Samoorganizacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:07, 15 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Samoorganizacja - to w zależności od kontekstu i dyscypliny naukowej słowa samoorganizacja i samoporządkowanie mogą być traktowane jako synonimy lub mieć osobne znaczenia Jest to pojęcie powstałe w ramach paradygmatu złożoności, którzy stworzyli fizycy, chemicy i matematycy, w ujęciu tym samoorganizacja odnosiła się do uporządkowania procesów w czasie i (lub) przestrzeni. Samoorganizacja ma miejsce wówczas, gdy "operator sam organizuje wykonanie swoich zadań, modyfikuje sekwencje operacji, [...] współdziała z innymi, wybierając procedury [...]".

TL;DR

Artykuł omawia pojęcie samoorganizacji oraz obszary i formy jej występowania w społeczeństwie. Wyróżnia trzy główne wzorce samoorganizacji społecznej Polaków: członkostwo, akcyjność i samopomoc. Opisuje cechy i więzi charakterystyczne dla każdego z tych wzorców. Artykuł podkreśla różnice między nimi i ich zróżnicowaną kompatybilność z obecnym ładem instytucjonalnym.

Obszary samoorganizacji

Wyróżniamy 3 różne obszary samorealizacji społeczeństwa:

 • Samoobrona
 • Samopomoc
 • Samorząd

Formy samoorganizacji

Formy samoorganizacji, które możemy wyróżnić to:

 • Inicjatywy obywatelskie
 • Organizacje pozarządowe
 • Ruchy społeczne
 • Trzeci sektor

Wzory samoorganizacji na przełomie XX i XXI wieku

Ogólnie mówiąc o samoorganizacji można pokusić się o stwierdzenie iż wyróżnia się trzy podstawowe wzorce (tryby) samoorganizacji społecznej Polaków. Jeśli potraktujemy te wzorce w kategoriach Weberowskich typów idealnych, można je określić terminami m.in.:

 • członkostwo
 • akcyjność
 • samopomoc

Mówiąc ogółem jedynie przejawy pierwszego z tych terminów (jeśli założymy formalne członkostwo w zarejestrowanych sądownie fundacjach i stowarzyszeniach) stają się przedmiotem wielu badań sondażowych i porównawczych. Natomiast dwa pozostałe są marginalizowane zarówno w dyskursie naukowym jak i w polityce. Ich istnienie jest często dokumentowane tylko i wyłącznie przez relacje dziennikarskie lub nie znajdują w ogóle odzwierciedlenia w odsłuchu publicznym. Mimo wspólnego podłoża tych trzech typów samoorganizacji Polaków jakim jest negatywne historyczne doświadczenie relacji między państwem a społeczeństwem, każdy z wyżej wymienionych jest jednak zakorzeniony w odmiennej logice społecznej. Niejednakowe podejścia do wytwarzania dobra wspólnego i różne typy więzi społecznej są podstawami tych logik. Kompatybilność każdego z tych wzorów jest bardzo zróżnicowana z wymogami ustanawianymi w ramach dominującego obecnie ładu instytucjonalnego, który przede wszystkim jest wynikiem zmian systemowych rozpoczętych na początku lat 90. XX wieku, integracji Polski z Unią Europejską a do tego rosnącej roli środków masowego przekazu jako źródeł świadomości społecznej, postaw i działań[1].

Członkostwo

Do tego trybu samoorganizacji musimy zaliczyć działania stowarzyszeń ukierunkowanych na tworzenie organizacji pozarządowych, które po 1989 roku złożyły się na Trzeci Sektor. Najważniejszymi cechami tych działań są m.in.:

 • formalne członkostwo;
 • status osoby prawnej;
 • hierarchiczna (biurokratyczna) struktura zarządu;
 • zatrudnianie etatowego i nieetatowego personelu;
 • ukierunkowanie na profesjonalne świadczenie usług publicznych i/lub działalność ekspercką;
 • internalizacja rynkowych reguł działania;
 • zakorzenienie w środowisku miejskim, zwłaszcza wielkomiejskim, i powiązania transnarodowe

Za dominującą cechę logiki społecznej, która leży u podstaw funkcjonowania tego wzorca samoorganizacji powinno się uznawać profesjonalizacje. Jeśli chodzi o dominujący typ więzi preferowany przez wielu będą to więzi o charakterze kontraktualnym[2]

Akcyjność

Ten tryb samoorganizacji charakteryzuje się spontanicznym, jednorazowym o okazjonalnym działaniem społecznym. Podejmowane są jednocześnie przez niezrzeszone formalne jednostki. Skala, zakres i częstotliwość tych działań posiadają bardzo zmienny charakter. Uzależniony jest on przede wszystkim od bodźca, który je wywołuje i wiarygodność instancji koordynującej wszystkie te działania. Wymieniamy dwa główne działania obejmujące:

 • świadczenie datków materialnych i finansowych na rzecz "dobrej sprawy"
 • oferowanie pracy własnej jako formy wsparcia i pomocy dla poszkodowanych i pokrzywdzonych

Składki na cele organizowane przez parafie; Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; zbiórki i aukcje organizowane przez stacje radiowe lub telewizyjne na rzecz chorych itd., są przykładami takich działań. Podstawową jak i dominującą cechą logiki leżącej u podstaw funkcjonowania tego wzorca samoorganizacji społeczeństwa można uznać solidarność, a za dominujący typ więzi - więzi wspólnotowe (wspólnotę losu)[3]

Samopomoc

Trzeci z trybów samoorganizacji społeczeństwa polskiego wyróżnionych powyżej jest najbardziej heterogeniczny. Obejmuje on wiele rozmaitych, bardziej i mniej zinstytucjonalizowanych, formy zaangażowania Polaków na rzecz wspólnego dobra, których wzorce i źródła pierwotne można znaleźć w tradycji lokalnej, narodowej i regionalnej. Komitet wiejski, grupa parafialna i samopomoc sąsiedzka to ich najbardziej typowe przejawy form. Dawna lokalna inteligencja podejmuje patronat nad takimi inicjatywami. Wyrastają z lokalnych i silnych więzi wspólnotowych, które maja często mieszany charakter, tj. sąsiedzki, religijny i terytorialny. Normę wzajemności można uznać za to, że jest ona dominującą cechą logiki społecznej, która wpisana jest w funkcjonowanie samopomocowego trybu samoorganizacji polskiego społeczeństwa[4]


Samoorganizacjaartykuły polecane
Społeczeństwo obywatelskieKultura narodowaSpołeczność lokalnaSpołeczeństwoKapitał społecznyDemokracjaPartykularyzmStruktura społecznaOrganizacja

Przypisy

 1. A. Gąsior-Niemiec, 2010, s.67-70
 2. A. Gąsior-Niemiec, 2010, s.68-69
 3. A. Gąsior-Niemiec, 2010, s.69-70
 4. A. Gąsior-Niemiec, 2010, s.71

Bibliografia

 • Brzezińska A. (2011), Samoorganizacja i samopomoc jako warunki i skutki aktywności społecznej społeczności lokalnej, Polityka społeczna
 • Ćwiklicki M, Jabłoński M, Włodarek T. (2010), Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, mfiles.pl, Kraków
 • Gąsior-Niemiec A. (2010), Wzory samoorganizacji Polaków na przełomie XX i XXI wieku, Polityka i Społeczeństwo, nr 7
 • Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (2000), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, IFIS PAN, Warszawa
 • Kauffman S. (1995), At home in the universe: the search for laws of self-organization and complexity, Oxford University Press, New York


Autor: Anna Jagieła; Krzysztof Lewandowski