Hossa

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Bull market)

Hossa (ang. bull, bull market - byk, rynek byka) jest to utrzymujący się przez dłuższy czas wzrost kursów akcji na giełdzie. Symbolem hossy jest byk. Przeciwieństwem hossy jest bessa, którą symbolizuje niedźwiedź.

TL;DR

Hossa to wzrost kursów akcji na giełdzie, przeciwieństwem jest bessa. Emocjonalny cykl hossy i bessy ma wpływ na zaangażowanie inwestorów. Byki i niedźwiedzie dominują w różnych fazach rynku. Ruchy cen są konsekwencją nastrojów inwestorów. Inwestorzy mają różne preferencje w hossie i bessie. Emitenci preferują emisje akcji po hossie. Sytuacja na rynku akcji może wpływać na aktywność gospodarczą. Hossa występowała w różnych okresach na rynkach dojrzałych.

Emocjonalny cykl hossy i bessy

Emocjonalne zaangażowanie na rzecz danej zbiorowości zależy od faz oraz długości trwania danego cyklu hossy i bessy. W początkowej fazie hossy dominuje lęk przed stratami, a z kolei na początku bessy zachłanność hamuje ludzi przed sprzedażą istotnej części posiadanej akcji. Dlatego we wczesnych fazach trendu cenowego emocjonalne zaangażowanie jest dosyć słabe dla tych którzy go rozpoznali. Jednak stopniowo nadchodzi taki etap trendu kiedy zaangażowanie to nasila się. W tym czasie większa część społeczności inwestorów rozpoznaje, że aktualny ruch cen stał się trendem (wzrostowym lub spadkowym) i emocjonalne przeświadczenie zajmuje miejsce wszelkich logicznych wątpliwości, które dotychczas się utrzymywały. Inwestorzy "gonią’’ trend i otwierają nowe strefy. Następną fazą cyklu jest odwrócenie trendu po rozpoznaniu rozwinięcia się trendu wzrostowego bądź spadkowego. Trend ten będzie dalej trwał przez jakiś czas, ale wraz ze wzrostem liczby ludzi angażujących się i inwestujących w ten trend, spada liczba pozostałych, którzy mogą go jeszcze podtrzymać. Do odwrócenia trendu dochodzi wtedy gdy większa część inwestorów twierdzi, że jest to niemożliwe.

Kształt cyklu hossy i bessy

Dążeniem zbiorowości funkcjonującej na rynku finansowym jest zmiana cen w danym kierunku: "byki’’ usiłują wybić ceny w górę, a "niedźwiedzie" prowadzą do ich spadku. Te zbiorowości posiadają swój własny cykl życiowy. W czasie okresów, kiedy trend rynkowy ulega odwróceniu, obok siebie mogą występować obie te grupy, ale kiedy trend się rozwinie, może dominować tylko jedna z nich. Tak więc w pełnym cyklu rynkowym początkowo dominują "byki’’, aż w końcu na rynku zaczynają panować "niedźwiedzie’’. To oznacza, że mamy zawsze do czynienia ze stroną zwycięską i przegraną. Emocje będą inne w zależności od danej grupy. Osobnicy strony zwycięskiej będą kierować się chęcią zdobywania zysków, a także będą mieć poczucie integracji z inwestorami o podobnym nastawieniu. Z kolei przegrani będą doznawać lęku oraz przeżywać stres, a kiedy stanie się on nie do zniesienia przejdą do drugiego obozu.

Cykl cen i nastrojów

Ostatnim sędzią sukcesu jest kierunek ruchu cen. Ruchy cen są konsekwencją stanu napięcia występującego pomiędzy "bykami’’ i "niedźwiedzimi’’ i trendy wykazują skłonność do kontynuacji, gdyż ruchy cen przenoszą informacje i kierują zachowaniami inwestorów. Odwrócenie trendu występuje zazwyczaj wtedy kiedy społeczność inwestorów jako całość jest mniej lub bardziej zaangażowana (finansowo) na rzecz jednego z przekonań dotyczących przyszłości rynku. Tak więc występuje cykliczna relacja pomiędzy zmianami cen oraz nastrojami inwestorów.

Preferencje inwestorów w ramach hossy i bessy

Możemy podzielić inwestorów giełdowych na następujące grupy: inwestorzy, którzy grają na giełdzie aktywnie i próbują swoich sił nie tylko w okresach wzrostu cen akcji czyli hossy ale także w czasie bessy. Wykorzystują do tego na przykład tzw. krótką sprzedaż lub występujące korekty. Drugą grupą są inwestorzy preferujący działania długoterminowe. Ich priorytetami jest głównie ochrona kapitału który zainwestowali, dlatego wybierają spółki z mniejszym ryzykiem, rezygnując z wyższych zysków. Przykładem są spółki defensywne, które działają w branżach mało podatnych na częste zmiany koniunktury, ze stałym popytem. (sektor publiczny, telekomunikacyjny itp.) (R. Czyżycki 2012, s. 81,82)

Obserwując rynek debiutów na Giełdzie papierów wartościowych można zauważyć, że emitenci są najbardziej skłonni do przeprowadzania emisji akcji spółek w roku następnym po roku hossy. W następnych latach ich liczba regularnie spada, aż do następnej hossy. Z tych obserwacji wynika, że emitenci wolą opierać się na dostępnych, aktualnych danych aniżeli przyszłych prognozach dotyczących sytuacji na giełdzie (O. Kamińska 2015, s. 58)

Hossa i bessa a aktywność gospodarcza

Sytuacja na rynku akcji może wpływać na działania związane z aktywnością gospodarczą. Gdy na rynku akcji w roku X będzie panować hossa sprawi to, że wzrośnie tempo realnego PKB w roku X + 1 natomiast bessa spowolni tempo realnego PKB w roku X - 1. Zastosowanie łagodnej polityki pieniężnej w roku X oraz występowanie hossy w roku X na rynku akcji będzie skutkowało ożywieniem realnego tempa PKB w roku X + 1. Sytuacja na rynku akcji może być odzwierciedlona poprzez stopę zwrotu z indeksu giełdowego (procentową zmianę indeksu w ciągu roku). Jeśli stopa zwrotu będzie dodatnia to mamy do czynienia z rokiem hossy, jeżeli ujemna - z rokiem bessy (E. Łon 2011, s. 83,84) Hossa na rynkach dojrzałych występowała w latach 1991, 1993-1999, 2003-2007, 2009, 2010. (E. Łon 2011, s. 86)


Hossaartykuły polecane
BessaAnaliza trenduAnaliza technicznaBąbel spekulacyjnyMACDCzarny poniedziałekKryzys gospodarczyWykres świecowyStrategia Forex

Bibliografia


Autor: Dorota Dziedzina, Angelika Korta