Urlop wychowawczy

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Urlop wychowawczy
Polecane artykuły


Urlop wychowawczy zgodnie z art. 186 kodeksu pracy to szczególna forma urlopu bezpłatnego, jego zadaniem jest umożliwienie pracownikowi, jak również opiekunom dziecka wykonywania opieki osobistej nad dzieckiem w początkowym okresie jego życia (Kodeks Pracy, art.186).

Osoby uprawnione do urlopu wychowawczego oraz okres trwania

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi, który pozostaje zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, aby móc sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie zatrudnienia. Wymiar urlopu wynosi:

  • do 36 miesięcy i jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia;
  • jednak, gdy stan zdrowia dziecka zostanie potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności, i wymaga osobistej opieki pracownika , może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
  • każdemu z rodziców czy opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru określonego jak wyżej. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów.

W sytuacji, gdy jeden z rodziców:

  • nie żyje
  • jest pozbawiony praw rodzicielskich lub takowej nie ma
  • albo ta władza została mu zawieszona i/lub ograniczona

to drugi z rodziców nabywa prawo do 36 miesięcznego urlopu (A. Patulski, G. Orłowski, 2014). Należy pamiętać, że wymiar urlopu wychowawczego jest oparty na rodzaju umowy o pracę, na podstawie, której zatrudniona osoba jest uprawniona do urlopu. Pracodawca na pisemny wniosek osoby uprawnionej ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego.

Procedura dotycząca urlopu wychowawczego

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego należy złożyć pracodawcy w terminie nie krótszym niż dwadzieścia jeden dni przed rozpoczęciem okresu, w którym pracownik zamierza skorzystać z urlopu. W momencie, gdy wniosek zostanie złożony bez zachowania w/w terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. Pracownik ma prawo wycofać wniosek o udzielenie urlopu nie później niż na 7 dni od jego planowanego rozpoczęcia, składając odpowiednie oświadczenie. Pracownik ma prawo również zrezygnować zupełnie z urlopu wychowawczego i wrócić do pracy za zgodą pracodawcy, informując zakład pracy najpóźniej na 30 dni od planowanego dnia podjęcia pracy.

Rodzic przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do podjęcia pracy zarobkowej, także u innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę/szkolenie. W tej sytuacji najważniejszym warunkiem jest to, aby bezpośrednia opieka nad dzieckiem została zachowana (art. 1822KP). Jednak, gdy opieka nad dzieckiem zostaje naruszona i praca zakłóca sprawowanie owej opieki, pracodawca ma prawo wezwać pracownika w celu stawienia się na stanowisku pracy nie później niż 30 dni od zaistniałej sytuacji, lecz nie wcześniej niż 3 dni po (M.Barzycka-Banaszyk, 2017).

Od momentu złożenia wniosku pracownik jest objęty ochroną przed wypowiedzeniem umowy przez zatrudniającego, a także przed rozwiązaniem jej bez wypowiedzenia. Zakaz ten rozpoczyna się z dniem złożenia odpowiedniego wniosku o urlop wychowawczy, aż do dnia skończenia się tego urlopu.

Cały okres trwania urlopu wychowawczego zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy czas wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony lub innych rekonwalescencji w przypadku, gdy rozwiązanie umowy nie następuje z przyczyn pracownika. Osoba uprawniona do urlopu wychowawczego ma prawo do złożenia wniosku u pracodawcy pracodawcy w celu obniżenia wymiaru pracy do wymiaru wyższego od połowy etatu w sytuacji, gdy zrezygnowała całkowicie z wykorzystania tego urlopu (A.Patulski, G.Orłowski, 2014).

Urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego

W art.29 ustawach o świadczeniach pieniężnych w oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa możemy przeczytać, że ubezpieczona, która urodziła dziecko w czasie urlopu wychowawczego ma prawo do pobrania zasiłku macierzyńskiego. Urodzenie dziecka nie powoduje zakończenia urlopu wychowawczego, natomiast w czasie urlopu wychowawczego jest możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego. W tej sytuacji nie przysługuje urlop macierzyński, lecz zasiłek macierzyński (Dziennik Ustaw, art.29).

Bibliografia

choroby i macierzyństwa, tj. Dz.U. 2010, Nr 77, poz. 512 ze zm.

Autor: Renata Sądelska