Wskaźnik B/C

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:27, 30 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)

B/C (Benefits to Costs ratio) - wskaźnik mający służyć efektywnej ewaluacji projektów inwestycyjnych.

Innymi słowy są to zdyskontowane przychody z projektu do zdyskontowanych wydatków.

Obliczanie

Wskaźnik należy obliczyć:

  • na podstawie przepływów pieniężnych wyliczonych dla NPV
  • jako stosunek korzyści do kosztów ekonomicznych

Gdzie:

B - strumień korzyści ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy

C - strumienie kosztów ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy

n - horyzont czasowy

a - współczynnik dyskontowy

r - przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa

Interpretacja

Jeżeli:

B/C > 1 - projekt generuje więcej korzyści niż kosztów

B/C < 1 - projekt generuje więcej kosztów niż korzyści

B/C = 1 - korzyści są równe kosztom

Interpretacja rezultatów jest prosta, podobnie jak w standardowej analizie finansowej. Jednakże rezultaty są interpretowane z punktu widzenia podejmującego decyzje, który reprezentuje społeczeństwo, a nie inwestora.

Kryteria wyboru

Kryterium dla wyboru projektów na podstawie analizy kosztów i korzyści:

ENPV> 0, to ERR> i oraz B/C >1

Projekt efektywny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ogólnego dobrobytu.

ENPV< 0, to ERR< i oraz B/C <1

Projekt nieefektywny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ jego wdrożenie nie przyczyni się do zwiększenia ogólnego dobrobytu.

ENPV= 0, to ERR= i oraz B/C =1

Projekt w którym wartość korzyści społeczno-ekonomicznych jest równa wartości kosztów społeczno-ekonomicznych

Rygorystyczne przestrzeganie analizy tych wskaźników oznacza, że projekt nie powinien otrzymać wsparcia, jeśli nie spełnia powyższych warunków. Jednak w niektórych przypadkach podejmujący decyzje może uzasadnić realizacje projektu, dla którego wskaźniki ENPV i ERR nie są zadawalające. Jednym z powodów jest to, że wskaźniki mogą niedoszacowywać ekonomicznej efektywności projektu, jeśli nie jest możliwe oszacowanie i wycena znaczących pozytywnych efektów zewnętrznych. Drugi przypadek dotyczy projektów, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, nawet pomimo bardzo niekorzystnych wskaźników projekt zostanie zrealizowany.


Wskaźnik B/Cartykuły polecane
Wnioskowanie statystyczneDemografiaModelTypologiaDyferencjał semantycznyHipotezaProceduraKorelacjaANOVA

Bibliografia

  • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny-EFRR, Fundusz Spójności i ISPA)
  • Drobniak A. (2005), Ocena Projektów Publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
  • Kurek W. (1994), Rachunek ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, UMCS, Lublin
  • Rogowski W. (2004), Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Autor: Agnieszka Hozer