Sabotaż

Z Encyklopedia Zarządzania
Sabotaż
Polecane artykuły


Sabotaż – jest to świadome i wadliwe wykonywanie powierzonej komuś pracy, bądź celowe uchylanie się od niej. Sabotaż jest określany również jako "dezorganizowanie pracy". Zazwyczaj polega on na niszczeniu, czy też uszkadzaniu produktów niezbędnych do prawidłowego wykonania danego zadania. Działania te mają na celu zakłócić realizację określonego celu.[1]


Nazwa - pochodzenie

Nazwa "sabotaż" pochodzi od drewnianych butów, które nazywały się "sabot". Termin używany był we Francji w latach 40. XIX wieku.[2] Obuwie, o którym mowa było noszone przez francuskich robotników. Przedmioty były wykonane z drewna, ponieważ służyły do uszkodzeń urządzeń poprzez wtykanie ich w tryby maszyn. Działania te miały prowadzić także do opóźnień pracy.[3]

Sabotaż komputerowy

System informatyczny oraz dane, które są w nim zawarte są chronione przez Kodeks karny przed aktami tzw. sabotażu komputerowego. Celem omawianego sabotażu jest uszkodzenie, czy też zniszczenie danych i urządzeń należących do systemu.[4] Art. 269 Kodeksu karnego brzmi: "§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych." [5] Mimo tego, że w art. 269 są pewne ograniczenia na temat wykorzystywanych urządzeń, jak i chronionej informacji, przyjmuje się, że artykuł ten chroni także systemy telekomunikacyjne, zwracając szczególną uwagę na " lokalne i rozległe sieci komputerowe".[6]

Sabotaż gospodarczy

W okresie międzywojennym istniało pojęcie sabotażu gospodarczego, który polegał na zamykaniu fabryk znajdujących się w Polsce. Działanie to miało na celu wyeliminowanie konkurencji. Sabotaż ten spowodował zwolnienia ogromnych rzesz robotników, a nieliczni, którym udało się utrzymać swoją pozycję byli wyzyskiwani. [7] Z. Kuźniar i A. Fronczyk uważają, że przez czyn sabotażu gospodarczego uzewnętrznia się terroryzm.[8]

Bibliografia

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553

Przypisy

  1. Romański M. (2014). Sabotaż w Polsce 1944/1945–1956, Przegląd Nauk Historycznych, Rzeszów, r. XIII, nr 1, s. 187
  2. Romański M. (2014). Sabotaż w Polsce 1944/1945–1956, Przegląd Nauk Historycznych, Rzeszów, r. XIII, nr 1, s. 187
  3. Romański M. (2014). Sabotaż w Polsce 1944/1945–1956, Przegląd Nauk Historycznych, Rzeszów, r. XIII, nr 1, s. 187
  4. Madej J., Szymczyk - Madej K. (2009). Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach według kodeksu karnego, ustawy o rachunkowości i ustawy o ochronie danych osobowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 770, s. 91
  5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553, Art. 269
  6. Madej J., Szymczyk - Madej K. (2009). Prawne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach według kodeksu karnego, ustawy o rachunkowości i ustawy o ochronie danych osobowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 770, s. 92
  7. Cyprian T. (2018). Ochrona mienia społecznego w prawie karnym, s. 108
  8. Fronczyk A., Kuźniar Z. (2012). Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata. Wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, nr 4, s. 32

Autor: Katarzyna Kulpaczyńska