Hyman Minsky

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:06, 17 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Hyman Minsky - Amerykański ekonomista nurtu post keynesowskiego, zwolennik interwencjonizmu państwowego, przeciwnik deregulacji rynków finansowych.

Wskazał przyczyny załamań i niestabilności rynków finansowych:

 • zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (kredyty, pożyczki, papiery dłużne)
 • przewaga zobowiązania krótkoterminowych w portfelu zobowiązań (mniejsze koszta obsługi krótkoterminowych zobowiązań)
 • "rolowanie" - spłaty zobowiązań są uzależnione jest od zdolności do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania
 • dynamiczny rozwój "egzotycznych" instrumentów finansowych
 • nadmierna skłonność do ryzyka instytucji finansowych.

Model kryzysu finansowego wg Mińskiego

Model oparty jest na założeniu o zmienności podaży kredytu i jego nadmiernej kreacji.

Etapy powstawania bańki spekulacyjnej i załamania się finansowego:

 • Rozbudzenia gospodarki przez pojawienie wewnętrznego wstrząsu np. wojny, nowe technologie, nowe możliwości inwestowania.
 • Środki zaczynają być lokowane w nowe obszary inwestowania. Rośnie popyt w tym sektorze, podaż nie spełnia zapotrzebowania rynku, następstwem sytuacji jest wzrost cen.
 • Skłonność do zadłużenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wzrasta. Najpierw w celu konsumpcyjnym, następnie inwestycyjnym, po czym spekulacyjnym. Pojawienie się tzw "Owczego Pędu".
 • Awersja do ryzyka spada, wzrasta nasycenie rynku i jego przeszacowanie - powstanie "bańki spekulacyjnej", która w krótkim czasie pęknie.

Wpływ teorii Hymana Minsky'ego na współczesne podejście do zarządzania ryzykiem finansowym

Teoria Hymana Minsky'ego odegrała istotną rolę w rozwoju dziedziny zarządzania ryzykiem finansowym. Według niego, system finansowy jest podatny na kryzysy, które wynikają z nadmiernego zadłużenia i spekulacji. Jego prace miały duże znaczenie dla zrozumienia natury ryzyka finansowego i wpłynęły na rozwinięcie nowych metod i narzędzi zarządzania tym ryzykiem.

Minsky wyróżnił trzy fazy cyklu kredytowego: fazę stabilności, fazę ekspansji i fazę załamania. W fazie stabilności, rynek finansowy działa w sposób stabilny, a ryzyko jest minimalne. W fazie ekspansji, poziom spekulacji i zadłużenia rośnie, co prowadzi do powstania bańki spekulacyjnej. W fazie załamania, bańka spekulacyjna pęka, co powoduje kryzys finansowy. Minsky uważał, że ryzyko finansowe jest inherentne dla systemu kapitalistycznego. Jego teoria zakłada, że system finansowy jest nieodłącznie związany z niestabilnością i ryzykiem, które mogą prowadzić do załamań rynków finansowych.

Teoria Minsky'ego znalazła zastosowanie w praktyce zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Jednym z praktycznych przykładów jest zastosowanie modelu Minsky'ego do oceny ryzyka kredytowego. Model ten uwzględnia niestabilność i ryzyko finansowe w ocenie zdolności kredytowej klientów. Innym przykładem jest zastosowanie teorii Minsky'ego w analizie portfela inwestycyjnego, gdzie uwzględnia się ryzyko finansowe i niestabilność rynków przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wprowadzenie teorii Minsky'ego do praktyki zarządzania ryzykiem pozwala na lepsze zrozumienie i minimalizację potencjalnych zagrożeń finansowych. Uwzględnienie aspektów niestabilności i załamań rynków finansowych w procesie zarządzania ryzykiem pozwala na bardziej precyzyjne identyfikowanie, ocenę i kontrolę ryzyka.

Uwzględnienie aspektów niestabilności i załamań rynków finansowych w zarządzaniu ryzykiem przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala to na lepsze zrozumienie i prognozowanie potencjalnych zagrożeń finansowych, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań, aby zminimalizować ryzyko. Po drugie, uwzględnienie niestabilności finansowej pozwala na lepsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym i ocenę zdolności kredytowej klientów. Dodatkowo, uwzględnienie ryzyka finansowego w procesie zarządzania pozwala na bardziej skuteczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i unikanie nadmiernego zadłużenia.

Implementacja teorii Hymana Minsky'ego w praktyce zarządzania ryzykiem finansowym niesie ze sobą pewne wyzwania i ograniczenia. Po pierwsze, modelowanie niestabilności i ryzyka finansowego może być trudne, ponieważ opiera się na wielu zmiennych i czynnikach. Po drugie, brak dostępności odpowiednich danych może utrudniać skuteczną implementację teorii Minsky'ego. Ponadto, istnieje również ryzyko nadmiernego reagowania na potencjalne ryzyko finansowe, co może prowadzić do nadmiernego ograniczenia działań i innowacji.


Hyman Minskyartykuły polecane
Kryzys finansowyAustriacka teoria cyklu koniunkturalnegoInflacja kredytowaInflacja popytowaSystem płynnego kursu walutowegoKrach na giełdzieDeflacjaPolityka pieniężnaStratoinflacja

Bibliografia

 • Minsky H. (1992), The financial instability hypothesis, The Jerome Levy Economics Institute Working Paper, (74)
 • Nawrot W. (2008), Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa

Autor: Paulina Wilka