Dobór próby

Z Encyklopedia Zarządzania

Dobór próby to proces wyboru określonej grupy osób, obiektów lub zdarzeń z populacji badanej, której wyniki mogą być reprezentatywne dla całej populacji. Jest niezbędny w badaniach rynku, statystyce i ekonometrii, ponieważ możliwość skompletowania pełnej populacji często jest niewykonalna lub zbyt kosztowna. W związku z tym dobór próby jest wykorzystywany jako metoda oszczędzająca czas, koszty i zasoby potrzebne do zebrania informacji na temat całej populacji.

Istnieje kilka różnych metod doboru próby, zależnie od celu badania, populacji i dostępnych środków. Wśród najpopularniejszych metod można wymienić:

  • Próba losowa prosta: jest to najprostsza metoda, polegająca na losowym wyborze jednostek z populacji. Każda jednostka ma taką samą szansę zostania wybraną do próby, co zwiększa reprezentatywność wyników.
  • Próba losowa stratyfikowana: polega na podzieleniu populacji na grupy, zwane stratumami, a następnie losowym wyborze pewnej liczby jednostek z każdego stratumu. Ta metoda pozwala zapewnić, że każda grupa jest odpowiednio uwzględniona w próbie i może dostarczyć bardziej szczegółowych wyników.
  • Próba warstwowa: podobnie jak próba stratyfikowana, polega na podzieleniu populacji na grupy, ale tym razem doboru jednostek dokonuje się niezależnie w każdej grupie. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy w populacji występują znaczące różnice między grupami.
  • Próba systematyczna: polega na wyborze co k-tej jednostki z populacji. Na przykład, jeśli chcemy wybrać próbę 10% z populacji 1000 osób, wybieramy co dziesiątą osobę od pierwszej do dziesiątej.
  • Próba doraźna: stosowana, gdy trudno jest odnaleźć całą populację. Przykładem byłoby badanie migracji, gdzie nie jest możliwe dotarcie do wszystkich osób, które opuściły daną lokalizację. W takim przypadku jednostki z próby mogą być wybrane na podstawie określonych kryteriów, takich jak data wylotu związana z migracją.

Wybór odpowiedniej metody doboru próby jest kluczowy dla uzyskania reprezentatywnych wyników. Ważne jest również zrozumienie ograniczeń i błędów związanych z każdą metodą, aby móc dokładnie interpretować zebrane dane i wyciągać odpowiednie wnioski.


Dobór próbyartykuły polecane
Skala nominalnaBadanie panelowePoziom istotnościHistogramModel ekonometrycznyPomiarAnaliza przyczynowaTypologiaBłąd pomiaru

Bibliografia

  • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011), Statystyka, Difin, Warszawa