Operat losowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Operat losowania to kompletny wykaz jednostek badanej populacji, którym przydzielono odpowiednie symbole identyfikacyjne (najczęściej liczby) w celu dokonania wyboru próby. Podstawową rolą operatu losowania jest zapewnienie dotarcia do każdej jednostki populacji oraz uniknięcie podwójnego badania niektórych jednostek (w przypadku badań pełnych), oraz umożliwienie każdej jednostce populacji dostania się do próby (w przypadku badań próbkowych)... Operatem losowania mogą być: listy grup studenckich na wydziale wyższej uczelni, komputerowa baza danych odbiorców hurtowych producenta, wyciąg ze statystycznego rejestru przedsiębiorstw i instytucji, książka teleadresowa, itp[1].

Operaty losowania w Polsce

PESEL

Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, składa się z 11-cyfrowego kodu, który jest przyporządkowywany przez odpowiedniego do tego ministra w celu identyfikowania osób fizycznych. Nie ma dwóch takich samych numerów PESEL. Numer ten jest identyfikatorem podatkowym [2].

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju jest urzędowym rejestrem podziału terytorialnego Polski, prowadzi go Główny Urząd Statystyczny, zawierają się w nim nazwy poszczególnych jednostek administracyjnych i nazwy miejscowości wraz z identyfikatorami, obwody spisowe, a także rejony statystyczne, jak również konkretna identyfikacja adresowa [3].

REGON

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej to rejestr, w którym podmiotom gospodarczym nadawany jest 9-cyfrowy kod identyfikacyjny, również prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny [4].

Ograniczenia wynikające z korzystania z operatów losowania

Korzystając z operatów losowania musimy pamiętać, że możemy napotkać na pewne trudności [5]:

 1. Dany operat może okazać się niekompletny, zawierać wady lub być przedawniony, przez co badanie statystyczne może okazać się nie do końca wiarygodne,
 2. za dostęp do danych czasami wymagana jest opłata, przez co wykorzystywanie niektórych operatów może nas narażać na poniesienie kosztów,
 3. wylosowanie próby, kiedy korzystamy z jakiegoś operatu lub jego opracowanie może narażać na poświęcenie długiego czasu - trzeba wziąć to pod uwagę przy planowaniu harmonogramu.

Metody doboru w operacie losowania

Mając dany operat musimy dokonać wyboru odpowiedniej metody, którą będziemy się posługiwać do wybierania poszczególnych elementów [6]:

 1. Prosta próba losowa,
 2. Próba warstwowa,
 3. Próba kwotowa,
 4. Próba grupowa,
 5. Próba losowo - grupowa,
 6. Losowanie dwustopniowe,
 7. Próba systematyczna,
 8. Dobór celowy.

Metody losowania w operacie losowania

Prosta próba losowa

Prosta próba losowa jest jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych metod losowania w operacie. Polega na wylosowaniu próby badanej populacji w sposób całkowicie przypadkowy. Zasady działania tej metody są proste - każdy element populacji ma równe szanse zostania wylosowanym do próby.

Zaletą prostej próby losowej jest to, że zapewnia reprezentatywność próby, co oznacza, że wyniki uzyskane na podstawie próby można uogólnić na całą populację. Ponadto, metoda ta jest prosta do zrozumienia i stosowania.

Ograniczeniem prostej próby losowej jest konieczność posiadania pełnego operatu losowania, czyli listy wszystkich elementów populacji. Ponadto, może być czasochłonna i kosztowna, szczególnie przy dużych populacjach.

Próba warstwowa

Próba warstwowa to metoda losowania, w której populacja jest podzielona na warstwy, a następnie w każdej warstwie losuje się próbę. Warstwy mogą być definiowane na podstawie różnych cech, takich jak wiek, płeć, czy miejsce zamieszkania.

Zasady działania próby warstwowej polegają na losowaniu próby z każdej warstwy, przy zachowaniu proporcjonalności do wielkości tej warstwy w populacji.

Zaletą próby warstwowej jest to, że umożliwia uwzględnienie różnorodności populacji i wyciągnięcie bardziej szczegółowych wniosków na temat poszczególnych warstw. Ponadto, może być bardziej efektywna niż prosta próba losowa, szczególnie w przypadku, gdy pewne warstwy mają większe znaczenie dla badania.

