Budynek gospodarczy

Z Encyklopedia Zarządzania

Budynek gospodarczy - budynkiem gospodarczym określamy zabudowanie, które składa się z pomieszczeń gospodarczych powiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, domowego lub hodowlą zwierzęcą[1]

Budynek gospodarczy w rozumieniu przepisów prawa w Polsce wynikającego z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, jest to budynek o charakterze użytkowym, nie powiązany z działalnością gospodarczą, a związany z potrzebami osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Powierzchnia budynku gospodarczego zazwyczaj nie jest duża i odpowiada potrzebie przechowywania narzędzi, sprzętu ogrodowego, środków związanych z przydomową uprawą roślinną lub ewentualnie prac warsztatowych, wynikających z potrzeby użytkowników gospodarstwa domowego. Budynek gospodarczy może być powiązany z użytkownikami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego, rekreacyjnego a także zagrodowego.

TL;DR

Artykuł omawia definicję budynku gospodarczego oraz wymagania techniczne i prawne związane z jego budową. Wymogi dotyczą m.in. powierzchni zabudowy, liczby budynków na jednej działce oraz odległości od granicy. Projekt budynku gospodarczego można zlecić osobie z odpowiednimi uprawnieniami lub zakupić gotowy projekt. Budynki gospodarcze powinny być wyposażone w odpowiednie instalacje i dopasowane do istniejącej zabudowy.

Wymagania techniczne względem budynku gospodarczego

Odnoszą się do zapisów prawa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stan prawny aktualny na dzień: 12.03.2022 Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[2].

Aktualny stan prawny i ewentualne zmiany w prawie dotyczące budynku gospodarczego wymagają śledzenia zapisów Ministerstwa Infrastruktury.

Według wytycznych dotyczących budynku gospodarczego, wartość cząstkowego współczynnika Ep na potrzebę ogrzewania, cieplej wody i wentylacji budynku od 31.12.2020 roku powinna mieścić się w granicy 70 [kWh/(m2*rok)].

Z uwagi na przepisy prawa i wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli został opracowany dla miejsca inwestycji, planując budowę budynku gospodarczego musimy dokładnie zbadać, jakie wytyczne dotyczą realizacji takiego budynku na naszej działce i czy dopuszczalna powierzchnia zabudowy oraz ilość budynków odpowiada naszym potrzebom. Budując maksymalnie dwa wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, dotyczące jednego gospodarstwa domowego, powierzchnia zabudowy[3]:
 • nie przekraczająca 35m2 dopuszcza do realizacji budowę, na zasadach zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie powiązanym z lokalizacją inwestycji
 • budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy większej niż 35m2 może być realizowany tylko po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Dopuszczalne jest wzniesienie maksymalnie dwóch budynków gospodarczych w ramach jednego gospodarstwa, jednak ograniczenie polega na rozmieszczeniu każdego z budynków gospodarczych na powierzchni minimum 500 m2. W tym przypadku niezabudowana powierzchnia działki, na której miałyby stanąć dwa budynki gospodarcze powinna mieć minimum 1000 m2. Jeżeli nie będzie zachowana wymagana powierzchnia, przy zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę można spodziewać się negatywnej opinii i decyzji odmownych w kierunku odpowiedniego zatwierdzenia. Istotnym wymogiem w przypadku posadowienia budynku gospodarczego na przewidzianej działce, jest kwestia odpowiedniej odległości budynku od granicy działki. Przepisy mówią o odległości minimalnej: "budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi"[4]*

Projekt budowy budynku gospodarczego

Niezależnie czy budynek gospodarczy będzie realizowany na zgłoszenie, czy na podstawie pozwolenia na budowę, warto zadbać o projekt budowlany, który można pozyskać na dwa sposoby: zlecić wykonanie projektu osobie z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania lub zakupić gotowy projekt, który znajdziemy w ogólnodostępnej w ofercie większości biur projektowych na rynku. Popularność budynków gospodarczych, zapewne wynikająca z dużej potrzeby każdego z gospodarstw domowych, zaowocowała szerokim wyborem rozwiązań projektowych. Gotowe opracowania są wykonane w oparciu o różnorodną technologię budowy, którą łatwo dopasować do warunków zabudowy danej działki oraz uzupełnione o kompleksowe projekty branżowe. Wytyczne dotyczące wyposażenia budynku gospodarczego w odpowiednie instalacje wewnętrzne są zamieszczone w wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Budynek powinien posiadać instalację elektryczną wraz z oświetleniem, wentylacyjną, ogrzewania oraz instalację wodną i kanalizacyjną jeżeli przewidujemy np. montaż umywalni. Odpowiednie wymogi są wystosowane w oparciu o konieczność dopasowania budynku do przebywania ludzi, przez czas minimum dwóch godzin dziennie. Warto dodać, że uzbrajając budynek gospodarczy w odpowiednie instalacje, będzie zapewne praktyczny i wygodny w użytkowaniu. Ciężko w obecnych czasach wykonywać niewielkie prace warsztatowe, bez dostępu do energii elektrycznej.

Wygląd budynku gospodarczego

Powinien nawiązywać detalami wykończenia do istniejących budynków na działce. Jeżeli w danym regionie obowiązuje np. w terenach górskich zabudowa drewniana, to właściwym byłoby wykonanie budynku gospodarczego również w tej technologii. Zapewne dopasowanie budynku do lokalnej zabudowy będzie wyborem inwestora, jednak spójność z sąsiednimi budynkami pozwoli uniknąć kontrastu.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.


Budynek gospodarczyartykuły polecane
Pozwolenie zintegrowaneŚwiadectwo energetyczneInstrukcja bezpieczeństwa pożarowegoPrawo budowlaneImpreza masowaPozwolenie wodnoprawneWykonawcaSamochód ciężarowyNadzór autorski

Przypisy

 1. Narodowy Spis Powszechny 2003, s.12
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019, s.1
 3. A. Kazimierowicz 2021, s.1
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019, s.7

Bibliografia

 • GUS (2003), Narodowy Spis Powszechny Budynki i infrastruktura techniczna w gospodarstwach rolnych 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Obolewicz J. (2016), Koordynacja budowlanego procesu inwestycyjnego, Budownictwo i inżynieria środowiska Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, nr 7
 • Rataj Z. (2018), Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
 • Runkiewicz L., Sieczkowski J. (2019), Aktualne wymagania środowiskowe przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, Przegląd Budowlany, 90/10
 • Rydzewska M. (2022), Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kazimierowicz A. (2021), Budynek gospodarczy: projekt, budowa, formalności, Miesięcznik Murator Online


Autor: Jakub Wilczek