Marża brutto

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 18:03, 22 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Marża brutto (ang. gross margin)"w przedsiębiorstwach handlowych jest źródłem pokrycia kosztów handlowych i uzyskania dodatkowego wyniku na sprzedaży towarów - zysku. Wartość sprzedanych towarów w cenach ich zakupu (nabycia) stanowi zatem swego rodzaju koszt działalności przedsiębiorstwa handlowego".(Skowronek Cz. 2003, s. 354) Jest to stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa, które badamy w danym okresie.

Do nakładów, które połączone są bezpośrednio z produktem odnoszą się koszty sprzedanych produktów, towarów jak i materiałów np.: koszty energii, pracy, materiałów w danym okresie. Natomiast nie wlicza się do nich kosztów administracyjnych, opłaty za czynsz itp.(NBP)

TL;DR

Marża brutto w przedsiębiorstwach handlowych jest stosunkiem zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży. Istnieją różne stopnie marży brutto, które pozwalają ocenić rentowność i opłacalność przedsiębiorstwa. Analiza marż pozwala kontrolować kondycję finansową firmy i porównywać koszty i przychody. Koszty zmienne stanowią wykorzystanie zasobów w celu osiągnięcia korzyści, a cechami kosztów są wartość, zużyte zasoby, związek z czasem i odniesienie do przeszłości.

Stopnie marży brutto

 • "marża brutto I - definiowana jest jako różnica między ceną a kosztem zmiennym jednostkowym; oznacza rentowność pojedynczego zlecenia, dlatego też może być wykorzystywana do analizy progu rentowności,
 • marża brutto II - uważana jest za najbardziej realne kryterium pomiaru efektywności realizacji danego kontraktu długoterminowego, gdyż od przychodów ze sprzedaży odejmuje się koszty jednostkowe zmienne oraz koszty jednostkowe stałe; może służyć jako miernik opłacalności przyjęcia zlecenia do realizacji,
 • marża brutto III - ustalana jest jako marża brutto II pomniejszona o koszty stałe wspólne dla zleceń będących w jednej grupie asortymentowej; informuje o zyskowności kontraktów długoterminowych, które korzystają ze wspólnych zasobów,
 • marża brutto IV - ustalana jest jako marża brutto III pomniejszona o koszty stałe funkcjonowania całego przedsiębiorstwa; może służyć do oceny efektywności poszczególnych centrów odpowiedzialności".(Skulmowski M. 2014)

Do projektowania wielostopniowego rachunku kosztów zmiennych uwzględnia się uwarunkowania takie jak:

 • "możliwość wyodrębnienia kosztów przez dział kadr i księgowości przedsiębiorstwa,
 • wymóg zastosowania pewnych uogólnień wskutek złożoności i zróżnicowania produkcji, które także musiały zostać odpowiednio ujęte w wielostopniowym i wieloblokowym rachunku kosztów zmiennych,
 • znalezienie kompromisu pomiędzy wysoką szczegółowością schematu a pracą, jaką trzeba będzie włożyć w jego rzetelne uzupełnianie i wyciąganie na jego podstawie wniosków pomagających podejmować strategiczne dla jednostki decyzje".(Knasińsk M. 2015)

Analiza marż

Jednym z podstawowych wskaźników finansowych jest marża, pozwala ona menadżerom oraz udziałowcom kontrolować kondycję przedsiębiorstwa. Określa jaka część przychodów stanowi nadwyżkę nad kosztami poniesionymi przez przedsiębiorstwo. Patrząc na marżę z punku zasobu pieniężnego firmy można uzyskać więcej informacji o zyskach i przychodach jakie udało się wypracować organizacji na poszczególnych produktach, czy też usługach. Pozwala to przedsiębiorstwu na większa kontrolę wydatków. Daje to możliwość porównania czy koszty i przychody są zgodne z planem i sprawdzić opłacalność. Dla każdego produktu lub usługi obliczenie wskaźnika marży pozwoli zbadać elementy asortymentu, które mają słabszą rentowność, i skupią się na sprzedaży tych bardziej opłacalnych produktów. Zaniedbanie takiej analizy prowadzi do wykorzystania słabości konkurencji. Dzięki rzetelnej analizie marż przedsiębiorstwo ma kontrolę nad przychodami i wydatkami i ma wpływ na to, aby wypracowany zysk był jak największy (Jutkiewicz P., Stokłosa M. 2010)

Koszty zmienne

"Wyrażone w pieniądzu lub jego ekwiwalentach wykorzystanie (zużycie) zasobów (środków), związanych z prowadzoną w określonych warunkach działalnością, w celu osiągnięcia w bieżącym okresie lub w przyszłości korzyści dla organizacji" (Świderska 2003, s. 1-2)

Do osiągnięci określonych korzyści przedsiębiorstwo wykorzystuje różne zasoby. Do zużytych zasobów zalicza się: pracowników, materiały, maszyny, urządzania itp. wyrażone w pieniądzu. Koszty stanowią efekt celowego wykorzystania zasobów. Stanowią punkt wyjścia ekonomicznego myślenia, które jest fundamentem kryteriów decyzji w przedsiębiorstwie (Klepacki B. i in. 2015)

Cechy kosztów

 • Koszt posiada wartość, zazwyczaj podawany w jednostce monetarnej np. USD (dolar), PLN (złoty)
 • Koszt wskazujący zużyte zasoby (nakłady pracy, materiały, maszyny itp.)
 • Zużyte zasoby (generowania zysku)
 • Koszt związany z czasem (osiągnięcie celu w wymierzonym czasie, okresie sprawozdawczym)
 • Koszt określenia tego co było, co zostało wykonane w przeszłości (Matuszek i in. 2011, s. 32-33)


Marża bruttoartykuły polecane
Analiza Du PontaCentrum przychodów i jego kontrolaRachunekCentrum kosztów i jego kontrolaProduktywność standardowaZyskWartość dodana (Rachunkowość)Analiza wykorzystania majątkuAnaliza zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Bibliografia


Autor: Karolina Stawowy