Akcja aportowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Charakterystyka

Akcja aportowa - jest to akcja, mająca pokrycie w formie niepieniężnej. Wymaga ona pełnego pokrycia jeszcze przed zarejestrowaniem spółki, gdyż przyjmuje się warunek niepodzielności aportu na etapy.

Akcje aportowe nie mogą być zbyte do momentu, w którym sprawozdania finansowe i rachunki za drugi rok obrotowy zostaną zatwierdzone przez walne zgromadzenie. Co więcej akcje te muszą pozostać imienne do momentu zatwierdzenia.

Akcje aportowe - akcje pokryte świadczeniem niepieniężnym (wkładem na pokrycie kapitału) takim jak rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności i patenty. Przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy albo usług, zasad pokrycia akcji, czasowego ograniczenia obrotu oraz odpowiedzialności akcjonariuszy wnoszących wkład niepieniężny z tytułu wad. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki, jeżeli cena po której obejmowane są akcje jest wyższa od wartości nominalnej, cała nadwyżka powinna być opłacona przed zarejestrowaniem spółki. Przedmiot wkładu niepieniężnego, osoby wnoszące ten wkład oraz liczba i rodzaj obejmowanych przez nie akcji wymaga określenia w statucie spółki. Akcje aportowe pozostają imiennymi aż do zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy. W ciągu tego okresu nie mogą być zbyte i zastawione. W okresie tym akcje aportowe są zatrzymane przez spółkę na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań do wniesienia wkładów niepieniężnych. Roszczenia spółki o prawidłowe pokrycie akcji mają pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami nieuprzywilejowanymi. Powyższych regulacji dotyczących imienności nie stosuje się do akcji obejmowanych w razie podwyższenia kapitału w spółkach publicznych oraz wydawanych w przypadku łączenia, podziału i przekształcania spółek.

Cechy

Akcje te:

  • powinny być pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, zakładając niepodzielność aportu na raty
  • muszą pozostać akcjami imiennymi (tzn. akcjami, które zawierają imię i nazwisko właściciela bądź osoby prawnej, ewidencjonowanych w księdze akcji imiennych, gdzie znajduje się także adres właściciela, księga akcji imiennych prowadzona jest obowiązkowo przez spółkę, mogą obowiązywać ograniczenia przy przenoszeniu prawa ich własności, aby je sprzedać potrzeba jest pisemna zgodna właściciela, akcje imienne nie są notowane na giełdzie) i nie mogą być zbywalne ani zastawiane aż do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Ograniczenie to wynika z zasady ostrożnej wyceny składników majątkowych.


Akcja aportowaartykuły polecane
ObligatariuszPasywaPrawa akcjonariuszyAportLeasingZobowiązaniaAkcja gotówkowaEwidencja papierów wartościowychUdział

Bibliografia

  • Bączyk M., Koziński M., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I. (2000), Papiery wartościowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamcze
  • Bień W. (2008), Rynek papierów wartościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa
  • Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Puławski M., Walkiewicz R. (2006), Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa
  • Kruczalak K. (2002), Zarys prawa handlowego, LexisNexis, Warszawa
  • Miłkowska I., Wanielista K. (1998), Słownik menedżera, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Fraktal, Wrocław
  • Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R. (1998), Leksykon zarządzania finansami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754


Autor: Bogumiła Kaszowska, Weronika Buczak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.