Ograniczeniem próby warstwowej jest konieczność dokładnego określenia warstw i posiadania informacji o ich wielkości w populacji. Ponadto, może być bardziej skomplikowana do przeprowadzenia i analizy wyników.

Próba kwotowa

Próba kwotowa to metoda losowania, w której populacja jest podzielona na grupy, a następnie w każdej grupie losuje się odpowiednią liczbę elementów. Wybór elementów w grupach jest dokonywany na podstawie określonych kwot, czyli ustalonych proporcji elementów w próbie w stosunku do populacji.

Zasady działania próby kwotowej polegają na losowaniu próby z każdej grupy, przy zachowaniu ustalonych kwot.

Zaletą próby kwotowej jest to, że umożliwia kontrolowanie struktury próby i zapewnienie odpowiedniej reprezentatywności dla różnych grup. Ponadto, może być bardziej efektywna niż prosta próba losowa, szczególnie w przypadku, gdy pewne grupy mają większe znaczenie dla badania.

Ograniczeniem próby kwotowej jest konieczność dokładnego określenia grup i ustalenia odpowiednich kwot dla każdej z nich. Ponadto, może być bardziej skomplikowana do przeprowadzenia i analizy wyników.

Próba grupowa

Próba grupowa to metoda losowania, w której populacja jest podzielona na grupy, a następnie losuje się całe grupy do próby. Wybór grup do próby jest dokonywany w sposób losowy, przy zachowaniu proporcjonalności do ich wielkości w populacji.

Zasady działania próby grupowej polegają na losowaniu grup z populacji, a następnie wykorzystaniu wszystkich elementów z wylosowanych grup w próbie.

Zaletą próby grupowej jest to, że umożliwia uwzględnienie struktury grupowej populacji i zapewnienie reprezentatywności dla różnych grup. Ponadto, może być bardziej efektywna niż prosta próba losowa, szczególnie w przypadku, gdy grupy mają większe znaczenie dla badania.

Ograniczeniem próby grupowej jest konieczność dokładnego określenia grup i posiadania informacji o ich wielkości w populacji. Ponadto, może być bardziej skomplikowana do przeprowadzenia i analizy wyników.

Losowanie dwustopniowe

Losowanie dwustopniowe to metoda losowania, która polega na dwukrotnym losowaniu. Najpierw losuje się grupy, a następnie w każdej wylosowanej grupie losuje się elementy.

Zasady działania losowania dwustopniowego polegają na losowaniu grup z populacji, a następnie losowaniu elementów z wylosowanych grup.

Zaletą losowania dwustopniowego jest to, że umożliwia uwzględnienie zarówno struktury grupowej, jak i indywidualnych elementów populacji. Ponadto, może być bardziej efektywna niż prosta próba losowa, szczególnie w przypadku, gdy grupy mają większe znaczenie dla badania.

Ograniczeniem losowania dwustopniowego jest konieczność dokładnego określenia grup i posiadania informacji o ich wielkości w populacji, jak również ustalenia odpowiedniej liczby elementów do wylosowania w każdej grupie. Ponadto, może być bardziej skomplikowana do przeprowadzenia i analizy wyników.

Przykłady zastosowania operatu losowania

Operat losowania może być szeroko wykorzystywany w badaniach społecznych. Dzięki zastosowaniu różnych metod losowania, takich jak prosta próba losowa, próba warstwowa czy próba kwotowa, możliwe jest uzyskanie reprezentatywnej próby populacji badanej. Przykładowo, w badaniach dotyczących preferencji politycznych, można losować próbę reprezentującą różne grupy wiekowe, płciowe i geograficzne. Dzięki temu można uzyskać szczegółowe informacje na temat preferencji politycznych w różnych grupach społecznych.

Operat losowania może być również stosowany w badaniach marketingowych i badaniach rynku. Przykładowo, w badaniach dotyczących preferencji konsumentów, można losować próbę, która reprezentuje różne grupy wiekowe, dochodowe i geograficzne. Dzięki temu można uzyskać informacje na temat preferencji konsumentów w różnych grupach i dostosować strategie marketingowe do ich potrzeb. Ponadto, operat losowania może być stosowany do wyboru próbki respondentów do przeprowadzenia ankiet i wywiadów, co pozwala na uzyskanie wiarygodnych danych na temat rynku i konsumentów.

