Prawo upadłościowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Prawo upadłościowe jest to ustawa, która została wprowadzona po poprawkach 28 lutego 2003 roku. Zawiera ona przepisy dotyczące postępowania upadłościowego i naprawczego polskich firm. Reguluje ona zasady dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników oraz skutki ogłoszenia upadłości przez firmę.

TL;DR

Ustawa o upadłości reguluje postępowanie upadłościowe i naprawcze polskich firm. Pierwsze rozporządzenie w tej sprawie wprowadzono w 1934 roku, a obecna ustawa obowiązuje od 2003 roku. Ustawa dotyczy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników oraz skutków ogłoszenia upadłości. Zawiera również przepisy dotyczące postępowania naprawczego, zaspokajania wierzycieli i postępowania upadłościowego międzynarodowego. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, a najnowsza nowelizacja związana jest z pandemią COVID-19.

Pierwsza ustawa

Pierwsze rozporządzenie Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej dotyczące upadłości wprowadzono 24 października 1934 roku. Zamieszczone tam były wytyczne dotyczące Podstaw ogłaszenia upadłości, postępowania w przedmicie upadłości oraz jak powinien wyglądać i co zawierać wniosek o ogłoszeniu upadłości. Po zmianach na początki lat 80 ubiegłego wieku unowocześniono obrót gospodarczy, na podstawie tego uchwalono nową, kompleksową regulacje prawną dotyczącą postępowania upadłościowego firmy. W drugiej połowie sierpnia 2002 roku Rada Ministrów zaprezentowała marszałkowi Sejmu projekt ustawy dotyczącej postępowania upadłościowego dla firm. Następnie po przegłosowaniu przez sejm co miało miejsce na początku roku 2003 ustawa trafiła do senatu. Przez kolejne miesiące wprowadzano poprawki. W ostatecznej wersji została zaakceptowana z dniem 28 lutego 2003 roku. W kolejnym kroku ustawa trafiła do ówczesnego prezydenta, który podpisał ją z dniem 18.03.2003roku. Przepisy weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2003 roku [1].

Ogólne założenia ustawy

Najważniejszym założeniem ustawy o upadłości było unormowanie procedur związanych ze wspólnym dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników - przedsiębiorcami jak również osobami fizycznymi. Zawarte również zostały skutki ogłoszenia upadłości. W ustawie tej znalazły się również zasady postępowania naprawczego dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością. Przedstawione zostały również zmiany w sposobie zaspokajania wierzycieli. Bardziej szczegółowo zostało przedstawione przeprowadzanie postępowania upadłościowego międzynarodowego [2] "Nie może ogłosić upadłości[3]:

 1. Skarb Państwa
 2. Jednostki samorządy terytorialnego
 3. Publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej
 4. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne
 5. Uczelnie
 6. Instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą "

Zakres ustawy

Ustawa zawiera ponad 130 stron. Poniżej przedstawiono punktowy zakres ustawy[4]:

 1. Zakres stosowania ustawy dotyczącej postępowania upadłościowego
 2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
 3. Przesłanki otwarcia restrukturyzacji i ogłoszenia upadłości
 4. Osoby uprawnione do złożenia wniosków o upadłości działalności
 5. W jakim czasie należy złożyć wniosek dotyczący ogłoszenie upadłości
 6. Wymogi formalne wniosków o upadłości
 7. Plan restrukturyzacyjny i wstępne propozycje układowe
 8. Wnioski o ogłoszeniu upadłości
 9. Ogólne przepisy o postępowaniu.
 10. Szczególni uczestnicy postępowania upadłościowego - nadzorca, zarządca, syndyk i ich rola w postępowaniu
 11. Uprawnienia i rola wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 12. Zabezpieczenie w toku postępowania o ogłoszenie upadłości
 13. Procedura likwidacji działalności
 14. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 15. Skutki ogłoszenia upadłości
 16. Zgłaszanie wierzycieli
 17. Postepowanie restrukturyzacyjne
 18. Likwidacja
 19. Zakończenie postępowania upadłościowego
 20. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego - wniosek o upadłości

Nowelizacje ustawy

Odkąd ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku przeprowadzone zostało ponad 60 nowelizacji tej ustawy. Najważniejsze z nich to [5]:

 1. prawo o upadłości konsumenckiej
 2. odrębne postepowanie upadłościowe dla deweloperów oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 3. zmniejszenie kosztów postępowania upadłości konsumenckiej

Najnowszą nowelizację ustawy wprowadzono w marcu 2020, weszła ona w życie 20.03.2020. Związana jesz szczególnie z przygotowana tarczą antykryzysową. Do tych zmian Państwo zostało zmuszone, ponieważ zmagało się z pandemia Koronawirusa co spowodowało znaczne zwolnienie gospodarki i upadłość wielu firm.


Prawo upadłościoweartykuły polecane
Ordynacja podatkowaOświadczenia majątkoweKodeks karnyKonstytucja biznesuNumer KRSPrawa przedsiębiorcówSpółka jawnaPostępowanie likwidacyjneCentralna ewidencja działalności gospodarczej

Przypisy

 1. Podel, W., 2015, s 164-172
 2. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, 2003.
 3. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe,2003, s. 2.
 4. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, 2003.
 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, 2019.

Bibliografia

Autor: Karolina Boryczko

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.