System Kopovaza

Z Encyklopedia Zarządzania
System Kopovaza
Polecane artykuły


System Kopovaza - forma elastycznej organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie w niepełnym wymiarze godzin. System który zakłada, że w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podana jest jedynie ogólna suma godzin pracy przypadających na dany okres - np. miesiąc, kwartał, rok. Pracodawca wykorzystuje ten czas stosownie do swoich potrzeb, determinowanych wielkością zadań i koniecznością zapewnienia zasobów do ich realizacji, w tym także dostosowań personalnych, i wzywa pracownika do stawienia się na stanowisku pracy. Pracownicy otrzymują zazwyczaj stałe, uśrednione, ustalone z góry wynagrodzenie.

Gdzie wykorzystywany

forma ta rozwinęła na podstawie doświadczeń z handlu detalicznego, a następnie przeniesiona została na inne dziedziny działalności (np. przemysł odzieżowy). Wahania wykorzystania zdolności wytwórczych, które wynikają np. ze zmiennej miesięcznej frekwencji klientów, są z reguły znane. Generalna tendencja tych odchyleń jest podstawą do średniookresowego planowania obsady personalnej. Mogą jednak pojawić się czynniki zakłócające takie planowanie - np. niespodziewane warunki atmosferyczne. Aby uniknać zakłóceń w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, dokonano połączenia średniookresowego planowania zatrudnienia ze zmienną obsadą personalną.

Uregulowania prawne

w niemieckim prawodawstwie system uregulowany został przez artykuł czwarty Promotion of Employment Act wydanego w 1985 roku. określone zostały w nim trzy podstawowe zasady systemu:

  • umowa pracownika z pracodawcą powinna określać ilość godzin do przepracowania, jeżeli nie zostanie to zapisane, ustala się je na 10 tygodniowo
  • pracownik ma obowiązek świadczyć pracę, jeżeli uprzedzony został pisemnie co najmniej cztery dni wcześniej
  • dzień pracy musi wynosić co najmniej trzy nieprzerwane, następujące po sobie godziny

Bibliografia

  • Beata Skowron-Mielnik "Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy" wydanie drugie zmienione, AE Poznań 2003
  • pod red.: Zdzisława Jasińskiego "Zarządzanie pracą. Organizowanie, Planowanie, Motywowanie, Kontrola", Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 1999
  • Silvana Sciarra, Paul Lyndon Davies, Mark Robert Freedland "Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union" Cambridge University Press, United Kingdom 2004

Autor: Artur Zębala