Operat losowania jest również często stosowany w statystyce. Dzięki zastosowaniu różnych metod losowania, takich jak prosta próba losowa czy próba warstwowa, możliwe jest uzyskanie reprezentatywnej próby populacji badanej. Przykładowo, w badaniach demograficznych, można losować próbę reprezentującą różne grupy wiekowe, płciowe i geograficzne. Dzięki temu można uzyskać szczegółowe informacje na temat struktury populacji i przeprowadzać analizy statystyczne na podstawie reprezentatywnych danych.

Operat losowania ma zastosowanie w wielu innych dziedzinach, takich jak medycyna, edukacja, finanse, itp. Przykładowo, w badaniach medycznych, można losować próbę pacjentów, którzy zostaną poddani badaniom i eksperymentom. Dzięki temu można uzyskać reprezentatywne dane na temat skuteczności leczenia i wpływu różnych czynników na zdrowie pacjentów. Podobnie, w badaniach edukacyjnych, operat losowania może być stosowany do wyboru próbki uczniów i nauczycieli, co pozwala na uzyskanie informacji na temat efektywności programów nauczania i wpływu nauczycieli na wyniki uczniów. W dziedzinie finansów, operat losowania może być stosowany do wyboru próbki firm do przeprowadzenia audytów i analiz finansowych, co pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej i efektywności działalności gospodarczej.

Wyzwania związane z operatem losowania

Jednym z wyzwań związanych z operatem losowania jest problem niekompletności operatu. Niekompletność operatu oznacza, że nie wszystkie elementy populacji są uwzględnione w operacie losowania. Może to wynikać z braku dostępnych informacji o niektórych elementach populacji lub z trudności w ich identyfikacji. Aby radzić sobie z tym problemem, można stosować różne techniki uzupełniania operatu, takie jak imputacja danych czy metody modelowania.

W operacie losowania mogą występować różne wady, które mogą wpływać na reprezentatywność próby i wiarygodność wyników. Przykładowo, może wystąpić wada selektywności, czyli skoncentrowanie się na określonej grupie populacji i pominięcie innych grup. Inną wadą może być wada losowości, czyli nieprawidłowe zastosowanie zasad losowania lub manipulacja wynikami losowania. W celu rozpoznania i radzenia sobie z wadami operatu, można stosować różne techniki weryfikacji i oceny jakości operatu, takie jak analiza wyników losowania, walidacja danych czy analiza wrażliwości.

Operat losowania może ulec przedawnieniu w przypadku zmian w populacji lub jej strukturze. Jeśli operat nie jest aktualizowany regularnie, może prowadzić do błędów i nieodpowiedniej reprezentatywności próby. Aby radzić sobie z problemem przedawnienia operatu, należy regularnie aktualizować operat, uwzględniając zmiany w populacji, jej strukturze i charakterystykach.

Innym wyzwaniem związanym z operatem losowania jest dostęp do danych potrzebnych do stworzenia operatu. Dostęp do danych może być ograniczony ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, tajemnicę statystyczną lub inne przeszkody prawne. Aby radzić sobie z tym problemem, można stosować różne techniki zbierania danych, takie jak ankiety, wywiady czy analiza dokumentów. Ponadto, można również poszukiwać alternatywnych źródeł danych lub wykorzystywać dane administracyjne.

Przeprowadzenie operatu losowania może być czasochłonne, szczególnie w przypadku dużych populacji. Losowanie wymaga odpowiedniego przygotowania, przeprowadzenia i analizy wyników. Aby zaplanować proces losowania w sposób efektywny, należy uwzględnić różne czynniki, takie jak dostępność danych, dostęp do narzędzi losowania i zasoby ludzkie. Ponadto, można również stosować techniki próbkowania, które pozwalają na skrócenie czasu potrzebnego na wylosowanie próby, takie jak próbkowanie wielostopniowe czy próbkowanie systematyczne.


Operat losowaniaartykuły polecane
Instytucja kulturalnaCentralna ewidencja działalności gospodarczejEwidencja działalności gospodarczejE-GovernmentPodpis kwalifikowanyDeklaracja intrastatBadania opiniiEksportNumer REGON

Przypisy

 1. Szreder M., 2002, s. 37
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2015
 3. Leończyk M., 2012
 4. Główny Urząd Statystyczny, 2014
 5. Przybysz D., 2015
 6. Nachmias Ch., Nachmias D., 2001

Bibliografia


Autor: Izabela Migas