Zasiłek celowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:30, 9 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zasiłek celowy - jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawanym na ściśle określony cel: na część lub całość pokrycia kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Świadczenie to może być przyznane w formie biletu kredytowanego czyli niepieniężnej formie zasiłku celowego[1]

TL;DR

Zasiłek celowy to świadczenie z pomocy społecznej przyznawane na określony cel, takie jak żywność, leki, odzież, opał czy pogrzeb. Może być przyznawane osobom bezdomnym i osobom niemającym dochodu na pokrycie wydatków zdrowotnych. Kryterium dochodowe to 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie. Zasiłek celowy może być przyznany na podstawie kontraktu socjalnego lub przez uchwałę gminy. Istnieją również zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z zdarzeniami losowymi. Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Istnieją różne rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Kryterium dochodowe

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyjętym przez Radę Ministrów 11 lipca 2018 r. kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł,
 • dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł.[2]

Warunki i tryb przyznawania zasiłku celowego

 • Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu jeżeli wynika z kontraktu socjalnego. W takim wypadku świadczenie to jest wypłacane przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba (objęta kontraktem socjalnym i w trakcie jego realizacji), stała się osobą zatrudnioną.[3]
 • Rada gminy, w drodze uchwały może przyznać zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie pieniężnej lub rzeczowej, określić jego wysokość, szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz zwrotu świadczenia.
 • Podstawa do odmowy przyznania lub ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie to:
  • Uchylanie się od podjęcia odpowiedniej pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc,
  • Uchylanie się od poddania się przeszkoleniu zawodowemu przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc,
  • Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba lub rodzina otrzymała już pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia z innego źródła[4]

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Oba te zasiłki mogą być przyznane niezależnie od dochodu i mogą nie podlegać zwrotowi. Świadczenia te mogą zostać przyznane osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego albo zostały dotknięte klęską żywiołową lub ekologiczną.[5]

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy może zostać przyznany osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Świadczenie to zostaje wówczas przyznane w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny oraz nie podlega zwrotowi[6] Pojęcie "szczególnie uzasadnionego przypadku" nie zostało zdefiniowane w ustawie o pomocy społecznej.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia pomocy społecznej dzielą się na:

 • "Pieniężne:
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
 • Niepieniężne:
  • praca socjalna,
  • bilet kredytowany,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • sprawienie pogrzebu, g) poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy".[7]


Zasiłek celowyartykuły polecane
Dodatki do wynagrodzeńZasiłek rodzinnyUbezpieczenie zdrowotneŚwiadczenie socjalneUbezpieczenie rentoweZasiłekDofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczejŚwiadczenie wychowawczeFundusz pracy

Przypisy

 1. (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593), art. 39
 2. (Dz.U. 2018 poz. 1358).
 3. (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593), art. 39a
 4. (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593), art. 43
 5. (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593), art. 40
 6. (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593), art. 41
 7. (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593), art. 36

Bibliografia

 • Krzyszkowski J. (2013), Pomoc społeczna wobec starzenia się społeczeństwa polskiego, Przegląd socjologiczny, nr 2
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U. 2018 poz. 1358
 • Szarfenberg R. (2014), Rosnąca rola warunkowości pomocy społecznej a dochód powszechny, Praktyka teoretyczna, nr 2
 • Ulijasz B. (2017), Rodzaje i zakres świadczeń z pomocy społecznej, Roczniki Teologiczne, nr 1
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593


Autor: Klaudia Wiech

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.