Akcja aportowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Akcja aportowa
Polecane artykuły


Charakterystyka

Akcja aportowa - jest to akcja, mająca pokrycie w formie niepieniężnej. Wymaga ona pełnego pokrycia jeszcze przed zarejestrowaniem spółki, gdyż przyjmuje się warunek niepodzielności aportu na etapy.

Akcje aportowe nie mogą być zbyte do momentu, w którym sprawozdania finansowe i rachunki za drugi rok obrotowy zostaną zatwierdzone przez walne zgromadzenie. Co więcej akcje te muszą pozostać imienne do momentu zatwierdzenia.

Akcje aportowe - akcje pokryte świadczeniem niepieniężnym (wkładem na pokrycie kapitału) takim jak rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności i patenty. Przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy albo usług, zasad pokrycia akcji, czasowego ograniczenia obrotu oraz odpowiedzialności akcjonariuszy wnoszących wkład niepieniężny z tytułu wad. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki, jeżeli cena po której obejmowane są akcje jest wyższa od wartości nominalnej, cała nadwyżka powinna być opłacona przed zarejestrowaniem spółki. Przedmiot wkładu niepieniężnego, osoby wnoszące ten wkład oraz liczba i rodzaj obejmowanych przez nie akcji wymaga określenia w statucie spółki. Akcje aportowe pozostają imiennymi aż do zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy. W ciągu tego okresu nie mogą być zbyte i zastawione. W okresie tym akcje aportowe są zatrzymane przez spółkę na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań do wniesienia wkładów niepieniężnych. Roszczenia spółki o prawidłowe pokrycie akcji mają pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami nieuprzywilejowanymi. Powyższych regulacji dotyczących imienności nie stosuje się do akcji obejmowanych w razie podwyższenia kapitału w spółkach publicznych oraz wydawanych w przypadku łączenia, podziału i przekształcania spółek.

Cechy

Akcje te:

  • powinny być pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, zakładając niepodzielność aportu na raty
  • muszą pozostać akcjami imiennymi (tzn. akcjami, które zawierają imię i nazwisko właściciela bądź osoby prawnej, ewidencjonowanych w księdze akcji imiennych, gdzie znajduje się także adres właściciela, księga akcji imiennych prowadzona jest obowiązkowo przez spółkę, mogą obowiązywać ograniczenia przy przenoszeniu prawa ich własności, aby je sprzedać potrzeba jest pisemna zgodna właściciela, akcje imienne nie są notowane na giełdzie) i nie mogą być zbywalne ani zastawiane aż do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Ograniczenie to wynika z zasady ostrożnej wyceny składników majątkowych.

Bibliografia

  • Witold Bień, ' ' Rynek papierów wartościowych ' ', Wydawnictwo Difin, Warszawa 1996
  • Mirosław Bączyk, Mirosław H. Koziński, Marek Michalski, Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, Ireneusz Weiss, ' ' Papiery Wartościowe ' ', Zakamycze 2000
  • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, 94/1037)
  • Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne), (Dz.U.2005, 184/1539)
  • Zarys prawa handlowego, Kazimierz Kruczalak, 2001, Wydawnictwa Prawnicze PWN
  • Leksykon zarządzania finansami, Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998
  • Leksykon bankowo-giełdowy, Zbigniew Krzyżkiewicz, Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski, Wydawnictwo "Poltext", Warszawa 1998
  • Słownik menedżera, Konrad Wanielista, Izabela Miłkowska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne "Fraktal", Wrocław 1998

Autor: Bogumiła Kaszowska, Weronika Buczak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.