Procentowość

Z Encyklopedia Zarządzania
Procentowość
Polecane artykuły


Procentowość – ilość czegoś wyrażona w procentach [J. Bralczyk 2005, s. 635 ]. Np. Niska, wysoka procentowość tłuszczu. Procentowość stężenia substancji w roztworze [S. Dubisz 2003, s. 561 ]. Jest to sposób wyrażania stężenia danego składnika w odniesieniu do 100 części wagowych lub objętościowych substancji macierzystej;

  • procentowość masowa (daw. wagowa) wyraża ilość jednostek masy składnika B w 100 tych samych jednostkach masy macierzystej substancji [I. Duda 1995, s. 130 ] ;
  • procent objętościowy to procent określający stosunek objętości składnika do objętości całości [S. Czerni 1984, s. 734 ], przy tym objętość zarówno składnika, jak i rozpuszczalnika muszą być mierzone w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia [I. Duda 1995, s. 130 ].

Zastosowanie

  • Procentowość najczęściej znajduje zastosowanie w chemii przy obliczaniu stężenia procentowego. Stężenie roztworu wyraża stosunki ilościowe między substancją rozpuszczoną i rozpuszczalnikiem. Za pomocą stężenia określa się zawartość substancji rozpuszczonej, wyrażonej np. w gramach, molach lub gramorównoważnikach, w stosunku do ilości roztworu lub rozpuszczalnika, np. w 100 g lub w 1 dm3 [L. Ostasz 2011, s. 10].
  • Procentowość pojawia się również w włókiennictwie (wybarwienie, procentowość), jako wyrażona w procentach ilość użytego do barwienia barwnika w odniesieniu do masy suchego włókna przed barwieniem [H. Najberg 1986, s. 752 ].

Bibliografia

  • Bralczyk J., Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
  • Czerni S. i in., Leksykon naukowo – techniczny, Wydawnictwo naukowo – techniczne, Warszawa 1984
  • Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
  • Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995
  • Najberg H. i in., Encyklopedia techniki. Przemysł lekki, Wydawnictwo naukowo – techniczne, Warszawa 1986
  • Ostasz L., Wybrane metody analizy chemicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011

Autor: Motor Aleksandra