Nagroda jubileuszowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Nagroda jubileuszowa - specjalny rodzaj nagrody dla pracownika przysługująca na okrągłą rocznicę lat pracy.

W obowiązującym kodeksie pracy nie ma regulacji, które przyznają nagrodę jubileuszową dla każdego pracownika. Nagroda jubileuszowa została ustalona dla pracowników, którzy należą do tzw. "strefy budżetowej", należą do niej:

 • nauczyciele
 • pracownicy samorządowi
 • pracownicy służby cywilnej
 • pracownicy służby zdrowia
 • pracownicy urzędów skarbowych
 • pracownikom górnictwa
 • pracownikom bibliotek
 • pracownicy instytucji kulturowych

Przepisy regulujące świadczenie tych nagród umieszczone są w szczególnych aktach prawnych, ustawach np. Karta Nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach urzędów skarbowych, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa o pracownikach samorządowych.

Nie oznacza to jednak, iż osoby pracujące poza tą strefą nie mają możliwości otrzymania nagrody z tytułu okrągłej liczby lat pracy. Pracodawca, który nie należy do sfery budżetowej ma możliwość nagradzania i wypłacania nagrody jubileuszowej, jeżeli wynika to z regulacji prawa wewnątrz zakładu pracy. Powinno jednak wynikać to z wewnętrznego regulaminu nagradzania, lub umowy o pracę.

Nagroda ta przysługuje osobie zatrudnionej wraz z osiągnięciem określonego stażu pracy i powinna zostać wypłacona, w dniu kiedy osoba otrzymuje do niej prawo. W praktyce nagroda ta najczęściej wypłaca jest przez pracodawcy niezwłocznie, ale nie później niż w najbliższym dniu, w którym wypłacane jest wynagrodzenie. Pracodawca, który spóźnia się z wypłatą nagrody jubileuszową może zostać zobowiązany do zapłacenia odsetek. Pracownik, którego opóźnienie wypłaty dotyczy może domagać się z tytułu opóźnienia stosownych odsetek. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik donosi stosowne dokumenty po upłynięciu czasu, kiedy ten staż został osiągnięty. Aby obliczyć kwotę nagrody jubileuszowej należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie, które otrzymał pracownik w dniu nabycia stosunku pracy. W przypadku, kiedy pensja pracownika w czasie zatrudnienia została zwiększona kwotę nagrody jubileuszowej należy obliczyć od wyższej kwoty.

TL;DR

Nagroda jubileuszowa to specjalny rodzaj nagrody dla pracowników z okrągłą rocznicą lat pracy. W obowiązującym kodeksie pracy nie ma regulacji dotyczących nagrody jubileuszowej dla wszystkich pracowników. Przepisy dotyczące nagród jubileuszowych są umieszczone w różnych aktach prawnych. Pracodawcy spoza sfery budżetowej mają możliwość nagradzania pracowników jubileuszowych, jeśli wynika to z wewnętrznego regulaminu nagradzania lub umowy o pracę. Nagroda jest wypłacana w dniu, kiedy pracownik ma do niej prawo. Wysokość nagrody zależy od wynagrodzenia pracownika w dniu nabycia stosunku pracy. Przykładowe obliczenia nagrody jubileuszowej przedstawione są dla pracowników samorządowych, nauczycieli i pracowników instytucji kultury.

Obliczanie nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego

Nagrodę dla pracownika samorządowego reguluje wydane rozporządzenie przez Radę Ministrów z dnia 18 marca 2009, które ustala wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. Według uchwalonego dokumentu pracownik otrzymuje prawo do nagrody, w dniu kiedy upływa okres, który uprawnia go do otrzymania tego benefitu. Wysokość wynagrodzenia, które otrzymuje osoba pracująca w samorządzie została ustalona w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (N. Dąbrowska i in. 2006, s. 25-26) Według przywołanej ustawy kwota nagrody jest liczona następująco:

Po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego
Po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego
Po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego
Po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego
Po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego
Po 45 latach pracy 400% wynagrodzenia miesięcznego


Premię nalicza się od wynagrodzenia, które pracownik samorządowy otrzymuje w dniu, kiedy nabywa praca do nagrody jubileuszowej (B. Bińczycki, 2008, s. 246).

Obliczanie nagrody jubileuszowej dla nauczycieli

Dla nauczycieli, którzy również kwalifikują się do grupy pracowników sfery budżetowej regulacja została przedstawiona w Karcie Nauczyciela, które weszła w życie w dniu 1 stycznia 1982 roku. Zgodnie z tym dokumentem nauczyciel otrzymuje nagrodę, którą liczy się następująco (A. Barański i in., 2012, s. 318):

Po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego
Po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego
Po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego
Po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego
Po 40 latach pracy 250% wynagrodzenia miesięcznego

W przypadku zawodu nauczyciela według rozporządzania z dnia 30 października 2001 wydanego przez Ministra Edukacji do stażu pracy zalicza się wszystkie zakończone stosunki pracy (nie ma znaczenia rodzaj wykonywanego zawodu). Najważniejsze, aby zakończone stosunki pracy były udokumentowane świadectwem pracy. Tak jak w przypadku pracownika samorządowego kwotą, od której oblicza się wysokość nagrody jest wynagrodzenie, które przysługuje nauczycielowi w dniu, kiedy przypada dzień nabycia prawa do jej otrzymania (A. Barański i in., 2012, s. 319-320):

Obliczanie nagrody jubileuszowej dla pracowników instytucji kultury

Do 31 grudnia 2011 r. sposób wynagradzania długoletniej pracy pracownikom instytucji kultury regulowało rozporządzenie z dnia 31 marca 1992 wydanego przez Ministra Kultury i Sztuki. Od 1 stycznia 2012 roku pracownikom kultury otrzymują jubileusz według artykułu 31b ustawy z 25 października 2012 o działalności kulturalnej.

Nowe przepisy (art. 31b) dzielą pracowników instytucji kulturalnych na dwie kategorie:

 • pracownicy artystyczni (aktorzy, soliści, muzycy tancerze)
 • pracownicy nieartystyczni (obsługa biblioteki, administracji).

Dla pracownika pracującego w balecie oblicza się nagrodę następująco:

Po 10 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego
Po 15 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego
Po 20 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego

Dla solisty, muzyka instrumentów dętych, artysty chóru:

Po 15 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego
Po 20 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego
Po 25 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego

Powyżej wymienionych okresów pracownicy otrzymują 300% wynagrodzenia miesięcznego.

Obliczanie wysokości nagrody jubileuszowej dla pracowników nieartystycznych:

Po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego
Po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego
Po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego
Po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego
Po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego

Do wymaganych lat pracy należy zaliczyć wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, inne okresy (np. urlop wychowawczy), okres pracy w aktualnej pracy (Art. 31b. Nagrody jubileuszowe pracowników instytucji kultury)


Nagroda jubileuszowaartykuły polecane
Staż pracyŚwiadczenie urlopoweOdprawa pośmiertnaOdprawa emerytalnaŚwiadectwo pracyZwolnienie lekarskieNiewykorzystany urlopŚwiadczenie kompensacyjneWniosek o urlop

Bibliografia

 • Barański A., Szymańska M., Rozwadowska-Skrzeczyńska J. (2012), Karta Nauczyciela komentarz, Lex, Warszawa
 • Bińczycki B. (2008), Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagrodzenia pracowników samorządowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 772
 • Dąbrowska N., Kwaśniewski R. (2016), Zasady nabywania prawa do nagród jubileuszowych przez pracowników samorządowych i ich oskładkowanie], Państwo-Prawo-Administracja
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493


Autor: Weronika Machnik