Dokumentacja rewizyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Dokumentacja rewizyjna
Polecane artykuły


Dokumentacja rewizyjna to zbiór dokumentów, które umożliwiają odtworzenie i prześledzenie przebiegu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz stanowią uzasadnienie dla opinii, która została wydana o badanym sprawozdaniu finansowym.

Elementy dokumentacji rewizyjnej

Dokumenty inicjujące badanie:

 • spis warunków badania i ewentualnych dodatkowych zadań, które wynikają z umowy o badanie,
 • sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności badanej jednostki,
 • plan i program badania wraz z modyfikacjami jeśli miały miejsce,
 • opis sposobu określania błędu istotnego,
 • oświadczenia kierownictwa badanej jednostki związane z istotnymi dla jednostki zdarzeniami.

Dokumenty stanowiące rezultat przeprowadzonego badania:

 • kopia wyrażonej opinii i raportu badania,
 • kopia ewentualnego pisma powiadamiającego o występujących nadużyciach lub dużym prawdopodobieństwie ich popełnienia,
 • kopia ewentualnego pisma do zarządu dotyczącego stwierdzonych podczas badania nieprawidłowości wraz ze sposobem ich usunięcia.

Najważniejszą część dokumentacji rewizyjnej stanowi dokumentacja robocza, gdyż są to zapisy robocze sporządzane przez biegłego rewidenta podczas samego badania. Najczęściej stanowią ją zestawienia liczbowe, kopie umów, oświadczenia uzyskane od jednostki albo od innych powiązanych z nią podmiotów.

Dokumenty zaliczane do dokumentacji rewizyjnej

Dokumenty, które stanowią podstawę dokumentacji rewizyjnej z przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego to:

 • dokumenty zawierające informacje o działalności przedsiębiorstwa i jego formie prawne,
 • umowa spółki i wyciąg z rejestru sądowego,
 • dowody zapoznania się z obowiązującym systemem rachunkowości i kontrolą wewnętrzną,
 • dokumenty zawierające ocenę wiarygodności operacji księgowych i sald na kontach,
 • obliczenia wskaźników i analiza rozwoju,
 • dokumenty ze spisu inwentarza,
 • oświadczenia uzyskane od jednostki,
 • kopie pism związanych z tematami omawianymi z badaną jednostką,
 • kopie korespondencji z innymi biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami czy prawnikami.

Bibliografia

 • Helin A., Ustawa o rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2004, art. 65 ust.6
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, SKwP, Warszawa 2005, s. 717
 • Rewizja finansowa, pod red. D. Krzywdy, SKwP, Warszawa, 2005, s. 85-89

'

Autor: Agnieszka Miszczyszyn