukiwaniach oraz analizach dokonywanych przez specjalistów ds. patentowych i rzeczników patentowych. Badania te mają na celu między innymi zdobycie informacji dotyczących jakie rodzaje rozwiązań, na jakim terytorium, ubiegają się o objęcie ochroną patentową oraz jakie technologię i przez kogo objęte są ochroną. Dzięki badaniom patentowym możliwe jest odpowiednie zarządzanie własnością przemysłową w organizacji oraz dokonanie oceny potencjału komercjalizacyjnego przedsięwzięć biznesowych.

Cel badań patentowych i jego zakres

Cel badań patentowych i jego zakres wynikają bezpośrednio z charakteru pracy naukowo - badawczej. Nie mniej jednak przedmiotem badań patentowych mogą być wyłącznie rozwiązania o charakterze technicznym do których zalicza się między innymi:

 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne,
 • Modernizacje techniczne,
 • Nowe związki chemiczne, tworzywa, mieszaniny, mikroorganizmy
 • Metody kontrolne oraz badawcze,
 • Topografie układów scalonych.

Badania patentowe prowadzone są wyłącznie dla prac naukowo - badawczych, w rezultacie których powstają nowe rozwiązania o charakterze technicznym.

Do zadań Urzędu Patentowego wynikających z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej należy m.in. przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony. Badania patentowe pozwalają uzyskać najnowszą wiedza i stan techniki w zakresie funkcjonowania określonego przedsiębiorstwa.

Rodzaje badań patentowych

Można scharakteryzować następujące rodzaje badań patentowych:

 • badanie stanu techniki i kierunków jej rozwoju (pozwala na ochronę projektanta przed powtarzaniem rozwiązań już znanych),
 • badanie czystości patentowej (określa się stan przedmiotu, w którym nie koliduje on z obcymi prawami wyłącznymi),
 • badania zdolności patentowej (określa się stan prawny przedmiotu, który spełnia wymogi określone ustawodawstwem danego państwa z dziedziny wynalazczości),
 • badania podmiotowe (celem jest ustalenie polityki patentowej i licencyjnej firm konkurencyjnych),
 • badania ujawniające naruszenia (prowadzone w celu uzyskania odpowiedzi, czy własne prawa patentowe są naruszane),
 • badania zakresu ochrony patentowej (występuje gdy zachodzi potrzeba zastosowania chronionego prawem rozwiązania technicznego

będącego własnością innej osoby lub planuje się wprowadzenie do produkcji wyrobu będącego własnością innej osoby).

Etapy badań patentowych

W liniaturze przedmiotu zawarte są następujące etapy przeprowadzania badań patentowych:

 1. Etap pierwszy:
  • zdefiniowanie celu badania,
  • sprecyzowanie zakresu przedmiotowego,
  • wybór metodyki poszukiwań,
  • klasyfikacja podmiotu badań (jeżeli wybrano metodykę przedmiotową),
  • jeżeli poszukiwania mają być prowadzone metodą podmiotową, należy ustalić firmy wiodące oraz czołowych wynalazców,
  • określić zakres czasowy oraz terytorialny badań patentowych.
 2. Etap drugi:
  • Wyszukiwanie materiałów w literaturze patentowej (przegląd wykazów, baz danych lub zbiorów).
 3. Etap trzeci:
  • Analiza wyszukanych i zakwalifikowanych do badania dokumentów źródłowych,
  • Formułowanie wniosków zgodnie z celem badania patentowego.

Wykorzystanie badań patentowych w procesie innowacyjnym

Badania patentowe są niezwykle istotne dla organizacji, które chcą być aktywne na rynku innowacji. Pozwalają one na identyfikację nowych możliwości rozwoju poprzez analizę istniejących patentów. Dzięki temu można dowiedzieć się, jakie innowacje są już opatentowane przez konkurencyjne przedsiębiorstwa lub inne organizacje. To daje możliwość uniknięcia powielania już istniejących rozwiązań i skupienia się na tworzeniu czegoś zupełnie nowego.

Analiza patentowa pozwala na zdobycie cennych informacji na temat rynku i konkurencji. Dzięki niej można dowiedzieć się, jakie rozwiązania są już obecne na rynku, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych nakładów pracy i środków na tworzenie czegoś, co już istnieje. Dodatkowo, badania patentowe mogą dostarczyć inspiracji i pomysłów na nowe produkty i usługi. Analiza patentów pozwala na zidentyfikowanie nisz rynkowych, które mogą być wykorzystane do opracowania czegoś unikalnego.

Badania patentowe są istotnym elementem procesu planowania strategii innowacyjnej. Pozwalają one na zdobycie wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku i konkurencji. Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie trendów i potrzeb rynkowych oraz dostosowanie strategii do nich. Badania patentowe mogą również pomóc w identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych, którzy posiadają cenne patenty i technologie, które można wykorzystać w ramach współpracy.

Istnieje wiele przykładów organizacji, które wykorzystały badania patentowe do generowania innowacji. Jednym z takich przykładów jest firma Apple, która systematycznie analizuje patenty konkurencji, aby tworzyć nowe i innowacyjne produkty. Innym przykładem jest firma Tesla, która korzysta z badań patentowych do rozwijania swojej technologii samochodów elektrycznych. Badania patentowe pomagają tym firmom pozostać konkurencyjnymi i tworzyć produkty, które spełniają potrzeby rynku.

