Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:32, 10 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest podstawowym dokumentem podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do sporządzenia SIWZ zamawiający zobowiązany jest w prawie wszystkich trybach postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia, wyjątkiem jest tryb zamówienia z wolnej ręki oraz licytacji elektroniczna. Zawiera przede wszystkim: warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące zamówienia. Specyfikacja stanowi instrukcję dla wykonawców, w jaki sposób mają sporządzić prawidłową ofertę. W przypadku gdy wykonawcy postąpią zgodnie z tą instrukcją, zamawiający nie będzie mógł wykluczyć wykonawcy ani odrzucić jego ofert.

TL;DR

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) to dokument, który musi być sporządzony przez zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego. SIWZ zawiera warunki dla wykonawców, wymagania dotyczące oferty, podstawowe dane dotyczące zamówienia oraz instrukcję dla wykonawców dotyczącą sporządzenia oferty. SIWZ musi zawierać określone elementy, takie jak opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, termin wykonania zamówienia, kryteria oceny ofert itp. Wykonawcy mają prawo składać pytania i protesty w związku z treścią SIWZ.

Elementy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Są to:

 • nazwa oraz adres Zamawiającego
 • tryb udzielania zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem itd.)
 • opis przedmiotu zamówienia (co Wykonawca będzie musiał wykonać, dostarczyć lub wybudować. Powinien być sporządzony rzetelnie i jednoznacznie)
 • termin wykonania zamówienia
 • warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
 • wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. (wykaz dokumentów jakich może żądać Zamawiający znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)).
 • informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, wskazanie osób upoważnionych do kontaktu
 • wymagania dotyczące wadium
 • termin związania ofertą (w zależności od wartości zamówienia jest to 30,60 lub 90 dni, art. 85 UZP)
 • opis sposobu przygotowywania ofert
 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • opis sposobu obliczenia ceny
 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (podstawowym kryterium zawsze jest cena, jednak Zamawiający ma prawo do tego aby oprócz oceniać jeszcze np. funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia)
 • informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. (odwołanie i skarga do sądu, art. 179-198 UZP)

Inne elementy specyfikacji warunków zamówienia

 • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
 • maksymalną liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
 • informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
 • adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
 • informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
 • jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
  • informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
  • wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,
  • informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;
 • jeżeli zamawiający przewiduje wymagania związane z zatrudnianiem bezrobotnych, młodocianych lub niepełnosprawnych, określenie w szczególności:
  • liczby bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym oraz okresu wymaganego zatrudnienia tych osób,
  • sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wskazanych w lit. a) lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,
  • uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudniania bezrobotnych, młodocianych lub niepełnosprawnych, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;
 • informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia;
 • w przypadku zamówień na roboty budowlane:
  • wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,
  • informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje;
  • procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość.

Powyższe elementy powinny zostać opisane jak najbardziej precyzyjnie przy zachowaniu zasady równości, uczciwej konkurencji i jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Potencjalni wykonawcy mają prawo do składania pytań odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ oraz składania protestów na zapisy jakie znajdują się w dokumencie lub załącznikach do niego. Należy pamiętać, że w taki przypadku również obowiązują pewne terminy określone precyzyjnie przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaartykuły polecane
Proces przetargowyZamówienie z wolnej rękiZamówienia publicznePrawa konsumentaCertyfikat kwalifikowanyWypowiedzenie umowyOferta handlowaGwarancjaParagon

Bibliografia


Autor: Joanna Szatan i Magdalena Zapiór

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.