Certyfikat rezydencji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:15, 7 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Certyfikat rezydencji - jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika (os. Prawnej, CIT) lub o miejscu zamieszkania podatnika (os. Fizycznej, PIT) dla celów podatkowych. [art. 4a pkt 12 u.p.d.o.p]. Zaświadczenie wydawane jest przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca siedziby (os. prawna) zamieszkania (os. fizyczna) podatnika [Bartosiewicz A., s. 54]

TL;DR

Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem potwierdzającym miejsce siedziby lub zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. Jest on wydawany przez organ administracji podatkowej danego kraju. Certyfikat jest potrzebny w celu korzystania z preferencji podatkowych wynikających z umów międzynarodowych. Może być wymagany przy rozliczaniu PIT w Polsce lub przy nabywaniu usług od zagranicznych kontrahentów. Organ podatkowy wydaje certyfikat na wniosek podatnika. Certyfikat powinien zawierać określone elementy, takie jak data wystawienia, nazwa organu administracyjnego, miejsce zamieszkania, dane identyfikacyjne podmiotu i powołanie się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W jakim celu wydawany jest certyfikat rezydencji?

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest w celu przeciwdziałania nadużyciom przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (również w formie elektronicznej tj. e-certyfikat. Wcześniej certyfikaty w formie elektronicznej były honorowane tylko w przypadku gdy certyfikaty papierowe nie były wydawane przez organy innego państwa.) Zastosowanie odpowiedniej stawki podatku, która wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zniesienie podatku na podstawie takiej właśnie umowy, możliwe jest jedynie po udokumentowaniu miejsca siedzib czego następstwem jest otrzymanie certyfikatu rezydencji.[Sekita J., s. 58-62] Certyfikat poświadcza, że dana osoba lub firma podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu właśnie w danym państwie (posiada w nim tzw. rezydencję podatkową). Uzyskanie certyfikatu stwarza obowiązków podatkowych względem władz podatkowych nowego kraju.

Zagraniczni podatnicy uzyskujący dochody w Polsce lub z polskich źródeł mogą stosować ulgowe zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych tylko w przypadku posiadania właśnie tego certyfikatu. Posiadanie tego dokumentu jest konieczne. W przeciwnym razie podmiot taki według zasad, automatycznie traci możliwość skorzystania z preferencji podatkowych w tym zakresie. Certyfikat rezydencji nie może zostać wystawiony na przyszłość. Poświadcza on jedynie miniony lub aktualny stan rzeczy. Co ważne Certyfikat rezydencji podatkowej jest ważny tak długo, jak długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny. Obowiązek ustalenia takiego stanu faktycznego ciąży na podatniku.[Sekita J., s. 65]

Kiedy jest potrzebny certyfikat rezydencji?

Potrzeba uzyskania certyfikatu rezydencji w Polsce może wystąpić w sytuacji gdy podatnik osiąga dochody za granicą i chce rozliczyć PIT w Polsce lub gdy polski przedsiębiorca nabywa usługi niematerialne od zagranicznego kontrahenta. Dzięki posiadanemu certyfikatowi rezydencji możliwe jest zwolnienie podatnika od poboru podatku lub obniżenie jego wartości. Jest to zależne od umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy dwoma danymi państwami, o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy nie precyzują jak często powinien być przedstawiany certyfikat rezydencji oraz czy dla każdej z transakcji. Domyślnie jest on okazywany przy rozpoczęciu współpracy lub okresowo [Bartosiewicz A., s. 1177]

Kto wydaje certyfikat rezydencji?

Organ podatkowy (urząd skarbowy) na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie (certyfikat) o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on zastosowanie dla podmiotów zawierających transakcje z zagranicznymi kontrahentkami.[ art. 306l. Ordynacji podatkowej, 2017]

Organy administracji podatkowej zagranicznego państwa również wydają takie certyfikaty. 

W celu uzyskania certyfikatu rezydencji, podatnik powinien złożyć odpowiedni wniosek lub druk druk CFR-1(5) (który wszedł w życie z dniem 5 lipca 2017 [Dz.U. 2017, poz. 1315]) do urzędu skarbowego. Skarb Państwa, ma 7 dni na wydanie właściwego zaświadczenia o miejscu zamieszkania (siedziby) wnioskującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie certyfikatu rezydencji jest odpłatne, a opłata skarbowa wynosi 17 PLN. [Ryszawy B., Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, 2015]

Elementy Certyfikatu rezydencji podatkowej

Definicja rezydencji w międzynarodowym prawie podatkowym wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania od dochodu i majątku. Ponieważ umowy te nie określają obowiązującej formy zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby, certyfikat rezydencji nie zawsze wydawany jest na sformalizowanym druku, jak również nie musi wprost zawierać nazwy "certyfikat rezydencji. [[[Dyrektor]] Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 2008]

Certyfikat mimo braku określonego wyglądu dokumentu urzędowego powinien zawierać następujące elementy:

Poszczególne elementy certyfikatu rezydencji podatkowej

 • data wystawienia i okres ważności certyfikatu,
 • nazwa organu administracyjnego wydającego zaświadczenie.
 • miejsce zamieszkania (os. fizyczna) lub siedziba firmy (os. prawna) tj. miejsce rezydencji,
 • dane identyfikacyjne podmiotu,
 • zaświadczenie o miejscu siedziby dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie,
 • cel w jakim dokument jest wydawany,
 • powołanie się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (nie wymagany element).

[MRiR CFR-1(5), (2017)]


Certyfikat rezydencjiartykuły polecane
VAT UERejestracja podatnika VATPodatek dochodowy od firmSprzedaż wysyłkowa z terytorium krajuMagazyn konsygnacyjnyPodatkowa grupa kapitałowaPodatek od darowiznyRezydencja podatkowaPodatnik vat czynny

Bibliografia

 • Bartosiewicz A. (2015), PIT. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe Dz.U. 2017 poz. 1315
 • Sekita J. (red.) (2017), Rozliczanie podatku u źródła, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Welsyng A. (2010), Do czego służy certyfikat rezydencji ?
 • Strona internetowa: Certyfikat Rezydencji Podatkowej CFR


Autor: Anna Kubik