Wykorzystanie badań patentowych w procesie innowacyjnym może napotkać pewne trudności. Po pierwsze, analiza patentów może być czasochłonna i wymagać specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Ponadto, nie zawsze dostęp do patentów jest łatwy, a niektóre informacje mogą być poufne lub trudno dostępne publicznie. Wreszcie, istnieje ryzyko, że konkurencja może skopiować opracowane rozwiązania, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone prawnie. Dlatego ważne jest, aby organizacje miały odpowiednią strategię ochrony własności intelektualnej i wyników badań patentowych.

Metody i narzędzia stosowane w badaniach patentowych

Do badania patentowego można wykorzystać różne metody i narzędzia. Jednym z najpopularniejszych narzędzi są wyszukiwarki patentowe, które pozwalają na przeglądanie i analizę istniejących patentów. Istnieje wiele różnych platform i baz danych, takich jak PatentScope, Espacenet czy Google Patent, które umożliwiają wyszukiwanie i analizę patentów z różnych krajów i obszarów technologicznych. Oprócz tego, istnieją również specjalistyczne oprogramowania do analizy patentowej, które umożliwiają głębsze zrozumienie i interpretację danych.

Wyszukiwarki patentowe działają na podobnej zasadzie jak tradycyjne wyszukiwarki internetowe, ale są skoncentrowane na przeszukiwaniu baz danych patentowych. Pozwalają one na wyszukiwanie patentów na podstawie różnych kryteriów, takich jak nazwa wynalazcy, tytuł patentu, klasyfikacja technologiczna czy data zgłoszenia. Efektywne wykorzystanie wyszukiwarek patentowych polega na precyzyjnym sformułowaniu zapytań, wykorzystaniu odpowiednich filtrów i analizie wyników w kontekście określonych celów badania patentowego.

Zalety poszczególnych metod i narzędzi stosowanych w badaniach patentowych to przede wszystkim szybkość i łatwość dostępu do danych, szeroki zakres informacji dostępnych w bazach patentowych oraz możliwość analizy i porównania różnych patentów. Ograniczenia natomiast wynikają z tego, że niektóre dane mogą być nieaktualne lub niepełne, a nie zawsze dostęp do pełnych tekstów patentów jest bezpłatny. Ponadto, niektóre narzędzia mogą być skomplikowane w obsłudze i wymagać specjalistycznej wiedzy.

Praktyczne przykłady zastosowania metod i narzędzi w badaniach patentowych obejmują między innymi analizę patentów konkurencji w celu identyfikacji ich strategii innowacyjnej, badanie nowych trendów technologicznych na podstawie analizy najnowszych zgłoszeń patentowych, czy przeszukiwanie patentów w celu znalezienia partnerów biznesowych lub technologii, które można wykorzystać do rozwoju własnych produktów.

W dziedzinie narzędzi do badania patentowego obserwuje się wiele nowych trendów i innowacji. Jednym z nich jest wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do automatyzacji procesu analizy patentowej. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie dużych ilości danych patentowych w krótkim czasie i wykrywanie ukrytych wzorców. Innym trendem jest rozwój narzędzi do wizualizacji danych patentowych, które umożliwiają lepsze zrozumienie i interpretację wyników badania patentowego.

Wykorzystanie wyników badań patentowych w zarządzaniu własnością intelektualną

Proces zarządzania własnością intelektualną obejmuje identyfikację, ochronę, komercjalizację i wykorzystanie wyników badań patentowych oraz innych form własności intelektualnej. Badania patentowe są niezwykle istotne dla tego procesu, ponieważ dostarczają informacji na temat istniejących patentów i technologii, które mogą być wykorzystane lub chronione przez organizację. Pozwalają również na identyfikację potencjalnych zagrożeń dla własności intelektualnej i opracowanie strategii ochrony.

Wyniki badań patentowych mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących ochrony własności intelektualnej na różne sposoby. Na przykład, analiza patentów konkurencji może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla własnych technologii i opracowanie strategii ochrony. Wyniki badań patentowych mogą również być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji w rozwój nowych technologii lub zakupu patentów od innych organizacji.

Analiza konkurencji jest istotnym elementem zarządzania własnością intelektualną. Pozwala ona na zdobycie informacji na temat strategii innowacyjnej konkurencji, ich patentów i technologii oraz potencjalnych zagrożeń dla własnej własności intelektualnej. Dzięki analizie konkurencji możliwe jest lepsze zrozumienie sytuacji na rynku i dostosowanie strategii ochrony i wykorzystania własności intelektualnej.

Śledzenie trendów technologicznych jest kluczowe dla skutecznego zarządzania własnością intelektualną. Pozwala ono na identyfikację nowych technologii i innowacji, które mogą mieć znaczenie dla organizacji. Dzięki temu możliwe jest opracowanie strategii rozwoju i ochrony własności intelektualnej, które są zgodne z aktualnymi i przyszłymi potrzebami rynku. Śledzenie trendów technologicznych pozwala również na uniknięcie utraty konkurencyjności i pozostanie na czele innowacji.

Praktyczne przykłady organizacji, które skutecznie wykorzystały wyniki badań patentowych w zarządzaniu własnością intelektualną to między innymi IBM, Google i Samsung. Te firmy regularnie przeprowadzają badania patentowe, które pomagają im w identyfikacji nowych technologii i innowacji. Wyniki tych badań są następnie wykorzystywane do rozwoju produktów, ochrony własności intelektualnej i generowania zysków z licencjonowania patentów.


Badanie patentoweartykuły polecane
Pomiar innowacjiWiedza sprawnego negocjatoraWłasność intelektualnaAnaliza progowaMetoda pomiarowaProblem badawczyInwentykaDoradztwo personalnePlanowanie przestrzenne zakładu

Bibliografia

Autor: Magdalena Sikorska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.